Arsacal
button
button
button
button


Voor hen geen privileges

Feest van de heilige Familie

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 31 december 2023 - 581 woorden
wateroverlast
wateroverlast
Zonnewende kapel
Zonnewende kapel

Tijdens het kerstoctaaf was ik in con­fe­ren­tie­oord Zon­ne­wen­de in Moergestel voor be­zin­nings­da­gen. Ook daar hield de klimaat­ver­an­de­ring huis. Zondag 31 de­cem­ber vierde ik daar het feest van de H. Familie. In het evan­ge­lie hoor­den we over Maria en Jozef tij­dens de opdracht van het Kind in de tempel. Dat is een evan­ge­lie dat niet alleen ge­zin­nen, maar allen veel te zeggen heeft.

De klimaat­ver­an­de­ring met de vele regen was buiten goed te merken: op het terrein van Zon­ne­wen­de was wateroverlast. Dankzij noeste ac­ti­vi­teiten was de kapel van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad die daarin het park ligt, weer bereik­baar, na het wegpompen van duizen­den liters water. Lang­zaam zakte het water ook hier weer wat...

Homilie

Geen pri­vi­le­ges

Feest van de H. Familie (B)

lezingen: Sir. 3, 3-7. 14-17a; Kol. 3, 12-21; LC. 2, 22-40

Sa­men­le­ven

Op dit feest van de heilige Familie komt in de lezingen naar voren wat het is om gezin te zijn en als broe­ders samen te leven. Hoewel we op deze dag bij­zon­der bid­den voor de ge­zin­nen en bid­den om goede, stabiele, chris­te­lijke en katho­lie­ke hu­we­lij­ken en ge­zin­nen, gaat het vandaag toch niet alleen daarover, maar komt vooral een levens­wij­ze naar voren, een chris­te­lijke wijze van sa­men­le­ven, die bre­der geldt dan alleen het gezin. Het heilig huis­ge­zin van Nazareth is daarbij ons grote voor­beeld en die heilige familie treedt vandaag vooral in het evan­ge­lie naar voren.

Geen pri­vi­le­ges

Maria en Jozef claimen geen bij­zon­dere positie, geen bij­zon­dere rechten, geen eigen gelijk. Tot tweemaal toe wordt in het evan­ge­lie de ge­hoor­zaam­heid van Maria en Jozef aan de wet des Heren onder­streept, aan het begin en aan het einde van de opdracht in de tempel. Het gaat hier om een Joodse rituele wet: het opdragen aan God van de eerst­ge­bo­rene volgens een bepaald Joods ritueel en het brengen van een offer; dit alles ging gepaard met de rituele reini­ging van de vrouw na de geboorte van haar kind. Maria en Jozef zou­den een dis­cus­sie hebben kunnen opzetten dat deze regels voor Jezus en Maria na­tuur­lijk niet gel­den. Maria is al geheel rein en Jezus is al geheel van God de Vader, zoals niemand ooit zal kunnen zijn. Dat doen zij niet, zo’n dis­cus­sie gaan zij niet aan.

De geest van het evan­ge­lie

Het eerste kenmerk van het heilig huis­ge­zin is dus dat zij de wet vervullen in ge­hoor­zaam­heid, eenvoud en nede­rig­heid. Zij beriepen zich niet op pri­vi­le­ges of rechten, maar zij voeg­den zich in eenvoud in wat van hen werd verwacht en wat gelo­vi­ge Joden deden.

Diezelfde geest ont­moe­ten we ook bij Simeon en Hanna die zij in de tempel ont­moe­ten: wet­ge­trouw, vroom, God dienend, in nede­rig­heid en eenvoud.

Paulus

Die hou­ding beveelt de apostel Paulus de gelo­vi­gen, ons allen aan: wat Paulus schreef in de tweede lezing die we hoor­den, geldt na­tuur­lijk bre­der dan alleen in een gezin: het gaat om een levens­wij­ze ge­ken­merkt door eenvoud, nede­rig­heid, dienst­baar­heid vanuit de vrede van Christus die moge heersen in ons hart. Je hoeft je niet meer te bewijzen, je bent al aanvaard, geliefd kind van Gods familie, Zijn gezin.

De vrede van Christus

Want uit­ein­delijk gaat het hier na­tuur­lijk om de levens­wij­ze van onze Heer Jezus Christus zelf, die klein gewor­den is, nederig, een­vou­dig en dienst­baar aan ons allen. Die opdracht kunnen we het beste vol­bren­gen wanneer Zijn vrede in ons is: Ik ben van Hem en het is goed zoals Hij mij geschapen heeft, dank­baar wil ik werken en apos­to­lisch zijn met de instru­menten die Hij mij heeft toe­ver­trouwd.

Terug