Arsacal
button
button
button
button


Onderwijs-hoogleraar Theo van der Zee hield inaugurele rede

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 18 november 2023 - 242 woorden
Prof . Theo van der Zee tijdens de oratie
Prof . Theo van der Zee tijdens de oratie
Onderwijs-hoogleraar Theo van der Zee hield inaugurele rede
aanwezige hoogleraren
aanwezige hoogleraren

Vrij­dag­mid­dag 17 no­vem­ber, net terug uit Rome, was ik bij de inaugurele rede van prof. dr. Theo van der Zee die als leer­op­dracht heeft: "Onder­wijs in ethisch en reli­gi­eus per­spec­tief" aan de Radboud Uni­ver­si­teit van Nijmegen.

Prof. dr. Theo van der Zee is werk­zaam voor de Vereni­ging voor Katho­liek en Pro­tes­tants chris­te­lijk onder­wijs "Verus" als adviseur en in die hoe­da­nig­heid ook lid van het Alge­meen bestuur van de Neder­landse katho­lie­ke School­raad. Hij blijft ook in zijn onder­zoeks­op­dracht dus in het onder­wijs­veld bezig en staat daar­mee in de traditie van onder meer prof. dr. Chris Hermans. Tevens is hij weten­schap­pe­lijk mede­wer­ker van het Titus Brandsma-instituut. Begin van dit jaar werd Theo van der Zee tot bui­ten­ge­woon hoog­le­raar benoemd.

Oratie

De oratie "Prak­tische ver­stan­dig­heid in het onder­wijs. Re­flec­ties over een onmis­ba­re deugd-ethische kwali­teit" waarin de orator onder meer laat zien hoe religie van po­si­tie­ve invloed is op deze prak­tische ver­stan­dig­heid.

Belang­stel­ling

Er was een flinke belang­stel­ling voor de oratie, waarbij voor­zit­ter Berend Kamphuis van Verus aanwe­zig was en lid van het college van bestuur Mark Buck, evenals klas­ge­noot van de orator burge­mees­ter Hubert Bruls en na­tuur­lijk de rector magnificus en vele hoog­le­ra­ren en de familie van de nieuwe hoog­le­raar.

Ik was zelf helaas wat laat door het ver­keer en een krappe plan­ning na de vlucht vanuit Rome, waar ik voor de Signatura was.

Van harte wens ik prof. Theo van der Zee alle zegen voor zijn nieuwe opdracht en hoop op een blijvende pret­tige samen­wer­king.

Terug