Arsacal
button
button
button
button


Personeelsbijeenkomst medewerkers bisdom

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 30 november 2023 - 210 woorden

Donder­dag­mid­dag 30 no­vem­ber was in De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang de personeels­bij­een­komst van de mede­wer­kers van het bisdom.Wat werd er be­spro­ken?

Rechtsposi­tieregle­ment

Behalve het nieuwe rechtsposi­tieregle­ment - het oude had dringend een update nodig door alle ver­an­der­de wette­lijke bepa­lin­gen - werd er ge­spro­ken over de finan­ciële situatie waarbij de (guns­tige) effecten van de reorgani­sa­tie nog eens goed dui­de­lijk wer­den aan de hand van de cijfers van de afgelopen jaren.

Bereik­baar­heid

Andere thema's die aan de orde kwamen waren onder (veel) meer hoe de bereik­baar­heid verbeterd kan wor­den. Wie daar een probleem mee had, zal hope­lijk spoe­dig kunnen con­sta­te­ren dat dit probleem tot het verle­den behoort.

Col­le­giale sfeer

Ook het personeelsuitje en de maan­de­lijkse borrel voor de mede­wer­kers kwamen ter sprake. het is be­lang­rijk dat de bisdom­me­de­werkers in een goede en col­le­giale sfeer met elkaar hun werk kunnen doen voor ons mooie bisdom.

Werkdruk

Daarbij zullen mensen helaas ook weleens ervaren dat er nog enkele vacatures zijn, dat er zieken zijn (geweest) en dat we met min­der mensen zijn dan vroe­ger. Gelukkig mochten we de laatste tijd ook ver­schil­lende nieuwe mensen begroeten, onder wie drie zusters van de familie van Maria. En ie­der­een doet zijn best en wil werken vanuit een dienst­ba­re opstelling. Het was een goede en zin­volle bij­een­komst.

Terug