Arsacal
button
button
button
button


Mgr. Francois Bacqué overleden

Oud-Apostolisch Nuntius in Nederland

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 11 november 2023 - 260 woorden
Bij de viering in Oudenbosch
Bij de viering in Oudenbosch
Bij mijn bisschopswijding
Bij mijn bisschopswijding
Mgr. Francois Bacqué overleden

Op 9 no­vem­ber is Z. Exc. mgr. dr. Francois Bacqué plot­se­ling in Rome overle­den. Hij is 87 jaar oud gewor­den. Mgr. Bacqué was tot zijn emeritaat Apos­to­lisch Nuntius in Neder­land.

Op straat

Twee dagen na terug­keer in Rome - na een verblijf in Bordeaux - is mgr. Bacqué ’s morgens op straat overle­den, in de buurt van het huis Domus Paulus VI aan de Via della Scrofa in het centrum van de stad, waar hij - buiten de zomer­tijd - woonde. Af en toe zocht ik hem daar op, want ik was ‘zijn’ laatste bis­schopsbenoe­ming en daardoor was er een zekere band. De ont­moe­tingen waren altijd zeer harte­lijk en ik zou hem ko­men­de week ook weer gaan zien. Dat loopt nu anders. Mgr. Bacqué was zich ervan bewust dat hij een zwak hart had en dat hem zoiets zou kunnen treffen als nu inder­daad is gebeurd. Moge hij in vrede zijn!

Emeritaat

In Neder­land heeft hij onder meer een flink aantal bis­schopsbenoe­mingen voor­be­reid, hij maakte contact met velen en was hij bij talrijke gelegen­he­den een graag geziene gast. Door zijn aanwe­zig­heid op vele plaatsen, hebben veel mensen hem leren kennen, van­daar dat het me goed leek een berichtje te plaatsen. Nog na zijn vertrek wegens emeritaat heeft hij zijn 25 jarig bis­schops­jubi­leum in Neder­land gevierd, in de basiliek van Ouden­bosch en hij bleef benieuwd naar de situatie in ker­ke­lijk Neder­land. Na zijn emeritaat was hij actief onder meer als Apos­to­lisch visitator van ver­schil­lende kloosters.

Moge hij nu rusten in vrede! We gedenken hem in ons gebed.

Terug