Arsacal
button
button
button
button


Een kort bezoek in Rome

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 9 januari 2024 - 659 woorden
Een kort bezoek in Rome
Met kardinaal Semeraro
Met kardinaal Semeraro
De kerststal op het Sint Pietersplein wordt afgebroken
De kerststal op het Sint Pietersplein wordt afgebroken

Maan­dag 8 en dins­dag 9 januari was ik kort in Rome voor ver­schil­lende bespre­kingen rond het Katho­liek Onder­wijs en de Constan­tijnse orde. Ook hebben we voor­be­rei­dingen getroffen voor een bede­vaart vanuit de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam.

Kerst­tijd voorbij

In de Sint Pieter was maan­dag de kerst­tijd al voorbij: het feest van Drie­ko­nin­gen (Open­ba­ring des Heren) wordt daar op de eigen­lijke dag gevierd, 6 januari; afgelopen zon­dag was het feest van de Doop des Heren. Paus Fran­cis­cus doopte op die dag een groot aantal kin­de­ren. De maan­dag erna was ie­der­een in en rond de sint Pieter druk bezig alle kerst­ver­sie­ring af te breken: rond het altaar van de sint Pieter werd alles weg gehaald en ook de grote kerst­stal op het Sint Pieters­plein werd afgebroken (zie foto's). Alleen de kerstal in de sint Pieter bleef nog een dagje lan­ger staan, die kon­den we dus nog bewon­de­ren (foto).

In de crypte van de Sint Pieter

Na de H. Mis in de crypte van de Sint Pieter kreeg ik een her­in­ne­ringsmedaille uit­gereikt van het Edict van Milaan (313), waar­mee keizer Constan­tijn gods­dienst­vrij­heid verleende en de chris­te­nen hun geloof vrij kon­den gaan belij­den. Op de foto is het vice-delegaat Otte Stroucken die deze medaille uitreikt. Daarna bezochten we het graf van paus Bene­dic­tus XVI (foto) wiens sterf­dag het een jaar gele­den was. We baden voor zijn zielerust in dank­baar­heid voor wat hij voor de kerk heeft betekend.

Di­cas­te­rie voor Cultuur en Opvoe­ding

De maan­dag­och­tend is besteed aan een ont­moe­ting op het Di­cas­te­rie voor Cultuur en Opvoe­ding. Ik was er samen met diaken drs. Titus Frankemölle, voor­zit­ter van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR). Het was een gelegen­heid om de ont­wik­ke­lingen van de laatste jaren op het gebied van katho­liek onder­wijs - waarvoor ik referent ben - door te spreken en de ver­schil­lende nieuwe intiatieven te presen­te­ren, zoals de statuten van de NKSR en de rege­lingen voor katho­lie­ke scholen die vallen onder besturen die voor scholen van ver­schil­lende deno­mi­na­ties verant­woor­de­lijk zijn. Ook moeten door krimp scholen soms wor­den samen­ge­voegd, waarbij het be­lang­rijk is de katho­lie­ke iden­ti­teit zo goed moge­lijk te behou­den. Daarvoor zijn nieuwe rege­lingen ont­wor­pen die op de web­si­te van de NKSR te vin­den zijn. Naar deze en andere ont­wik­ke­lingen is men in Rome zeer geïn­te­res­seerd en de ver­schil­lende do­cu­menten zijn daarover gedeeld. Er is veel begrip in het Di­cas­te­rie voor de situatie waarin we in Neder­land verkeren: er is seculari­sa­tie en het is niet ge­mak­ke­lijk de katho­lie­ke iden­ti­teit vorm te geven, maar alle goede zaadjes die wor­den gezaaid zijn van belang. We wer­den hier voor een uit­ge­breid overleg ont­van­gen door de se­cre­ta­ris Mgr. Pagazzi, die op 10 februari tot bis­schop zal wor­den gewijd, en door twee stafle­den van het Di­cas­te­rie.

Constan­tijnse Orde

In de mid­dag brachten we een bezoek aan de kanselarij van de Constan­tijnse Orde waar Dame Veronica Grillo een be­vor­de­ring kreeg tot Dame-officier van­wege haar vele ver­diensten onder meer bij de opzet van de Neder­landse afdeling van deze Orde. Op de foto's is dit moment te zien en er is een foto van de verant­woor­de­lijken van de Orde in Neder­land.

Bede­vaart vanuit de basiliek

Dins­dag brachten we in het kader van de voor­be­rei­ding van de bede­vaart uit Am­ster­dam een aange­naam bezoek aan mgr. Leonardo Sapienza, die de lei­ding heeft (Reggente) van de Prefectuur van het Pau­se­lijk Huis en als zodanig verant­woor­de­lijk is voor de au­diën­ties.

Kar­di­naal Semeraro

Tevens bezocht ik kar­di­naal Marcello Semeraro, prefect van het Di­cas­te­rie voor de Heilig­ver­kla­ringen en nieuwe Grootprior van de Constan­tijnse Orde, om kennis te maken en hem het boekje te overhan­digen dat we in Neder­land gebruik voor de gees­te­lij­ke voor­be­rei­ding van de leden van de Orde. Het was een zeer vrien­de­lijke en harte­lijke ont­vangst.

Paus Fran­cis­cus

Zo waren de dagen in Rome goed gevuld. In het huis Santa Marta, kwam ik on­ver­wacht ook paus Fran­cis­cus tegen, die harte­lijk groette en vroeg of alles goed was. De paus liep met een rollator, maar zag er goed uit. Ik heb hem opnieuw mijn dage­lijks gebed toegezegd.

 


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug