Arsacal
button
button
button
button


Kerkelijke onderscheiding mr. Reinier Russell

Ridder in de orde van de H. Gregorius de Grote

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 1 november 2023 - 1226 woorden

Woens­dag 1 no­vem­ber was er in het bis­schops­huis een mooie bij­een­komst waarbij de heer Reinier Russell de hoge pau­se­lijke onder­schei­ding Ridder in de orde van de heilige paus Gregorius de Grote mocht ont­van­gen. Een erken­ning van der­tig jaar inzet voor kerk en caritas.

Receptie

Tijdens de gezellige receptie met vrien­den en beken­den mocht ik de bij­zon­dere onder­schei­ding uitreiken die werd opgespeld door de echt­ge­note van de heer Russell. Bij de uit­rei­king hield ik on­der­staan­de "laudatio", waarna de heer Reinier Russell een dank­woord sprak en vroeg zijn grote dank ook aan paus Fran­cis­cus over te brengen; de heer Paul Russell, voor­zit­ter van KSBW, sloot daarbij aan en hield een toe­spraak, waarin hij het belang van de gelo­vi­ge in­spi­ra­tie onder­streepte en het ver­trouwen dat de opperher­der van de katho­lie­ke kerk hiermee in Reinier Russell had betoond.

Hier­on­der de toe­spraak die ik bij deze gelegen­heid heb gehou­den

Toespraak

Excellencies, dis­tinguished guests,

We are gathered here for a special event: the conferral of the high papal knighthood of Saint Pope Gregory the Great. I welcome you all very warmly and thank you for atten­ding this momentous occasion. I will now outline in Dutch some of the many merits of Mr Reinier Russel, which have led to this extraordinary papal recognition.

Excellenties, Zeer geachte heer Russell, beste Reinier, geachte aanwe­zigen,
waarbij ik in het bij­zon­der U, mevrouw Viviane Russell en de kin­de­ren welkom wil heten.

Bezoek Aarts­bis­schop Gallagher

Deze zomer beleef­den we een bij­zon­der moment, toen de se­cre­ta­ris voor de bui­ten­landse aan­ge­le­gen­he­den, zoals de minister van bui­ten­landse zaken van de Heilige Stoel wordt genoemd, Aarts­bis­schop Paul Gallagher, bij ons was in Am­ster­dam. In diens aanwe­zig­heid en vlak voordat we een mooie boot­tocht zou­den beginnen door de Am­ster­damse grachten, had ik de eer het nieuws bekend te maken dat de dag ervoor door Rome aan ons was meege­deeld, name­lijk dat U door Zijne Hei­lig­heid paus Fran­cis­cus was benoemd tot Ridder in de Orde van de H. paus Gregorius de Grote.

Geen verras­sing

Dat U vandaag deze hoge onder­schei­ding krijgt uit­gereikt, is dus geen verras­sing meer voor U, maar wel een moment waar we naar hebben uitgekeken. Dat geldt voor ons bei­den. Ook voor mij is het geen dage­lijks werk om deze hoge pau­se­lijke erken­ning uit te mogen reiken.

Dertig jaar

Dit jaar bent U der­tig jaar bestuurslid en se­cre­ta­ris van de voor de katho­lie­ke kerk in ons bisdom zeer be­lang­rijke Katho­lie­ke Stich­ting ter be­vor­de­ring van Welzijns­werk (KSBW): Dertig jaar inzet voor de katho­lie­ke zaak, met name voor sociale en reli­gi­euze projecten waarin jon­ge­ren vaak centraal ston­den.

Karakterschets

Over u, beste Reinier Russell, wordt gezegd - en nu citeer ik -: “Hij heeft een groot en warm hart voor de Rooms Katho­lie­ke Kerk” en: “Reinier is een bedachtzame, maar resolute man die weet wat hij wil, maar altijd eerst goed nadenkt voordat hij iets doet. Wat hij doet, doet hij door­dacht en ook heel goed”. Deze kenschets - van uw broer Paul Russell, voor­zit­ter van het KSBW - kan ik uit eigen erva­ring beamen.

In het bis­schops­huis

Ik heb U ontmoet in het kader van de Katho­lie­ke Stich­ting ter be­vor­de­ring van Welzijns­werk (KSBW), en ik heb U beter leren kennen toen U het voorstel met me kwam bespreken om een vor­ming en ver­die­ping aan te gaan bie­den aan leden en toe­koms­tige leden van katho­lie­ke kerk­besturen en PCI-in­stel­lingen. Ik zie het tafereel nog voor me, in mijn zit­ka­mer in het bis­schops­huis aan de Nieuwe Gracht, toen nog met staf­me­de­werker Martin Frederiks en in aanwe­zig­heid van de heer Bert Löwenthal, mede-bestuurlid en mede-ini­tia­tiefnemer.

Cursus voor kerk­be­stuurs­le­den

Dit ini­tia­tief is zeer vrucht­baar gewor­den en inmiddels is het cer­ti­fi­caat van deze vor­mings­rou­te aan tien­tal­len kerk­be­stuurs­le­den uit­gereikt. In feite hebben al meer dan 290 be­stuurs­le­den de cursus gevolgd. Waar ik met kerk­be­stuurs­le­den in gesprek kom, bij­voor­beeld bij mijn bezoeken aan de pa­ro­chies, komt gere­geld deze cursus naar voren, waar altijd met veel waar­de­ring over wordt ge­spro­ken. Die vor­mings­da­gen laten zien dat wij als bisdom Haar­lem-Am­ster­dam pro­fes­sio­nele onder­steu­ning willen bie­den aan onze kerk­be­stuurs­le­den en intussen is wel gebleken dat dit inder­daad een goed door­dacht ini­tia­tief van U is geweest. Uw broer heeft dus gelijk!

Post Doc Filantropie

De gedachte aan het opzetten van dit vor­mings­tra­ject kwam voort uit een ander door­dacht ge­rea­li­seerd plan van de heer Reinier Russell: de postdoctorale oplei­ding aan de Vrije Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam voor be­stuurs­le­den van chari­ta­tieve fondsen “Jong bestuurs-talent voor filantropische vermogens­fondsen”, dat mede gefinan­cierd wordt door KSBW. Samen met prof. Theo Schuyt heeft de heer Russell hier een succes van gemaakt en een oplei­ding gecreëerd die Young Pro­fes­sio­nals de basis verschaft om als bestuurslid en toe­zichth­ou­der bij deze fondsen te kunnen gaan opereren. Op deze wijze is het KSBW zijn doel­stel­ling gaan verwezen­lijken, niet alleen door geld te geven, maar ook door be­trok­ken­heid bij de projecten zelf. Dat is een kenmerk gebleken van U en andere be­stuurs­le­den van KSBW.
Aan­slui­tend bij deze oplei­ding aan de VU is even­eens op ini­tia­tief van de heer Reinier Russell het Network Young Philanthropic Pro­fes­sio­nals gestart, dat deze groep van be­stuur­ders en toe­zichth­ou­ders van chari­ta­tieve fondsen met elkaar verbindt .

Andere projecten

Vanuit het KSBW bent U bovendien bij allerlei andere projecten betrokken geweest, zoals The Mis­sio­na­ry School, een vor­mings­pro­gramma voor jon­ge­ren om hun talenten te ont­wik­ke­len waardoor ze in staat ook zelf­stan­dig ker­ke­lijke projecten op te pakken; Corona is daar een flinke spelbreker geweest maar dit project krijgt nu weer een mooi ver­volg. U heeft tal van sociaal reli­gi­euze projecten voor jon­ge­ren in relatie tot de Neder­landse katho­lie­ke kerk onder­steund, binnen ons bisdom eerst in nauw contact, met hulp­bis­schop mgr. J. van Burg­ste­den en later ook met mij. Twaalf jaar was U voor­zit­ter en pen­ning­mees­ter van de Stich­ting Vrien­den van St. Joannes de Deo en U bent oprichter van de Vrien­den van het Sint Ignatius-gymnasium.

Goede doelen buiten het katho­lie­ke veld

Ik sta vandaag niet uit­ge­breid stil bij de nodige goede doelen buiten het katho­lie­ke veld, waaraan U Uw mede­wer­king hebt gegeven en geeft. Ook blijft hier meer buiten be­schou­wing Uw meer dan der­tig­ja­rige erva­ring als honorair consul van Brazilië en als se­cre­ta­ris van het Corps Consulaire en Uw praktijk als advocaat, waar­van bijna 25 jaar als partner van Russell advocaten dat u hebt inge­bed in een inter­na­tio­naal, we­reld­wijd samen­wer­kings­ver­band van Advocaten­kantoren, waar­van U in het bestuur zit. Dit alles laat ik vandaag inhou­de­lijk buiten be­schou­wing, want het gaat hier om een hoge pau­se­lijke onder­schei­ding en om Uw ver­diensten op het katho­lie­ke reli­gi­euze en chari­ta­tieve terrein. Ik wil deze aspecten toch graag wel even benoemen omdat die veelzij­dig­heid van Uw ker­ke­lijke en maat­schap­pe­lijke be­trok­ken­heid erdoor wordt onder­streept.

Een band met Rome

Ik weet dat u graag in Rome verblijft in een appp­par­te­ment niet ver van het Vati­caan. En wie komt er niet graag in die prach­tige stad die ons met zoveel eeuwen cultuur en kerkge­schie­de­nis verbindt. Vanaf nu hebt u nog een extra band met de Eeuwige stad en met de plaatsbekle­der van Christus en op­vol­ger van Petrus die daar zetelt. Want we staan vandaag niet alleen in vreug­de­vol en dank­baar omzien bij Uw mooie ver­diensten en inzet voor kerk en samen­le­ving stil, maar ik verheug me vandaag dan ein­de­lijk offi­cieel aan te mogen kon­digen dat de Heilige Vader, paus Fran­cis­cus, deze ver­diensten heeft erkend en U de hoge ker­ke­lijke onder­schei­ding van Ridder in de Orde van de H. Gregorius de Grote heeft toegekend, die ik U hierbij mag uitreiken.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug