Arsacal
button
button
button
button


Jacob Ydema: een monumentaal eerbetoon

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 14 januari 2024 - 426 woorden
Jacob Ydema: een monumentaal eerbetoon
St. Joannes De Doper in Wieringerwerf
St. Joannes De Doper in Wieringerwerf

Vorige maand kreeg ik een bij­zon­der en wer­ke­lijk monu­men­taal boek cadeau: "Jacob Ydema. Life and work". Het werk met een voor­woord van de bekende hoog­le­raar, prof. Sible de Blaauw, toont en bespreekt het totale oeuvre van een veelzij­dig kunste­naar.

De auteur van het werk is prof. mr. dr. Onno Ydema, kunsthistoricus en zelf schil­der. Hij is de zoon van Jacob Ydema en mij al bijna een halve eeuw goed bekend. Van de hand van Onno Ydema zijn de bis­schops­por­tretten van mgr. Jozef Punt en van mij­zelf, die in het bis­schops­huis te zien zijn. Onno Ydema en zijn echt­ge­note hebben enige tijd aan de pries­ter­oplei­ding van ons bisdom gedo­ceerd. Naast de kunstge­schie­de­nis waarin hij is gepro­mo­veerd, voltooide hij een tweede thesis en pro­mo­tie over de ge­schie­de­nis van het belas­ting­recht in de Neder­lan­den, in welk vak hij doceerde aan de Leidse Uni­ver­si­teit. Daar­naast werkt hij als advocaat en rechter.

Jacob Ydema

De katho­lie­ke Fries Jacob Ydema (1901-1990) heeft in vele katho­lie­ke kerken als schil­der en glas­kunste­naar gewerkt. De meeste van die kerken bevin­den zich in het oosten en noor­den van ons land, maar hij heeft ook gewerkt in Sloot­dorp - een kerk die er al lang niet meer is - en Wie­rin­ger­werf. Jacob Ydema is een ver­te­gen­woor­diger van de culturele periode die tegen het einde van de vijfti­ger jaren van de vorige eeuw ein­digde, met een mengeling van ele­menten van ver­schil­lende stijlen, die zijn werk verrassend maakt. Het boek geeft daar een prach­tige indruk van. Zijn laatst gedecoreerde kerk bevindt zich in de verenigde Staten.

Na de vijfti­ger jaren

Na de vijfti­ger jaren richtte Jacob Ydema zijn aan­dacht op primitieve culturen, terwijl hij trouw bleef aan de reli­gi­euze en culturele waar­den waarvoor hij altijd had gestaan. Zijn vriend­schap met prof. Frits van der Meer zal daarin van bete­ke­nis zijn geweest. Na de vijfti­ger jaren heeft Ydema decennia de schil­derskwast niet aan­geraakt, maar In de laatste tien jaar van zijn leven is hij toch weer be­gon­nen te schil­de­ren, een periode waarin onder meer een aantal zelf­por­tretten is ontstaan.

Kerken

De kerken en kapellen waar hij heeft gewerkt bevin­den zich in Rijs, Bakhuizen, Sloten, Leeu­war­den (St. Joszefpension), Woudsend, Bakhuizen, St. Nicolaasga, Barger-Ooster­veld, Utrecht (St. Wil­li­brord), Steenwijksmoer, Nes, Balk, Schalk­wijk, Kapel van de Augus­tijnen in Culemborg, Dalfsen, St. Liduina­ka­pel in Apel­doorn, Witmarsum, Sloot­dorp, Wie­rin­ger­werf, kapel zusters Dene­kamp, St. Theresia­kerk Apel­doorn, Vassen, Montferland, kapel zusters Zieuwent, St. isidorushoeve, Maria Ten­hemel­op­ne­ming Doetinchem, kap-el Kloosterburen, klein­semi­narie Apel­doorn, Theresia­stich­ting Franeker, H. Hart, Breda, Nieuw-Dijk, Wijhe, Groessen en Jennings Louisiana USA.

Het boek is voor € 49,50 verkrijg­baar bij Leiden Art Publishers: Home - Leiden Art Publishers

Terug