Arsacal
button
button
button
button


Ontmoeting met CNV commissie identiteit

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 28 november 2023 - 492 woorden
Met de deelnemers aan het gesprek
Met de deelnemers aan het gesprek

Dins­dag 28 no­vem­ber had­den mgr. Gerard de Korte en ik een ont­moe­ting met CNV Com­mis­sie iden­ti­teit. We spraken over het onder­wijs en aspecten van de sociale leer van de kerk. Veel inte­res­sante thema's kwamen aan bod.

Aanwe­zig

Namens het CNV waren aanwe­zig Daniëlle Woesten­berg - sectorvoor­zit­ter van CNV Onder­wijs, Jorden van der Haas - voor­zit­ter com­mis­sie iden­ti­teit, Astrid Persons - be­stuur­der Relatie en advies, Fran van de Munkhof, Margriet Jansen, Simon Bornstein, Bendiks Kuipers, Christoph en Esther Zwart (notuliste).

Onder­wijs­brie­ven

Tijdens de geanimeerde bij­een­komst vond een uit­wis­se­ling plaats over onder meer de ac­ti­vi­teiten van CNV onder­wijs en connectie met het katho­lie­ke onder­wijs­veld. Vanuit de kant van de bis­schop­pen bracht ik de onder­wijs­brie­ven ter sprake die vanuit de Bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den wor­den uitge­ge­ven. De eerste ervan is ver­sche­nen en onder meer te lezen op de web­si­te van de NKSR (www.nksr.nl).

Ge­tui­ge­nissen van leraren

In voor­be­rei­ding is een boek met ge­tui­ge­nissen van katho­lie­ke leraren die over hun erva­ringen ver­tellen. Daar­mee hopen we jonge mensen te motiveren om voor het onder­wijs te kiezen, zeker nu er zo'n gebrek aan leer­krachten is.

60 jaar Gravissimum Educationis

Ook de vie­ring van het zes­tig jarig bestaan van het do­cu­ment Gravissimum Educationis Momentum van het tweede Vati­caans concilie kwam ter sprake. Veel aspecten van deze Concilie-ver­kla­ring zijn uit­ge­werkt in tal van do­cu­menten van het Di­cas­te­rie voor Opvoe­ding en Cultuur, het RK ‘depp­par­te­ment’ in Rome dat onder­wijs ter harte neemt. De bele­ving van iden­ti­teit in het onder­wijs is niet ge­mak­ke­lijker gewor­den, veel ‘van­zelf­spre­kende’ kennis is vervaagd en weggeëbd; tege­lijk is er een open­heid, een zoeken naar zin en staan de waar­den van de katho­lie­ke sociale leer, ook in de poli­tiek, volop in de aan­dacht.

Uitda­gingen in onze maat­schap­pij

Ver­schil­lende uit­dagingen van de hui­dige maat­schap­pij kwamen ter sprake: zo is een meer sociale inrich­ting van de maat­schap­pij zeer nodig. Zorg voor elkaar en struc­tu­ren van zorg en ge­meen­schap, bie­den tege­lijk meer ruimte aan mensen om vrij­wil­li­gers­werk te doen. Dat is nu vaak niet moge­lijk voor ouderen door de zorg die zij aan klein­kin­de­ren (moeten) geven en doordat een steeds zwaar­der beroep wordt gedaan op man­tel­zorg, nu de gewone zorg­cen­tra zijn weg­ge­vallen. Met elkaar hoopten we dat een maat­schap­pij wordt geboren waarin ruimte en aan­dacht is voor zorg voor elkaar en ge­meen­schaps­ge­voel en -bele­ving.

Arbeid

Ook werd stil gestaan bij de waarde en bete­ke­nis van arbeid, waarover binnen de katho­lie­ke kerk sinds Rerum Novarum (1891) en in de En­cy­cliek Laborem Excercens (1981) vele waarde­volle gedachten zijn ge­for­mu­leerd en we ston­den stil bij armoede en kan­sen­on­ge­lijk­heid: 1 miljoen mensen ver­keert in ons land in armoede, maar hoe bereiken we hen en wat kunnen we doen? Vanuit CNV en vanuit de RK Kerk werd ver­teld over ver­schil­lende ini­tia­tie­ven, waarbij we tege­lijk moeten opmerken: we kunnen niet zoveel meer als ooit vroe­ger het geval was: we zijn met min­der mensen en hebben min­der moge­lijk­he­den. Tege­lijk wor­den er gelukkig intiatieven geno­men en zijn chris­te­nen bovenge­mid­deld betrokken bij voedsel­banken en andere goede werken.

Terug