Arsacal
button
button
button
button


Hoorns en bokkenpootjes

Christus Koning A - Jongerendag

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 26 november 2023 - 971 woorden
Het Jongerenplatform verwelkomt iedereen
Het Jongerenplatform verwelkomt iedereen
Hoorns en bokkenpootjes
Hoorns en bokkenpootjes

Op het feest van Christus Koning wordt in alle bis­dom­men de Jon­ge­ren­dag gevierd. Dit jaar waren we daarvoor in Heems­kerk. In de Mis die in de Maria­kerk werd gevierd, ston­den we stil bij het evan­ge­lie over schapen en bokken (Mt. 25, 31-46). Wanneer ben je een bok, wanneer een schaap?

Tijdens de fees­te­lij­ke Mis con­ce­le­breer­den kape­laan Jaider Chantre Sánchez en em.pastoor Jan van der Linden; de nieuwe diaken Josue Enmanuel Mejia Sánchez assis­teerde. Het koor "Salt & Light" uit Heer­hu­go­waard (H. Dio­ny­sius­paro­chie) ver­zorgde de zang. Bij de ingang van de kerk ston­den de leden van het Jon­ge­ren­plat­form van het bisdom om ie­der­een harte­lijk welkom te heten. Na de Eucha­ris­tie­vie­ring was er een jon­ge­ren­pro­gramma en een tiener­pro­gramma. Voor het jon­ge­ren­pro­gramma telde ik ongeveer vijf­tig jon­ge­ren. Voor hen hield ik een inlei­ding over het tema van deze wereld­jon­ge­ren­dag: "Verheugd in de hoop" (Rom. 12,12), dat alweer een voor­be­rei­ding is op het heilig jaar 2025. Zie voor de inlei­ding het volgende bericht.

Schaap of Bok?

CHRISTUS KONING jon­ge­ren­dag Heems­kerk

Bokken niet de besten

Ben je een bok of ben je een schaap?

Bokken komen er in onze taal
niet zo goed van af:
als je een bok schiet
wil dat zeggen dat je iets doms hebt gedaan,
een fout hebt gemaakt
en ben je een zondebok
dan krijg je van alles de schuld.
In de kunst wordt de duivel vaak
afge­beeld als een bok
met hoorns en bokkenpootjes.
Ook in het evan­ge­lie van deze dag
zijn de bokken niet de besten,
die hebben gewoon de ver­keerde dingen gedaan.

En die schapen dan?

Hoe zit het dan met de schapen?
Het is in onze taal niet altijd zo
dat schapen zo’n goede naam hebben:
als ze zeggen dat je schaapach­tig kijkt,
is dat geen groot compli­ment;
een schaap noem je iemand die onnozel is
en “makke schapen” zijn personen
die volg­zaam zijn,
mis­schien zelf weinig over dingen nadenken
en alles doen wat van hen wordt verwacht.
In het echt zijn schapen heus niet altijd zo volg­zaam:
de her­der schiet dan met zijn her­dersstaf
een kluitje aarde naar hun kop
om ze in de goede rich­ting te bewegen
of hij stuurt de her­ders­hond erop af.
Want als een schaap verloren loopt,
is het een ge­mak­ke­lijke prooi
voor wilde dieren.

 

Schapen in de bijbel

In de bijbel zijn schapen meestal posi­tief,
al kan het ook gaan om iemand
die verloren loopt;
we kennen allemaal wel het beeld van Jezus
als de goede her­der:
de schapen luis­te­ren naar Zijn stem
en ze volgen Hem, zegt het evan­ge­lie van Johannes
en in de tussen-psalm van deze dag
hoor­den we dat de Heer
als een her­der voor ons zorgt:
“De Heer is mijn her­der,
niets kom ik tekort”.
Dat is mooi.

Als de her­der goed is...

Wat ben je: een bok of een schaap?
Als je een schaap bent,
is dat niet zo slecht
maar dus ook niet per se alleen maar posi­tief,
een schaap kan ook verdwalen.
Voor ons is dat eigen­lijk wel een troost:
je kunt best wel eens fout gaan,
ronddwalen, een ver­keerde kant op gaan,
maar je hoeft niet bang te zijn,
de goede her­der, Jezus Christus,
zal je weer de goede kant op lei­den.
Als de goede her­der komt,
mag je gerust een beetje een mak schaap zijn,
want met Hem kun je rus­tig mee­gaan,
tegen­over hem mag je heel erg volg­zaam zijn!

Wat echt beangrijk is

Wat is echt be­lang­rijk voor je eigen leven?
Dat is uit­ein­delijk je goede hart.
Wanneer je in je leven
probeert te doen
wat je goede hart je ingeeft,
wordt jouw leven rijk en bete­ke­nis­vol.
De goed­heid van je hart
is een be­lang­rijke leidraad voor je leven.

De stem van je hart

Dat wordt ons vandaag door het evan­ge­lie voorge­hou­den:
De schapen aan de rechter­hand van de Mensen­zoon,
- dat is Jezus Christus, de koning van de heer­lijk­heid -
hebben niet geweten
dat zij hun Heer te eten en te drinken had­den gegeven,
toen zij goed had­den gedaan aan hun arme mede­mens,
maar zij hebben gewoon het goede gedaan
vanuit hun goede hart;
en ook de bokken had­den niet geweten
dat het in feite Jezus Christus was
die zij iets gewei­gerd had­den
toen zij de armen niet geholpen had­den,
maar zij had­den geen gevolg gegeven
aan de stem van hun hart en hun geweten
die ieder mens
goed­heid en barm­har­tig­heid ingeeft.

Het ko­nink­rijk van Christus

We vieren vandaag het feest van Christus Koning.
Je kunt ervoor kiezen je hart te sluiten
voor de noden van je naaste,
maar dan behoor je niet tot Zijn ko­nink­rijk;
je kunt er ook voor kiezen
het goede te doen, je goede hart te volgen
met barm­har­tige liefde naar je mede­mens te kijken,
open te staan voor anderen
en je niet op te sluiten in jezelf,
dan behoor je tot het ko­nink­rijk van Christus.

Een goed hart en de weg van het geloof

Als iemand nog niet in God gelooft
is het han­de­len vanuit je goede hart
een prach­tige manier om te groeien
in je mens-zijn
en als je hart open is en het goede wil doen
dan zal het je ook helpen
om God meer te gaan ont­dek­ken en lief te hebben.
Want het geloof is niet alleen iets van je hersens,
een geloof zon­der goede daden is dood,
maar het geloof is ook en mis­schien wel vooral
iets van je hart:
als je liefhebt met onbaat­zuch­tige liefde
- dat wil zeggen:
als je zon­der al te veel aan jezelf te denken
goede dingen voor anderen doet -
ben je al helemaal op de goede weg,
de weg van Jezus Christus.
En ik mag hopen en bid­den
dat je dan ook een per­soon­lijke relatie
met Hem krijgt,
de voor­waarde daarvoor - de liefde -
is dan in ieder geval in je hart aanwe­zig.

In Zijn Geest

Laten we vandaag bid­den
dat Jezus Christus
als koning mag heersen in ons hart.
Niemand heeft groter liefde dan Hij
die Zijn leven voor ons gaf.
Laten we de maat­schap­pij een beetje mooier maken
door goede daden, daden van liefde
in Zijn geest.

 

 
Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug