Arsacal
button
button
button
button


H. Vormsel in de El Shaddai gemeenschap

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 3 december 2023 - 384 woorden

Zondag­mid­dag 3 de­cem­ber ont­vingen twaalf jon­ge­ren van de El Shaddai-ge­meen­schap het heilig vormsel tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring in de Vredes­kerk in Am­ster­dam.

Koor, mis­die­naars...

Het El Shaddai­koor heeft gezongen bij deze vie­ring die om 14.00 uur begon en die deze keer in het Neder­lands werd gehou­den, in plaats van in het Engels. Een teken dat de jon­ge­ren, die in ons land zijn opgegroeid, intussen ge­mak­ke­lijker Neder­lands spreken dan Engels. Pastoor Ruben Torres con­ce­le­breerde en er was een flinke groep mis­die­naars die de Mis diende.

De jon­ge­ren waren voor­be­reid door ver­schil­lende cateche­tische vrij­wil­li­gers van de ge­meen­schap en zij maakten een zeer bewuste indruk. Dank aan allen die deze voor­be­rei­ding zo zorg­vul­dig hebben gedaan!

Vreugde is een teken van de heilige Geest

In de preek ston­den we erbij stil dat vreugde, blijd­schap, een teken is van de heilige Geest. Als je jezelf niet zo goed voelt, een beetje down bent, is dat geen moment om ingrijpende beslis­singen te nemen, maar als er vreugde is in je hart, zal veel meer het moment geko­men zijn om een keuze te maken. De Heer zei in het evan­ge­lie van deze dag dat we niet weten wanneer de Heer zal komen maar in feite weten we dat (voor een deel) wel: in het heilig vormsel, maar ook in de Eucha­ris­tie en in het woord van God dat wordt ge­spro­ken, komt de Heer tot ons. Tege­lijk kunnen we ook begrijpen waarom de Heer zegt dat we niet weten wanneer de Heer zal komen: dat is zo, niet alleen omdat we niet weten wanneer het einde van ons leven komt of het einde van de wereld, maar ook omdat iedere keer dat de Heer ons aanraakt, dat Hij bij ons komt, een gave is die we niet kunnen af­dwin­gen. Ga niet op in je verdriet of in tegen­slag, ga ook niet op in je succes of in wat je allemaal hebt, maar zie uit naar de komst van de Heer in je leven. Het vormsel wil ons sterken om zo te kunnen leven.

Proficiat!

Aan het einde van de vie­ring hebben we na­tuur­lijk foto's gemaakt en na de Mis was er ook nog een fees­te­lij­ke maal­tijd.

Van harte felici­teer ik de vor­me­lin­gen en ik bid dat de heilige Geest hen allen zal lei­den over mooie wegen door dit leven, wegen van geloof, hoop en liefde.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug