Arsacal
button
button
button
button


Priester Frans D'Agostino overleden

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 november 2023 - 276 woorden
Het bericht op de Facebook-pagina van de Onze Lieve Vrouwekerk
Het bericht op de Facebook-pagina van de Onze Lieve Vrouwekerk

Op Aller­zie­len is de pries­ter Frans (Francesco) D'Agostino in de ochtend in Am­ster­dam overle­den. Vrij­dag­mid­dag ben ik samen met de ple­baan afscheid wezen nemen en hebben we voor hem gebe­den.

Don Francesco, mijnheer D'Agostino, was pries­ter van het Opus Dei en hij was vele jaren in Am­ster­dam werk­zaam. Daar was hij de laatste an­der­half jaar terug gekeerd, nadat hij even­eens vele jaren in Maastricht had gewerkt. Maar een deel van zijn werk­zaam­he­den had een lan­de­lijk karakter, zoals zijn be­trok­ken­heid bij uit­ge­ve­rij De Boog, waardoor er toch nog wel enig contact bleef.

Milaan-Am­ster­dam

Oor­spron­ke­lijk kwam hij uit Milaan, waar hij ook gestu­deerd had en had gewerkt, maar met zijn ouders had hij ook jaren in Rome gewoond. In Am­ster­dam had hij onder meer de lei­ding van één van de stu­den­ten­hui­zen van het Opus Dei. Daar ontmoette ik hem in 1973 toen ik op de KThA, de theo­lo­gische hoge­school, kwam stu­de­ren. Daar was hij, pas pries­ter, met regelmaat om in de biblio­theek te werken.

Betrokken

Hij was een man van geloof, harte­lijk en vrien­de­lijk en tot het einde toe, zeer betrokken. Zo was hij degene die tij­dens een gesprek na de sacra­ments­pro­ces­sie in de huis­ka­mer van de ge­meen­schap van het Opus Dei die naast de O.L. Vrouwe­kerk woont, degene die vroeg naar de Cate­chis­mus van de Katho­lie­ke Kerk en het Com­pen­dium daar­van, twee boeken die al jaren niet meer te krijgen waren. Frans D'Agostino bood hulp aan en hoewel het uit­ein­delijk een andere daar toen aanwe­zige was die er veel voor heeft gedaan, de boeken staan nu op uit­ko­men!

Moge de Heer zijn trouwe die­naar nu de vreugde van Zijn rijk schenken. Hij ruste in Vrede!

Terug