Arsacal
button
button
button
button


Wereldziekendag

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 11 februari 2024 - 113 woorden

Zondag 11 februari is de dag van het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, een dag die door de H. paus Johannes Paulus II is uit­ge­roe­pen tot we­reld­zie­ken­dag. Ook dit jaar is er een bood­schap van onze paus Fran­cis­cus die de nadruk legt op het belang van relaties en ver­bon­den­heid in onze indi­vi­dua­lis­tische maat­schap­pij en het tegen­gaan van een­zaam­heid.

Laten we op deze dag bij­zon­der bid­den voor de zieken en - als U de moge­lijk­heid hebt - bezoek de zieken. Laat hen niet alleen!

Voor ‘Katho­liek Leven’ werd ik geïnter­viewd over We­reld­zie­ken­dag, dat inter­view zal als podcast op die site wor­den geplaatst.

Terug