Arsacal
button
button
button
button


Stella d'Italia voor Maria Cristina Giongo

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 16 februari 2024 - 285 woorden
M. Cristina Giongo en de ambassadeur Z. Exc. Giorgio Novello
M. Cristina Giongo en de ambassadeur Z. Exc. Giorgio Novello
Stella d'Italia voor Maria Cristina Giongo
Stella d'Italia voor Maria Cristina Giongo

Vrij­dag 16 februari vond in de resi­dentie van de Ita­li­aanse am­bas­sa­deur, dr. Giorgio Novello, de uit­rei­king plaats van de onder­schei­ding rid­der in de Orde van de ‘Stella d'Italia’ plaats aan Maria Cristina Giongo.

Uitrei­king

De hoge onder­schei­ding is haar al in de­cem­ber 2022 verleend bij decreet van de Ita­li­aanse presi­dent Sergio Mattarella, maar de uit­rei­king vond nu pas plaats, waarvoor de am­bas­sa­deur was gemach­tigd. De ceremonie vond plaats in de fraaie am­bas­sa­deurswo­ning aan de Sophialaan in Den Haag in gezel­schap van een der­tigtal personen.

Wie is Maria Cristina Gionga?

Wie is Maria Cristina Gionga? In Italië was zij bekend van­wege haar TV werk met een dage­lijks pro­gram­ma voor wat nu Canale 5 is. Zij is een jour­na­liste en inter­viewde kar­di­naal Karol Woltyla kort voordat hij paus werd. Als eerste maakte zij zijn verkie­zing bekend in de Corriere della Sera. Zij heeft voor ver­schil­lende kranten en tijd­schrif­ten ge­schre­ven en doet dat nog als corres­pon­dent van Avvenire, het dag­blad van de Ita­li­aanse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Zij woont al vele jaren in Neder­land, is getrouwd met een Neder­lan­der en door haar publi­ca­ties op tal van gebie­den heeft zij de Ita­li­aanse cultuur uit­ge­dragen en inter­na­tio­nale ban­den ver­sterkt, onder meer door haar blog Il Cofanetto magico, waarin zij onlangs schreef over de italiaanse ambassades in de wereld en het boek dat onlangs is ver­sche­nen over de ambassade in Den Haag. Een laatste roman van haar hand met als jonge hoofd­persoon Muriel, ging in op het zeer actuele thema van depressie.

Lofrede

De Am­bas­sa­deur sprak zijn lofrede zowel in uitstekend Neder­lands als in het Ita­li­aans uit en benoemde de ver­schil­lende ver­diensten van Cristina voordat haar de onder­schei­ding werd uit­gereikt.

Van harte felici­teer ik Maria Cristina Gionga en haar familie met deze onder­schei­ding!

Terug