Arsacal
button
button
button
button


REA-lid krijgt Bavopenning bij afscheid

Jeroen Brenninkmeijer vertrekt uit de REA

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 24 januari 2024 - 216 woorden
Dhr Jeroen Brenninkmeijer met mw. Cl. Slot-Abeling
Dhr Jeroen Brenninkmeijer met mw. Cl. Slot-Abeling
Jeroen en Karlijn Brenninkmeijer met de onderscheiding
Jeroen en Karlijn Brenninkmeijer met de onderscheiding
REA-lid krijgt Bavopenning bij afscheid

Dins­dag 23 januari was de Raad voor eco­no­mische Aangelegen­he­den (REA) fees­te­lijk bijeen om afscheid te nemen van Jeroen Brenninkmeijer die afscheid nam na bijna twaalf jaar deel uit te hebben gemaakt van de Raad. Bij deze gelegen­heid ont­ving hij de Bavopen­ning van­wege zijn vele ver­diensten voor de kerk in ons bisdom.

REA

De REA is een orgaan met finan­ciële en juri­dische experts die toestem­ming moet geven voor de grotere uitgaven van bisdom, pa­ro­chies en andere publieke ker­ke­lijke rechts­personen en die adviseert ten aanzien van onder meer het beleg­gings­be­leid van het bisdom. Het is dus een be­lang­rijk gremium waarin Jeroen Brenninkmeijer in deze jaren een functie heeft vervuld met name op het gebied van beleg­gingen en finan­ciële transacties. Ook is hij onder meer actief in het Gezel­schap van de Stille Omgang, waar­van hij voor­zit­ter is en dat jaar­lijks deze nachte­lijke stille pro­ces­sie or­ga­ni­seert ter ere van het Sacra­ment van Mirakel.

Harte­lijke woor­den

Tijdens de avond hiel­den mw. Clarien Slot-Abeling, vice-voor­zit­ter en ver­ga­dervoor­zit­ter van de REA, en alge­meen econoom dhr. Thom van der Steen MBA een terug­blik op de afgelopen jaren met een dank­woord van­wege de des­kun­dig­heid, beschik­baar­heid en vlotte respsons van de heet Brenninkmeijer, terwijl ik bij de uit­rei­king van de onder­schei­ding een woordje spraak.

Van harte wensen we hem en zijn echt­ge­note proficiat

Terug