Arsacal
button
button
button
button


Heer, leer ons bidden!

retraite

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 oktober 2023 - 501 woorden
Zonnewende vanuit het park
Zonnewende vanuit het park
Zonnewende, voorzijde
Zonnewende, voorzijde

De afgelopen week was ik op retraite, een week van gebed en medi­ta­tie, in de stilte. Het was de week voor de pries­ter­wij­ding van Wim Zürlohe op zater­dag 28 ok­to­ber en kort voor de wij­ding van vier diakens op 18 no­vem­ber. Ook was vrij­dag 27 ok­to­ber de dag van gebed en vasten voor de vrede. Allemaal zeker intenties die ik zeker bij­zon­der heb mee­ge­no­men in mijn gebed. Retraite wil vooral zeggen: bij de Heer zijn...

Retraite

De retraite hoort bij de pries­ter­lijke staat. Het ker­ke­lijk wet­boek schrijft die voor als een van de ver­plich­tingen voor de pries­ter die moet streven naar volmaakt­heid (c. 276 par. 2 n. 4). Het is gebruike­lijk dat bis­dom­men hier eigen voor­schriften over hebben, maar dat is in ons bisdom niet zozeer het geval: ieder jaar wordt wel een retraite voor pries­ters en diakens aan­ge­bo­den in de zomer, meestal in de Foyer de Charité in Thorn, maar er zijn vele pries­ters die hun eigen spiri­tua­li­teit en gees­te­lij­ke ver­bon­den­heid hebben.

Spiri­tua­li­teiten

Zo zijn er pries­ters die zich met het Bene­dic­tijnerleven of het Kartuizerleven verwant voelen, pries­ters die bij het Focolare zijn of bij de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg, het Opus Dei of ook bij de cha­ris­ma­tische vernieu­wing of andere bewe­gingen en ge­meen­schappen. En er zijn na­tuur­lijk ook pries­ters van reli­gi­euze ge­meen­schappen in ons bisdom die hun eigen retraites hebben. Het is waarde­vol als pries­ters een hun passende vorm van spiri­tua­li­teit vin­den en volgen en die beleven, onder meer in de retraite. Dat hoort bij de rijkdom van de kerk en van gees­te­lijk leven.

Pries­ter­re­traites

Naast de pries­ter­re­traite die wij vanuit het bisdom aanbie­den, is er ook in een Belgische abdij een retraite voor pries­ters en in Zon­ne­wen­de in Moergestel is een retraite die door pries­ters van het Opus Dei wordt ver­zorgd.

In Haar­lem­mer­liede zijn de Broe­ders van het Stille leven waar ie­der­een de gebedstij­den mee kan volgen in de kerk en waar - naar moge­lijk­heid - mannen voor tenminste drie dagen een gees­te­lij­ke be­zin­ning kunnen doen

Zon­ne­wen­de

Meestal neem ik deel aan de retraite die vanuit ons bisdom wordt geor­ga­ni­seerd maar van­wege de Wereld­jon­ge­ren­da­gen was dat dit jaar niet moge­lijk. Gelukkig kon ik aan­slui­ten bij de retraite die in Zon­ne­wen­de in de tijd van de herfst­va­kan­tie wordt gehou­den en dat is goed bevallen.
Zon­ne­wen­de is niet alleen een mooie lokatie met een uits­te­kende keuken en mooie kamers, maar gees­te­lijk is alles prima ver­zorgd met mooie inlei­dingen en eenmaal per dag ook een voor­dracht door iemand anders - en die iemand kan ook een leek zijn - die een ge­tui­ge­nis geeft. Daar­naast is er aanbid­ding en wordt een deel van het getij­den­ge­bed gemeen­schap­pe­lijk gebe­den. De retraite is zeker aan te bevelen.

Leer ons bid­den

Maar in ieder geval: Jezus nam zijn leer­lin­gen vaker mee naar een eenzame plaats om te bid­den en het gebed van Jezus zelf was zo aan­trek­ke­lijk dat de leer­lin­gen vroegen: "Heer, leer ons bid­den" (Lc. 11,1). Die woor­den gaven uitdruk­king aan een verlangen dat we allemaal zou­den hopen te ervaren... Kom, ga eens mee, om even alleen te zijn...met hem

Terug