Arsacal
button
button
button
button


Wat is wijsheid?

TV Mis, 32e zondag door het jaar A

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 12 november 2023 - 1196 woorden
Vroeg in de morgen bij het oefenen voor de TV Mis
Vroeg in de morgen bij het oefenen voor de TV Mis
Wat is wijsheid?

Zondag 12 no­vem­ber vier­den we in de ka­the­draal de Eucha­ris­tie­vie­ring die ook door KRO-NCRV werd uitgezon­den. In de eerste lezing en het evan­ge­lie ging het over wijs­heid. Maar wat is wijs­heid?

De Bavo­can­to­rij zong de vie­ring o.l.v. Rick Muselaers, met aan het orgel de titulair organist dr. Ton van Eck. Diaken Philip Weijers assis­teerde.

De vie­ring is nog te volgen via KRO TV Eucha­ris­tie­vie­ring of via ka­the­draal TV:

Openings­woord

Een harte­lijk welkom aan U in onze Sint Bavo-ka­the­draal en aan alle mensen die thuis met ons verbon­den zijn. De bijbel­le­zingen gaan vandaag over wijs­heid (Mt. 25, 1-13 en Wijsh. 6, 12-16). En gis­te­ren was het Sint Maarten, veel kin­de­ren zijn langs de huizen gegaan met lichtjes en liedje ter ere van Martinus, die uit goed­heid zijn man­tel aan een bede­laar gaf. Ook wij willen goede mensen zijn, laten we ver­ge­ving vragen als we daarin tekort geschoten zijn.

Wat is wijs­heid?

Homilie

Een goede vraag

“Wat is wijs­heid?”
Dat is de vraag die we ons stellen
als we voor een dilemma staan:
“Wat moet ik doen, wat is wijs­heid?”
Het is een goede vraag,
want daardoor nemen we
even afstand van een situatie
om daarop te reflec­te­ren
en ons af te vragen wat we
het beste kunnen doen.
En we hoeven niet te wanhopen,
voor wie zoekt komt er wel een ant­woord.
De eerste lezing uit het boek der Wijs­heid
zei ons dat we de wijs­heid ge­mak­ke­lijk zullen vin­den
als we haar zoeken en lief­heb­ben.

Impuls

Ik denk dat we allemaal wel
een erva­ring hebben van gebeur­te­nissen
waarin we wijs gehandeld hebben
en ook dat we weleens niet zo wijs te werk zijn gegaan,
vaak is dat wanneer we zijn afge­gaan op impulsen.
Je ziet iets leuks, je wilt het graag hebben
en je koopt het vanuit een impuls,
al is het flink aan de prijs;
of je wordt kwaad, raakt geërgerd
en gaat dan boos rea­geren.
Zo zijn onze begeerte en onze emotie meestal
niet de allerbeste gids en leidraad
voor ons han­de­len.
Als we doen wat in ons opkomt
han­de­len we als een kind
dat niet kan stoppen met ijs te eten,
ook al wordt het daar ziek van.
Als we aan impulsen weerstaan,
kan de wijs­heid binnen komen.

Per­spec­tief

Wie wijs en ver­stan­dig wil han­de­len,
probeert naar de gevolgen te kijken,
vooruit te zien:
hoe zal dit uit­werken,
komt hier wel iets goeds van,
hoe zal het over­ko­men?
Wijs­heid vraagt dus om per­spec­tief
en om een aanvoelings­ver­mo­gen
van andere mensen, van een situatie,
van de impact van je woor­den, enzo­voorts.

Wijs­heid van God

Uit­ein­de­lijk is de wijs­heid iets van God;
we bid­den de heilige Geest om wijs­heid:
“Verlicht ons hart en ons verstand”.
En toen koning Salomo in het Oude Testa­ment
iets aan God mocht vragen,
vroeg hij precies om wijs­heid,
inzicht om goed en kwaad te kunnen on­der­schei­den.
In de psalmen staat dan ook
dat de vreze des Heren (dat is de eerbied voor God)
het begin van de wijs­heid is (Ps. 110 (111), 10; vgl Spreuken 9, 10).

Wijs­heid: een levens­kunst

Wijs­heid is dus niet het­zelfde als knap of slim zijn;
ook aan een uni­ver­si­teit werken soms mensen
die niet zo wijs zijn, al zijn ze heel intel­li­gent!
Als je geen eerbied hebt voor God,
volg je mis­schien je eigen impulsen,
maar die brengen je niet perse op een mooie weg.
Wijs­heid is de kunst om goed en waarde­vol
te kunnen leven,
van je leven geen rommeltje te maken,
de ver­stan­dige keuzes te kunnen doen.
En dat is een hele kunst, een levens­kunst.
Ze zeggen wel: wijs­heid komt met de jaren,
maar ook wordt wel gezegd:
hoe ouder, hoe gekker, hoe dwazer.
Oud-zijn is dus geen garantie voor wijs­heid!
Maar als je de wijs­heid zoekt en ernaar verlangt,
dan komt het vast wel goed!

Parabel

In het evan­ge­lie ver­telde Jezus een parabel
over tien meisjes die de bruidegom tegemoet trekken:
vijf waren dom, vijf waren wijs of ver­stan­dig.
De bruidegom liet lang op zich wachten
en al die meisjes vielen in slaap.
Mis­schien lijkt het verhaal erover te gaan
dat ze wakker had­den moeten blijven,
want het ein­digt met de woor­den:
“Weest waak­zaam”.
Maar dat is niet de bedoeling
want alle tien meisjes waren in slaap gevallen,
de wijze meisjes net zo goed als de domme.
Het enige verschil is dat de dwaze meisjes
geen voor­be­rei­dingen had­den getroffen,
ze namen wel hun lampen maar geen olie mee
en lieten het erop aan komen.
Het gaat dus om een gees­te­lij­ke waak­zaam­heid
en de allerlaatste woor­den van dit evan­ge­lie
maakten dui­de­lijk waar dat over gaat:
“Gij kent dag noch uur”,
Je weet niet wanneer het je tijd is.

Uitleg van het verhaal

Die bruidegom duidt Jezus Christus aan
en de ware wijs­heid bestaat erin
klaar te staan voor het moment dat Hij komt.
We weten niet op welk moment dat zal zijn;
dan wor­den we uit­ge­no­digd om binnen te gaan
in de bruilofts­zaal die de hemel is.

De parabel zegt ons dat de ware wijs­heid is
dat je met voor­uit­ziende blik
klaar staat voor dat moment,
dat je dan licht bij je draagt
en geloof, goed­heid en liefde
van je leven uit kunnen stralen.
Deze parabel, dit verhaal van Jezus
gaat over de wijs­heid
waardoor je voor­be­reid bent
op wat dan komen gaat.
Het zegt ons:
laat je niet door impulsen lei­den,
maar handel in het licht
van dat moment
waarop je jouw leven af zult sluiten
en oog in oog zult staan
met Jezus Christus,
je hemelse bruidegom.

 

VOORBEDE (GEBED VAN DE GELOVIGEN)

B. Laten we God bid­den, die de gever is van alle goeds, om in­spi­ra­tie en wijs­heid.

Vrede

Lector:
1. Vanmid­dag om 15.00 uur zal in deze ka­the­draal een speciaal Vredes­ge­bed plaats vin­den. In vereni­ging daar­mee willen we ook nu bid­den om vrede voor Israël en Palestina, voor Oekraïne en alle plekken in de wereld, die geteisterd wor­den door terreur, oorlog en geweld. Laat ons bid­den.

Verkie­zingen

2. Laten we bid­den om wijs­heid voor alle politici en rege­rings­lei­ders; dat zij de vrede en het alge­meen wel­zijn van hun mensen zullen bevor­de­ren en dat de verkie­zingen voor de Tweede Kamer van ons parle­ment, zullen lei­den tot een goed en recht­vaar­dig bestuur van ons land, met respect voor de men­se­lijke waar­dig­heid van eenie­der. Laat ons bid­den.

Wijs­heid

3. Moge de heilige Geest onze harten en ons verstand bezielen, zodat wij zullen kunnen denken, spreken en han­de­len met wijs­heid. Laat ons bid­den.

Voor wie in nood zijn

4. Bidden we dat God wijs­heid en hoop zal schenken aan alle mensen die in nood verkeren en geen uit­komst zien; dat er hulp zal komen voor mensen die lij­den en een­zaam zijn; dat wij allen naar elkaar zullen omzien; dat geloof en naasten­liefde de olie zal zijn waar­mee wij onze lampen bran­dend hou­den. Laat ons bid­den.

Pa­ro­chie-intenties

B. Goede God, moge Uw wijs­heid ons hart vervullen en ons helpen te on­der­schei­den wat wij het beste kunnen doen, tot wel­zijn van de mensen die wij ont­moe­ten en tot eer van U, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Amen

 

Slot­woord

Met dank aan de Bavo­can­to­rij en de organist, aan de vrij­wil­li­gers van de ka­the­draal en de mensen van KRO-NCRV, vragen we nu om Gods zegen om met wijs­heid en uitziend naar Christus’ komst onze levensweg te kunnen ver­volgen.

Terug