Arsacal
button
button
button
button


Twee priesterstudenten zetten nieuwe stap...

Willibrordavond in seminarie

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 6 november 2023 - 215 woorden
Tussen bisschop en rectoren de beide seminaristen die de aanstelling hebben ontvangen
Tussen bisschop en rectoren de beide seminaristen die de aanstelling hebben ontvangen

Tijdens de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring op de Wil­li­brord­avond van no­vem­ber, hebben twee se­mi­na­risten een nieuwe stap gezet: Richard Numan ont­ving de admissio - de aanvaar­ding als kan­di­daat voor de wij­dingen - en Francis Ugochukwu Ashamole ont­ving de aan­stel­ling tot lector.

Wonderen

De jonge pries­ters had­den deze dag hun maan­de­lijks vor­mings­pro­gramma en het gesprek met de bis­schop. Voor allen hield dr. Ton Bersee naar aan­lei­ding van zijn proef­schrift een lezing over het thema 'Wonderen, achterhaald of actueel?'.

Wil­li­brord­lied

In de Eucha­ris­tie­vie­ring op de voor­avond van het hoog­feest van de heilige Wil­li­brord hoor­den we ver­schil­lende hymnen ter ere van de patroon­hei­lige van ons bisdom, ons semi­na­rie en onze kerk­pro­vin­cie en het Wil­li­brord­lied dat werd gecompo­neerd bij gelegen­heid van het 25-jarig bestaan van het semi­na­rie.

Vijf aspecten

In de homilie heb ik de se­mi­na­risten - na over de aan­stel­lingen te hebben ge­spro­ken - vijf aspecten van het leven van Wil­li­brord voorge­hou­den die voor iedere pries­ter of diaken van belang zijn: de blijvende inzet voor studie, de ver­bon­den­heid met de paus, de bis­schop en de kerk, de ijver voor de mis­sio­ne­ring, het gedul­dig verdragen van tegen­wer­king en het gebed en con­tem­pla­tie als fun­dament voor elk gees­te­lijk werk.

Ter afslui­ting van de avond was er de gebruike­lijke fees­te­lij­ke maal­tijd

Van harte felici­teer ik Francis en Richard met deze nieuwe stap!

Terug