Arsacal
button
button
button
button


Ook de paus bad om vrede

Paus riep de voorspraak van de 'Vrouwe van alle volkeren' in

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 7 november 2023 - 438 woorden
Paus Franciscus met het kathedrale koor
Paus Franciscus met het kathedrale koor
Afbeelding van de Vrouwe van alle volkeren
Afbeelding van de Vrouwe van alle volkeren

Op 27 ok­to­ber wijdde paus Fran­cis­cus de kerk en de wereld, speciaal de gebie­den die in oorlog zijn, toe aan Maria tij­dens een gebeds­avond voor de vrede, aan het einde van de vasten­dag die hij had af­ge­kon­digd. Tijdens deze toe­wij­ding bad de paus tot Maria als "Vrouwe van alle volkeren".

Toewij­ding

De gebeds­dienst vond plaats in de Sint Pieter in aanwe­zig­heid van vele bis­schop­pen, het was een van de laatste dagen van de synode. De kern van de tekst van de toe­wij­ding - onder­deel van een lan­ger en mooi gebed - luidde in het Engels:

"To you we entrust and consecrate our lives and every fibre of our being, all that we possess and all that we are, forever. To you we consecrate the Church, so that in her witness to the love of Jesus before the world, she may be a sign of harmony and an instru­ment of peace. To you we consecrate our world, to you we consecrate especially those countries and regions at war".

Signora di tutti i popoli

De paus die de toe­wij­ding in het Ita­li­aans uitsprak, ver­volgde daarop met de woor­den:

"Tu, dimora dello Spirito Santo, ispira vie di pace ai responsabili delle nazioni. Tu, Signora di tutti i popoli, riconcilia i tuoi figli, sedotti dal male, accecati dal potere e dall’odio". (vertaling: Gij, woon­plaats van de heilige Geest, geef alle verant­woor­de­lijke van de naties wegen van vrede in. Gij, Vrouwe van alle volken, verzoen Uw kin­de­ren, die verleid wor­den door het kwaad, verblind door macht en door haat").

Ver­ta­lin­gen

In de Engelse vertaling (die de paus niet heeft uit­ge­spro­ken) die op de Vati­caanse web­si­te te vin­den is, luidt de tekst: "Queen of all peoples, reconcile your children, seduced by evil, blinded by power and hate". De andere ver­ta­lin­gen van de uit­ge­spro­ken tekst zi9jn onderling ver­schil­lend. In het Frans is de vertaling: "Toi, Mère de tous les peuples, réconcilie tes enfants séduits par le mal, aveuglés par le pouvoir et la haine". Het Spaans is weer trouwer aan de oor­spron­ke­lijke uit­ge­spro­ken tekst: "Tú, Señora de todos los pueblos, reconcilia a tus hijos, seducidos por el mal, cegados por el poder y el odio". Het Duits luidt: "Du Herrin aller Völker, versöhne deine Kinder, die vom Bösen verführt und von der Macht und vom Hass geblendet sind".

Ver­kla­ring

Paus Fran­cis­cus heeft al eer­der dui­de­lijk gemaakt dat hij welis­waar de ver­schij­ningen van Am­ster­dam niet erkent (zie de ver­kla­ringen daarover van 30 de­cem­ber 2020), maar de titel "Vrouwe van alle volkeren" of "Moeder van alle volkeren" waar­deert.

Terug