Arsacal
button
button
button
button


Officium Educationis neemt afscheid van Haarlemse BG Onderwijs

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 25 januari 2024 - 371 woorden

Woens­dag 24 januari was het Officium Educationis bijeen, de ver­ga­de­ring van bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den voor het onder­wijs, Bij die gelegen­heid hebben we afscheid geno­men van Diederik Wienen die is opge­volgd door diaken Wim Balk.

Ver­ga­de­ring Officium

De ver­ga­de­ring was in het nieuwe onder­ko­men van het se­cre­ta­riaat van de kerk­pro­vin­cie in Baarn. Naast de Bis­schop­pe­lijk Gedele­geer­den was ook de voor­zit­ter van de NKSR (Neder­landse katho­lie­ke School­raad) aanwe­zig, diaken drs. Titus Frankemölle. Tijdens de ver­ga­de­ring werd de nieuwe gedele­geerde diaken Wim Balk harte­lijk welkom geheten. In de pa­ro­chies waar hij werk­zaam is, heeft hij veel contact met scholen, nu zal hij (in deel­tijd) deze comtacten bisdombreed leggen. De eerste contacten met scholen zijn gelegd en hij heeft contact opgeno­men met de dekens om een beeld te krijgen van de relatie tussen kerk en school. Voor de taak van gedele­geer­den van de bis­dom­men Den Bosch en Rotter­dam bestaat een vacature; we hopen (en ver­wach­ten) dat die spoe­dig zal wor­den vervuld.

DeoQuest

Gast in de ver­ga­de­ring was de pries­ter Michel Remery van DeoQuest de organi­sa­tie waar­on­der Twit­te­ren met God en een aantal andere projecten tot stand zijn geko­men, die al in vele talen zijn ver­taald. Met hem spraken we over de moge­lijke toepas­singen van deze op vragen van jon­ge­ren gebaseerde teksten, in het onder­wijs. Een aantal voor­stel­len is uit het gesprek naar voren geko­men en deze voor­stel­len zullen nader wor­den onder­zocht.

Generaal

Na de ver­ga­de­ring troffen we elkaar in de "Generaal" voor een fees­te­lij­ke lunch waarbij met welge­meende dankwoor­den als Bis­schop­pe­lijk Gedele­geerde afscheid werd geno­men van drs. Diederik Wienen, die al bijna 25 jaar werk­zaam is voor de katho­lie­ke kerk, eerst op het se­cre­ta­riaat van de kerk­pro­vin­cie, de laatste tien jaar binnen het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam als studieprefect van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut en Bis­schop­pe­lijk Gedele­geerde en als se­cre­ta­ris van de staf. In die laatste functies blijft hij actief. Als gedele­geerde heeft Diederik Wienen veel betekend voor het goed verloop van de ver­an­de­ringen die ontston­den uit de oprich­ting van Verus, het ver­rich­ten van de erken­nings­taak en de contacten met de PABO's en Basis­scho­len. Er wer­den ver­schil­lende cadeaus overhan­digd, waar­on­der de nieuwe uitgaven van de Cate­chis­mus van de Katho­lie­ke Kerk en het Com­pen­dium en een gedenkpen­ning van kar­di­naal Simonis onder wie Wienen 25 jaar gele­den bij de Kerk­pro­vin­cie was be­gon­nen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug