Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 10 november 2023 - 321 woorden
l. diaken wim balk; r. drs. Diederik Wienen
l. diaken wim balk; r. drs. Diederik Wienen

Diaken Wim Balk is de nieuwe bis­schop­pe­lijk gedele­geerde voor basis­on­der­wijs en Pabo's. Op Vrij­dag­mor­gen 10 no­vem­ber vond in het bis­schops­huis het overleg plaats waarin drs. Diederik Wienen zijn taken als gedele­geerde overdroeg.

Drs. Diederik Wienen

Het is een moment om Diederik Wienen veel dank te zeggen voor al het werk dat hij de afgelopen acht jaren heeft verzet. De taken van drs. Wienen zijn wat ge­wij­zigd, zo is hij voor­taan bij het staf­over­leg en maakt daarvoor de notulen. De taken als studie­lei­der van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut blijven vooralsnog zoals ze waren. Voor het middel­baar onder­wijs blijft pastoor Jacques Quadvlieg bis­schop­pe­lijk gedele­geerde.

Diaken Wim Balk

Diaken Wim Balk is werk­zaam in de zo­ge­naamde KAN pa­ro­chies (Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst den Berg en in het samen­wer­kings­ver­band van Hilversum, samen met de pastoor-deken, een pries­ter en een andere diaken. Evert Florijn die samen met drie andere diakens zal wor­den gewijd op 18 no­vem­ber, zal een deel van de talken van Wim Balk in de regio over­ne­men, zodat hij daar­naast een taak als gedele­geerde kan vervullen (een dag per week). Wij wensen hem veel zegen toe in deze nieuwe opdracht. Die gaat op 1 de­cem­ber in.

Taken

Wat doet een bis­schop­pe­lijk gedele­geerde voor het onder­wijs? Hij houdt contact met de Pabo-docenten en -stu­den­ten rond de Akte van Bekwaam­heid (voor het geven van het vak gods­dienst/levens­be­schou­wing), hij heeft contacten met be­stuur­ders en school­lei­ders rond iden­ti­teit en rond statutenwijzi­gingen en bezoekt scholen (voorzover de tijd dat toelaat). Lande­lijk komen de bis­schope­lijk gedele­geer­den ongeveer vijf a zes keer bij elkaar en vormen zij het bestuur van KVO, het gods­dienst onder­wijs dat op verzoke van de ouders aan open­ba­re scholen wordt gegeven. Verder on­der­houdt de gedele­geerde contact met onder­wijs­orga­ni­sa­tie Verus en is hij betrokken bij het voor­be­rei­den van ma­te­ri­aal voor de week van het katho­liek onder­wijs, in de Vasten en Advent en voor begin no­vem­ber (Aller­hei­ligen, Aller­zie­len). Dit les­ma­te­riaal is via de web­si­te van de NKSR te down­loa­den (www.nksr.nl).

Terug