Arsacal
button
button
button
button


Wat is jouw roeping?

Jongerendag op De Tiltenberg

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 22 april 2013 - 1270 woorden
Jongerendag met een blik op de hapjes...
Jongerendag met een blik op de hapjes...

Zondag 21 april was het roe­pingen­zon­dag, een dag van gebed om roe­pingen voor het pries­ter­schap en het reli­gi­euze leven. We hebben jonge mensen nodig die in de Kerk hun leven aan God willen geven!! Één van de se­mi­na­risten op De Tilten­berg, Boris Plavcic, had het ini­tia­tief geno­men voor een jon­ge­ren­dag op De Tilten­berg met Kroa­tische en Neder­landse jon­ge­ren rond het thema van deze dag.

Een pries­ter, een se­mi­na­rist, een zuster en een broe­der gaven work­shops met een ge­tui­ge­nis over hun roe­ping en gesprek. Life-teen Haar­lem had speciaal het pro­gram­ma voor deze dag naar de Tilten­berg ver­plaatst. Er waren heer­lijke gerechten voor­be­reid op het semi­na­rie en in Bosnisch-Kroa­tische families en Bosnische jon­ge­ren had­den brieven ge­schre­ven aan hun Neder­landse leef­tijd­ge­no­ten waarin zij de moei­lijk­he­den van hun situatie maar ook en vooral hun geloof deel­den.

Na­tuur­lijk be­gon­nen we met de heilige Mis, waarin ik in grote lijnen de volgende homilie heb gehou­den.

Homilie

Jullie hebben het evan­ge­lie gehoord.

Jezus heeft het over schapen die Zijn stem horen en Hem volgen.

Jezus verge­lijkt zich dus met een her­der.

Een heel goede her­der, want die her­der zorgt dat de schapen niets over­komt, dat ze het goed hebben en dat er geen wolf komt on hen weg te roven.

Mis­schien begrijp je het al: die schapen: daar­mee bedoelt Jezus de mensen, wij allemaal.

Wij kunnen de stem van Jezus horen.

Hoe dan? Want Jezus is waar­schijn­lijk nog nooit bij je binnengelopen om je iets te ver­tellen.

Nee, wij horen de stem van Jezus de Goede Herder door de heilige Geest die woont in ons hart.

Nu zijn jullie al gedoopt en daardoor sta je op een speciale manier onder Gods bescher­ming Jullie hebben denk ik ook al gebiecht, dan komt de heilige Geest over je om je zon­den, al wat je ver­keerd hebt gedaan te ver­ge­ven door de pries­ter in de naam van God.

Dat is ook heel erg mooi.

En daarna kwam de heilige Geest opnieuw bij jou, bij jouw heilig vormsel.

Hij kwam heel stilletjes, zon­der ophef.

Wat komt Hij doen? Waarom ben je gevormd? Je bent of je wordt gevormd om de stem van de goede Herder beter te kunnen verstaan, zodat je je leven kan laten lei­den door die her­der die alleen het goede voor je wil.

Het is vandaag roe­pingen­zon­dag en daarom denken we daar bij­zon­der aan: God roept jou.

Niet dat Hij naar je schreeuwt of zo, maar Hij is met jou bezig, je bent niet zomaar op deze wereld gezet, God heeft een bedoeling met jouw leven.

Hij geeft je hints, Hij geeft je een gevoel wat je moet doen, hij fluistert je als het ware iets in, Hij wijst je de goede weg.

Ik zal je een paar voor­beel­den geven.

Toen ik nog op school zat had ik een lerares, een zuster (een non) die af en toe een gevangene ging bezoeken.

Waarom deed zij dat? Die gevangene had dat gevraagd.

Hij had diefstallen gepleegd met geweld, was helemaal op het slechte pad geko­men.

Hij had geluisterd naar een slechte, kwade geest, naar de stem van de duivel.

Die had hem gezegd als hij iets moois in een winkel zag: pak het maar, neem het maar mee.

En als iemand hem tegen wilde hou­den, had die een dreun kunnen krijgen.

Maar zijn moe­der had hem ooit geleerd dat hij iedere avond een ‘wees gegroet’ moest bid­den en dat had hij lang niet gedaan, maar in de ge­van­ge­nis kwam dat toch weer boven.

Hij begon te bid­den en langzamer­hand kreeg hij weer het verlangen in zijn hart om een goed mens te zijn en toen riep hij die zuster, die non, die hij mis­schien ergens van kende en zij kwam om met hem te praten en voor hem te bid­den.

Er kwam dus eerst een mooi en goed verlangen in zijn hart, name­lijk het verlangen om weer te gaan bid­den.

Dat verlangen was het werk van God, het werk van de heilige Geest.

God had dat in zijn hart gelegd.

Maar hij had er zelf iets mee gedaan.

Hij had er na­tuur­lijk ook helemaal niet naar kunnen luis­te­ren, maar dat heeft hij gelukkig wél gedaan.

Toen hij veel slechte dingen deed, hoorde hij al gauw de stem van God niet meer; toen hij weer open stond kwam ook Gods Geest al gauw weer terug En zo is het bij jullie ook.

Je krijgt goede dingen inge­ge­ven, iets moois om te doen, om te zeggen of om te laten.

Dat is de heilige Geest, dat is de stem van de goede her­der.

Ja, God is in ons leven aan het werk, wij kunnen allemaal de stem van de goede her­der verstaan.

Steven had de gewoonte om anderen in zijn klas die niet zo sterk of populair waren altijd voor schut te zetten, een beetje belache­lijk te maken.

Maar op een gegeven moment begon hij zich rot te voelen omdat hij anderen pestte.

Opeens begon hij te zien hoeveel pijn hij anderen deed.

Waarom had hij dat gedaan? Ik denk - eer­lijk gezegd - dat Steven zelf niet zo lekker in zijn vel zat.

Als je zelf gelukkig en tevre­den bent heb je normaal ge­spro­ken weinig behoefte om anderen te pesten.

Hij was dus mis­schien zelf eigen­lijk een beetje onge­luk­kig en boos.

(Mis­schien dat hij niet zo goed kon leren, of mis­schien zat had hij het thuis niet zo fijn of nog iets anders), maar op een dag kwam er een ver­an­de­ring, hij begon te zien dat hij anderen pijn deed en hij wilde dat niet meer, hij stopte met pesten en dat kwam mis­schien ook omdat hij een beetje anders kon denken over zijn eigen leven.

God had dus in zijn hart een nieuw begin gemaakt en Steven had het opgepakt, hij was er mee ver­der gegaan.

Ik hoop dat jullie dat ook willen doen, want zo gaat het eigen­lijk steeds: God laat jou iets aanvoelen maar dan moet je er zelf iets mee gaan doen en God zal je helpen.

Dus ik hoop dat je er dan voor kiezen wilt om een goed mens te zijn en dat je wilt luis­te­ren naar die stem van de heilige Geest.

Er is ook een kwade geest die bezig is.

De kwade geest maakt je jaloers op een ander, laat je iemand haten of zorgt dat je iets gemeens doet, dat je hebberig en bezitterig bent of hij maakt je moedeloos en somber.

Als je bidt, zeg dan maar vaak: Jezus, wat zou U nu doen? En ook: Kom, heilige Geest.

Ik weet na­tuur­lijk niet wat God in jouw hart heeft gelegd of nog gaat leggen.

Wat Hij jou ingeeft is een soort roe­ping.

Ik hoop dat je dan goed luistert en dat het je dui­de­lijk mag wor­den wat God van je wil.

Op deze dag - roe­pingen­zon­dag - wordt speciaal gebe­den om nieuwe pries­ters en nieuwe reli­gi­euzen, nieuwe zusters.

Het kan zijn dat God het verlangen om pries­ter of zuster te wor­den ook in jouw hart legt.

Mis­schien zie je dan veel bezwaren: je moet er veel voor opgeven, een pries­ter of zuster mag niet trouwen, geen relatie en wordt niet heel rijk, maar je krijgt er wel heel veel voor terug, het is iets heel moois en fijns.

Dus ik hoop dat als God dat in je hart legt, je ook de kracht mag voelen om het echt te kunnen doen, want we hebben we nieuwe pries­ters en zusters nodig.

Ik hoop dat die Geest, die stem van de goede her­der jullie altijd mag lei­den en jullie zal helpen om prach­tige, gelukkige mensen te wor­den die gáán voor wat goed is! Amen

Terug