Arsacal
button
button
button
button


Gebed om vrede vanuit onze menselijke onmacht

Vrede is de ware overwinning

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 12 november 2023 - 482 woorden
Gebed om vrede vanuit onze menselijke onmacht
Lichtjes bij Maria, koningin van de vrede
Lichtjes bij Maria, koningin van de vrede

Zondag­mid­dag 12 no­vem­ber was in de ka­the­draal een speciale tijd van stilte, aanbid­ding en gebed om vrede. We hebben onze onmacht tegen­over al het oorlogs­ge­weld bij Hem nee­ge­legd. Hier­on­der de teksten van een korte over­we­ging en gebed die ik hierbij heb uit­ge­spro­ken.

Kort woord

Heer, waar bent u?

Oorlog en geweld zijn dich­ter­bij geko­men
en we zien hoe gauw een oorlog weer vergeten wordt;

Nu gaat de aan­dacht naar het mid­den Oosten,
maar ook de oorlog in Oekraïne gaat door
en er zijn nog zoveel vergeten, onbekende oorlogen,
ver­vol­ging, terrorisme en geweld.

We kiezen van­mid­dag geen partij,
we wijzen niemand aan als schul­dige,
dit is geen tribu­naal,
al hoop ik inder­daad
dat ple­gers van oorlogs­misda­den
en ander niet te recht­vaar­digen geweld,
berecht zullen wor­den,
volgens de normen
van het inter­na­tio­naal strafhof.

Hier laten we het gevoel van onmacht in ons toe
voor het aanschijn van God,
die zelf onmach­tig is gewor­den,
lij­dend, in de greep van geweld.
Wij, die zo vaak vragen:
“Heer, waar was U; Heer, waar bent U?”,
zijn hier om te zien hoe Hij lijdt
voor ons en met ons.

Hij is te groot voor ons, te anders,
dan dat wij Hem zou­den kunnen doorgron­den;
wij kunnen slechts ons gevoel van onmacht delen
omdat de keuzes die mensen maken,
de emoties waardoor zij zijn aan­ge­daan,
lei­den tot zoveel kwaad en onrecht.
Wij bid­den dat het hart van de volkeren en hun lei­ders
zal wor­den gebogen tot een verlangen
naar vrede en ver­zoe­ning.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang!

Gebed om vrede

Wij staan voor U, wij knielen voor u
God, almach­tige Vader,

Om ons lij­den en on­ver­mo­gen
in Uw aanwe­zig­heid te brengen.
Dit kan een moment van genade wor­den
want waar onze men­se­lijke vermogens tekort­schie­ten,
brengt U ons ver­der in ons mens-zijn.
Zo zittend, staande of knielend voor U,
terwijl we onze onmacht ervaren,
wor­den we meer in staat gesteld
tot medemen­se­lijk­heid,
zowel hier als in de conflict­ge­bie­den.
Wij kunnen het niet, Heer,
maar juist dat besef van eigen on­ver­mo­gen,
is voor U een kans
om mensenharten om te vormen.

“Daarom danken en prijzen wij U
voor uw werk­zaam­heid in de wereld.
Te mid­den van een mens­heid
die ver­deeld is door onenig­heid en tweespalt,
onder­vin­den wij dat Gij ons hart ombuigt
en bereid maakt tot ver­zoe­ning;
uw Geest beweegt het mensenhart”
en dat hart moet meebuigen,
“zodat vijan­den weer met elkaar in gesprek gaan,
tegen­stan­ders elkan­der opnieuw de hand reiken
en volkeren elkaar trachten te ont­moe­ten.
Aan U is het te danken
dat door de wil tot vrede
twisten wor­den bij­ge­legd,
haat door ver­ge­ving wordt overwonnen
en wraak wijkt voor ver­gif­fe­nis”
(2e Euch. Gebed voor de ver­zoe­ning).

Dat die wil tot vrede moge over­heer­sen
en in de kracht van Uw Geest
won­de­ren tot stand zal brengen.

Dat is de échte zege,
dat is de ware over­win­ning.

Wil, Heer, die zegen
aan de mens­heid schenken.

Terug