Arsacal
button
button
button
button


Als je het er niet mee eens bent - bouwen aan een beschaving van liefde

Nieuwjaarsreceptie

Overweging Bezinning - gepubliceerd: vrijdag, 12 januari 2024 - 1668 woorden

De Evensong en Nieuw­jaars­re­cep­tie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en het Militair Or­di­na­ri­aat vond ook dit jaar plaats in de Sint Nicolaas­basi­liek en het ernaast gelegen hotel. Het was opnieuw een mooi en fees­te­lijk gebeuren, waar veel mensen aan deelnamen. Tijdens de Evensong ston­den we stil bij de vraag wat het respect voor de men­se­lijke waar­dig­heid betekent als we het fun­da­men­teel oneens zijn met andere mensen.

Deel­ne­mers aan de Evensong en receptie

Aller­eerst: de Choral Evensong was een prach­tig gebeuren door de fraaie zang van het koor van de basiliek en het orgelspel. Vele hon­der­den mensen namen deel aan de Evensong en de receptie, waar­on­der de scriba van de Pro­tes­tantse Kerk Neder­land, René de Reuver, mili­tai­re autori­teiten, ver­schil­lende burge­mees­ters uit ons bisdom, waar­on­der die van Haar­lem, Almere en Alkmaar, am­bas­sa­deurs en consuls van ver­schil­lende lan­den, een vice-presi­dent van het inter­na­tio­naal strafhof, Z. Exc. de Apos­to­lisch Nuntius Paul Tschang In-Nam, de leden van het ka­the­draal kapit­tel, ver­te­gen­woor­digers van de orde van het H. Graf, de Maltezerorde, de Orde van de H. Lazarus en de Constan­tijnse Orde, de pries­ters, diakens, cate­chisten en vele ver­te­gen­woor­digers van de pa­ro­chies en kerk­besturen. Ook emeritus bis­schop Jozef Punt was aanwe­zig, evenals de emeritus-hulp­bis­schop mgr Jan van Burg­ste­den.
Mgr. Everard de Jong, Ordina­ris van het Militair Or­di­na­ri­aat en ik waren agens tij­dens de Evensong, die werd ingeleid door de deken van Am­ster­dam en rector van de basiliek, drs. Eric Fennis.

Tijdens de Evensong heb ik de volgende toe­spraak gehou­den:

Wat betekent respect hebben voor de waar­dig­heid van een mens?

EEN WOORD BIJ DE EVENSONG - NIEUWJAARSRECEPTIE 2024

Excellenties, Dames en heren, broe­ders en zusters,

U allen heet ik harte­lijk welkom in deze Evensong aan het begin van de Nieuw­jaars­re­cep­tie van ons bisdom en het Militair Or­di­na­ri­aat.

We staan aan het begin van een nieuw jaar en vragen in deze vie­ring kracht en Gods zegen om het goede te kunnen doen, dat wat heil­zaam is.

Ik dank U allen voor Uw inzet daarvoor, in het bij­zon­der dank ik allen die zich inzetten om de bood­schap van het evan­ge­lie gestalte te geven en dóór te geven in het Militair Or­di­na­ri­aat en het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, in de pa­ro­chies en elders.

Speer­pun­ten in ons bisdom

In het bij­zon­der willen we in ons bisdom aan­dacht schenken aan de ver­bon­den­heid met de Heer en met elkaar, aan de ge­zin­nen en de jon­ge­ren. We zijn dank­baar voor de familie­da­gen die op veel plaatsen in ons bisdom zijn gestart, voor de jon­ge­ren­acti­vi­teiten - dit jaar begon met een mooie jon­ge­renreis naar Fulda en eind deze maand is er WJD@home - voor de ini­tia­tie­ven op het terrein van caritas en op de drie centrale plaatsen in ons bisdom: het hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood, deze basiliek en de Sint Bavo-ka­the­draal in Haar­lem.

Pijn­lijke processen

Er zijn ook pijn­lijke processen, met name het verdriet dat we niet alle kerken kunnen behou­den door ver­min­de­ring van het aantal gelo­vi­gen, vrij­wil­li­gers en finan­ciën raakt mensen. We willen graag een weg gaan in geloof en rede­lijk­heid met inspraak van de gelo­vi­gen, na­tuur­lijk binnen de feite­lijke moge­lijk­he­den.

De "missio­naire" opgave van het Militair Or­di­na­ri­aat

Tege­lijk willen we in contact tre­den met mensen die ver­der af staan van het ker­ke­lijk leven. De aal­moe­ze­niers van het Militair Or­di­na­ri­aat hebben daarin een bij­zon­dere en mooie positie, dichtbij jonge mensen van onze tijd, in­spi­re­ren zij, staan zij naast hen vaak op emotie­volle moment en leggen zij verbin­ding met de bood­schap van het evan­ge­lie. Hun pas­to­rale nabij­heid is een kost­baar goed.

Verbin­ding zoeken

Dus, harte­lijk welkom U allen! We zijn ervan overtuigd dat het goed en be­lang­rijk is gelegen­he­den te scheppen om elkaar te ont­moe­ten. Wij willen verbin­ding zoeken, mensen en krachten bun­de­len, waarbij we ons rea­li­se­ren dat onze opdracht als mens en als christen ver­der reikt dan het ker­ke­lijk erf. Want die opdracht gaat over het tot stand brengen van “een bescha­ving van liefde”, zoals de visie aangeeft die in de katho­lie­ke sociale leer is ont­wik­keld. Ik ben daarom bij­zon­der dank­baar aan degenen die deze nieuw­jaars­re­cep­tie door hun inzet en finan­cieel weer moge­lijk hebben gemaakt.

Kern en basis

De kern en de basis van de katho­lie­ke sociale leer is de waar­dig­heid van de mens die naar het beeld en de gelijkenis van God is geschapen. God is liefde, zegt de bijbel (1 Jo. 4, 8) en God is relatie, een drieëne God. Zo is de mens wezen­lijk sociaal en ge­roe­pen om relaties van harte­lijke en dienst­ba­re liefde te onder­hou­den.

Bij­zon­dere ver­jaar­da­gen

Dit jaar vieren we de bij­zon­dere ver­jaar­dag van ver­schil­lende ker­ke­lijke do­cu­menten die over deze thema’s gaan, zoals de 50e ver­jaar­dag van het do­cu­ment van de Pau­se­lijke Raad Iustitia et Pax over de kerk en de rechten van de mens, de 30e ver­jaar­dag van het do­cu­ment over de inter­na­tio­nale wapen­handel van die­zelfde Raad, de 40e ver­jaar­dag van de stellingen van de Inter­na­tio­nale Theologen­com­mis­sie over de waar­dig­heid en de rechten van de mens en de twin­tigste ver­jaar­dag van de In­struc­tie over de zorg voor mi­gran­ten. En paus Fran­cis­cus spreekt met grote regelmaat over allerlei kwesties van oorlog en vrede en men­se­lijke waar­dig­heid. Zestig jaar gele­den had het tweede Vati­caans concilie het over de gods­dienst­vrij­heid en de zorg voor de vrede, het kweken van een vredes­mentali­teit en het voor­ko­men van oorlog.

Té actueel...

Het pijn­lijke is dat al deze do­cu­menten nog steeds verrassend actueel zijn; kortom: er is op al deze terreinen in de wereld weinig verbeterd. Ook op dit moment bepalen oorlog en terrorisme het trieste lot van vele volkeren, ook nu is er op tal van plaatsen ver­vol­ging van chris­te­nen en wordt onze westerse maat­schap­pij te vaak getekend door een­zaam­heid, indi­vi­dua­lis­me, onderling wan­trouwen en een afreken­cul­tuur.

Kan de katho­lie­ke kerk, die zelf ook bepaald niet perfect is, maar beter stoppen met de einde­loze stroom van do­cu­menten en ini­tia­tie­ven die op basis daar­van zijn geno­men? Heeft het wel zin?

Cultuur van ver­bon­den­heid

Het is dui­de­lijk dat onze paus vindt van wél (en ik ook). In 2020 publi­ceerde paus Fran­cis­cus zijn En­cy­cliek Fratelli tutti om opnieuw op te roepen tot een cultuur van ver­bon­den­heid en onderling begrip. We zijn allen zusters en broe­ders. En dat is het: we moeten het blijven zeggen, we moeten ons eigen hart steeds weer opnieuw bekeren; het werk voor de vrede die Christus Zijn leer­lin­gen wenste op de dag van Zijn ver­rij­ze­nis en waarvoor Hij bad op de laatste avond van Zijn aardse leven, zal nooit áf zijn, maar als het geluid niet meer klinkt, de oproep tot broe­der­lijk­heid, vrede en liefde niet meer wordt gedaan, dan is er pas echt reden om de moed te laten zakken. We blijven uitzien naar de dag waarop “tegen­stan­ders elkaar opnieuw de hand reiken en volkeren elkaar trachten te ont­moe­ten”(Eucha­ris­tisch Gebed voor de Ver­zoe­ning II).

Bescha­ving van liefde

Moge die bescha­ving van de liefde, die cultuur van ver­bon­den­heid in dit jaar 2024 nog meer in ons hart verwor­teld raken en uitgangs­punt wor­den van ons denken, doen en han­de­len, met Gods hulp.

Als je het fun­da­men­teel oneens bent...

Daarbij staan we allemaal voor de vraag: hoe kunnen we het respect bewaren voor de waar­dig­heid van een mens wanneer we het fun­da­men­teel met die persoon of personen oneens zijn of althans in be­lang­rijke waar­den een andere opvat­ting hul­digen? Want het is allemaal na­tuur­lijk niet zo moei­lijk iemand te res­pec­teren als je die ander alleen maar waar­deert en bewon­dert. Maar wat als dat niet zo is?

Anders denken­den

Hoe het respect te bewaren voor “anders denken­den” is een vraag die in de inter­na­tio­nale ver­hou­dingen een rol speel, net zo goed als binnen de kerk en de samen­le­ving en in onze per­soon­lijke ver­hou­dingen.

Het maken van een on­der­scheid tussen de mens zelf en diens denk­beel­den, keuzes en handel­wij­zen is essentieel. Niemand hoeft het eens te zijn met wat een ander denkt of doet, met de keuzes die die persoon maakt; als dat zou moeten, zou­den we in een dictatuur zijn beland. We mogen van mening en van over­tui­ging verschillen.

Als we het moreel niet juist vin­den

Het kan zeker zijn dat we vanuit ons geloof of onze gewetens­over­tui­ging de keuzes en het han­de­len van iemand niet moreel juist vin­den. De oplos­sing kan niet zijn dat je er maar het zwijgen toe moet doen, als je het er niet mee eens bent. Toch is het be­lang­rijk dat we ook in die situaties naasten­liefde laten zien en respect voor die mens als persoon, omdat we dat ver­schul­digd zijn aan diens men­se­lijke waar­dig­heid en ook omdat het alleen de liefde is die het hart van een mens kan bewegen.

De zonde en de zon­daar

Vanouds wordt dit on­der­scheid tussen de persoon en diens han­de­len, uitgedrukt in het adagium dat je de zonde moet haten maar de zon­daar moet lief­heb­ben. Hoe ga je daar­mee om? Het zijn dilemma’s waar velen van ons in de pas­to­rale praktijk voor staan, maar waar eigen­lijk ie­der­een mee te maken heeft: hoe kunnen we in een missio­naire kerk verwel­ko­mend zijn naar mensen van wie we de keuzes niet delen en hen be­ge­lei­den?

Oorlog en vrede

In de vragen van oorlog en vrede krijgen deze vragen een eigen dimensie. Het chris­ten­dom leert ons zelfs de vijand lief te hebben. Heb je vijan­den lief, zegen wie jou vervloeken, doe goed aan wie je haat en bid voor wie je lelijk behandelt en ver­volgt (vgl. Mt. 5, 43-48). We moeten de liefde bewaren en tege­lijk staan voor de waar­heid en streven naar een omge­ving waarin recht­vaar­dig­heid, vrij­heid en vei­lig­heid heersen. Laten we bid­den om een recht­vaar­dige vrede in de conflict­ge­bie­den, bij voor­keur door spoe­dige vredeson­derhan­de­lin­gen, laten we bid­den om respect voor de waar­dig­heid van mensen. Laat dat ook ons eigen streven zijn.

Een nieuw­jaarswens

In dit nieuwe jaar ligt er dus voor ons allen een taak om te bid­den om vrede en te werken aan een bescha­ving van liefde. Van harte wens ik U allen een zalig en gezegend 2024 toe met de wens dat wij allen dit jaar stappen mogen kunnen zetten, in dienst van het evan­ge­lie van Onze Heer Jezus Christus.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug