Arsacal
button
button
button
button


Roepingenavond in Julianaklooster en seminarie Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 18 oktober 2023 - 257 woorden
Het julianaklooster en seminarie in Heiloo
Het julianaklooster en seminarie in Heiloo

Het semi­na­rie is in ons bisdom een mooie en be­lang­rijke plaats, gelegen bij het hei­lig­dom van Heiloo, een plaats met allerlei katho­lie­ke ac­ti­vi­teiten. Daar wordt bin­nen­kort een roe­pingen­avond gehou­den, niet alleen voor wie pries­ter wil wor­den, maar ook voor wie per­ma­nent diaken of reli­gi­eus wil wor­den, in deel­tijd theo­lo­gie wil stu­de­ren of gewoon zich eens wil be­zin­nen op wat voor weg hij of zij wil gaan volgen.

Ko­men­de maand sluiten twee kan­di­da­ten hun oplei­ding tot per­ma­nent diaken af en wor­den zij diaken gewijd samen met twee pries­ter­stu­denten; die wor­den diaken gewijd ter voor­be­rei­ding op de pries­ter­wij­ding. De diaken­wij­ding is op 18 no­vem­ber in de ka­the­draal in Haar­lem, om 10.30 uur. Op 28 ok­to­ber wordt diaken Wim Zürlohe in Bo­ven­karspel tot pries­ter gewijd. De wij­dings­plech­tig­heid begint om 10.30 uur.

Op www.tilten­berg.org vind je ver­schil­lende moge­lijk­he­den: dat is de portal die je leidt naar het St Boni­fa­tius­in­sti­tuut (diaken­oplei­dingen en theo­lo­gie in deel­tijd) en het Wil­li­brord­semi­narie in Heiloo.

En kijk ook op: www.volgjeroe­ping.nl

Maan­dag­avond 13 no­vem­ber

Denk je wel eens: wat is nou mijn roe­ping? Heeft God mis­schien een speciale roe­ping voor mij als pries­ter of reli­gi­eus? Kom dan naar de Kom en Zie avond op maan­dag 13 no­vem­ber. Deze avond is speciaal gericht op meer zicht krijgen op je roe­ping, in alle vrij­heid.

Pro­gram­ma

18.00 uur - Vespers (semi­na­rie­ka­pel in het klooster)
18.30 uur - Avond­maal­tijd
19.15 uur - Korte inlei­ding en uit­wis­se­ling
20.45 uur - Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding in kapel
21.15 uur - ca. Afslui­ting

Aanmel­ding en info

Voor aanmel­ding en/ of meer in­for­ma­tie bel of app met de rector:

Terug