Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe priester voor Franse parochie

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 5 januari 2024 - 112 woorden

Deze eerste week van het nieuwe jaar kwam de nieuwe pries­ter voor de Frans­ta­lige pa­ro­chie Nôtre Dames de tous les peuples kennis­ma­ken. Pater Valentin Fadegnon SMA is afkoms­tig uit Benin.

De Frans­ta­lige pa­ro­chie komt samen voor de Eucha­ris­tie in de kapel van het Begijnhof en er zijn ver­schil­lende cateche­tische en andere ac­ti­vi­teiten. De pries­ter woont met zijn mede­broe­ders in de pastorie van All Saints-pa­ro­chie in Am­ster­dam Zuid Oost. Bin­nen­kort zal hij zijn offi­cië­le benoe­ming ont­van­gen, nu alle formele aspecten gere­geld zijn. De pries­ter heeft al in ver­schil­lende lan­den pas­to­rale erva­ring opgedaan. Wij wensen hem van harte Gods zegen toe voor zijn verblijf en pas­to­rale werk in ons bisdom!

Terug