Arsacal
button
button
button
button


Als je boos wordt....

Familiedag in Heemskerk

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 3 maart 2024 - 1092 woorden
Vrijwilligers aan het werk om de lunch voor te bereiden voor de familiedag
Vrijwilligers aan het werk om de lunch voor te bereiden voor de familiedag
Als je boos wordt....
Het koor 'Intermezzo' was voor de Mis nog even aan het oefenen
Het koor 'Intermezzo' was voor de Mis nog even aan het oefenen

Zondag 3 maart was ik in de Maria­kerk in Heems­kerk waar een Eucha­ris­tie­vie­ring was aan het begin van de Familie­zon­dag, waarvoor de 20 vor­me­lin­gen van dit jaar bij­zon­der waren uit­ge­no­digd. Naar aan­lei­ding van het evan­ge­lie waarin Jezus met een gesel de kooplie­den de tempel uitjaagt, ston­den we stil bij boos wor­den. Wanneer word je boos? En waarom? En is dat goed of slecht?

Kape­laan Jaider Chantré Sanchez con­ce­le­breerde, het koor Intermezzo zong in allerlei ver­schil­lende talen. Het was een fees­te­lij­ke vie­ring.

Homilie

Wanneer werd Jezus boos?

DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD B HEEMSKERK

Franz Jägerstätter

In de tweede wereld­oor­log
leefde Franz Jägerstätter.
Hij woonde in het plaatsje Sankt Radegund
op de grens van Duits­land en Oos­ten­rijk.
Toen hij jong was, was hij nogal een wilde jongen,
hij reed op een motor, was tempera­ment­vol,
hij liep niet weg voor een knokpartij
en zat graag achter de meisjes aan.
Maar later werd hij rusti­ger en serieus
en hij begon weer naar de kerk te gaan.
Hij ging lezen en nadenken
over wat er in de oorlog gebeurde
en zag wel dat Hitler
een heel ver­keerde was.
Hij werd opnieuw kwaad
maar nu over de ver­vol­ging van de Joden,
over de con­cen­tratie­kampen
en het doden van zieken en oude mensen
wat Hitler liet doen.

Hitler-eed

Franz Jägerstätter werd opge­roe­pen
om in dienst te gaan, in het Duitse leger.
Eerst moest hij de Hitler-eed afleggen,
dat wei­gerde hij.
Daarna wei­gerde hij ook
om soldaat te wor­den in het leger van Hitler,
omdat hij wel zag dat het ver­keerd was.
Maar dat was niet ge­mak­ke­lijk.
Hij werd verhoord en onder druk gezet,
hij kwam in de ge­van­ge­nis
en ze zou­den hem ter dood veroor­de­len
als hij niet in het leger ging.
Maar hij bleef sterk en wilde niet in dienst gaan,
omdat het ver­keerd was.
Hij was kwaad op - veront­waar­digd over -
het onrecht dat Hitler deed.
Dat was heel dapper
en nu nog is hij voor veel mensen
een bron van in­spi­ra­tie.

Wanneer word je boos?

Ben jij ook weleens boos?
Ik denk dat we dat allemaal weleens hebben.
Soms ben je boos omdat je iets niet eer­lijk vindt:
wat die of die gezegd heeft of gedaan heeft
was niet goed, het was gemeen of onaar­dig,
je kreeg niet waar je eigen­lijk recht op hebt..
Vaak gaat het dan over ons­zelf:
Je wordt boos
als een ander wél iets mag,
wat jij niet mag,
je wordt kwaad
als je jezelf oneer­lijk behandeld voelt.

Ruzie en het weer goed maken

Daar komt veel ruzie uit voort
en soms blijven mensen
heel lang kwaad op elkaar
en heel soms komt het nooit meer goed.
Dat is na­tuur­lijk jammer;
we zijn nu in de Vasten­tijd
en dat is een tijd waarin we zelf wat meer
gaan nadenken over ons­zelf en ons eigen leven:
heb ik het wel goed gedaan?
Kan ik het weer goedmaken
met die of die met wie ik ruzie heb?
Het is wel heel be­lang­rijk als we proberen
het weer goed te maken
als we zelf een fout hebben gemaakt,
iets lelijks hebben gezegd of gedaan,
want er is al veel te veel
oorlog in de wereld
en als twee mensen ruzie maken,
is dat eigen­lijk
een oorlogje in het klein.
Laten we proberen het weer goed te maken
zelfs als wij mis­schien niet de fout,
of niet de grootste fout hebben gemaakt.
Het is altijd be­lang­rijk
dat er iemand is
die de eerste stap gaat zetten,
ook al is dat degene
die niet de grootste fout heeft gemaakt.

Wanneer was Jezus boos?

Ook Jezus is weleens boos geweest,
maar als Jezus kwaad was,
ging dat niet direct over de lelijke dingen
die de mensen tegen Hem
had­den gedaan.
Jezus bleef bij­voor­beeld best heel rus­tig
toen de Romeinse soldaten Hem kwamen grijpen,
toen hij werd aangeklaagd,
terwijl Hij niets ver­keerds had gedaan,
toen Hij gemar­teld werd,
geslagen en gekroond met een doornen­kroon
met lelijke, pijn­lijke doorns
en toen Hij aan het kruis werd geslagen.
Toen bleef Jezus heel rus­tig
en kon Hij zelfs zeggen:
Vader in de hemel, vergeef het hun,
want zij weten niet wat zij doen!
Dat is na­tuur­lijk wel heel bij­zon­der en knap van Hem
om zo rus­tig en goed te kunnen blijven.

Fari­zeeén en Schrift­ge­leer­den

Nee, als Jezus boos werd
ging het over iets anders.
Hij werd soms boos
op de Fari­zeeën en Schrift­ge­leer­den.
Dat waren mensen die zich­zelf
heel erg be­lang­rijk von­den,
maar niets voor andere mensen over had­den,
andere mensen niet hielpen,
maar juist andere mensen ver­oor­deel­den
en lelijk te kijk probeer­den te zetten.
Ook Jezus probeer­den ze steeds in een hoek te zetten,
het waren pesterige types,
de goe­den niet te na ge­spro­ken.

De tempel

En soms werd Jezus boos
als mensen niet de eer aan God gaven.
Dat hoor­den we vandaag
in het evan­ge­lie-verhaal:
Jezus is in de tempel van Jeru­za­lem.
Het was de mooiste kerk
van het hele land,
bekleed met gou­den platen,
die schitter­den in de zon.
Die tempel was gebouwd om God te eren,
maar in feite eer­den de mensen God niet,
door van het huis van God
een markthal te maken.
Er zijn allerlei verkopers in de weer
om geld te wisselen
en dieren te verkopen,
alles zoge­naamd voor de dienst in de tempel,
maar intussen werd het een zooitje,
was die tempel geen
eerbie­dige plaats meer.
En dan gaat Jezus los:
van touwen maakt Hij een gesel
en drijft al die verkopers
de tempel uit.
“Weg jullie, weg met dit alles”.

Het verschil

Beste jon­ge­ren
die het heilig vormsel gaan ont­van­gen,
beste allemaal,
er is een groot verschil tussen
als je boos wordt
omdat je vindt dat jou tekort is gedaan,
en als je boos wordt
omdat er onrecht wordt gedaan,
God niet wordt geëerd
of mensen slecht wor­den behandeld,
als er onrecht wordt gedaan.

Het licht van de heilige Geest

Soms, als je boos bent, word je heel emo­tio­neel;
dan kun je soms niet zo goed denken;
beter is het dan om te wachten
tot je weer rusti­ger bent.

Als jullie het heilig vormsel gaan doen,
krijg je kracht van de heilige Geest,
vooral om de goede dingen te kunnen doen,
om boos te wor­den als
aan God en de mensen
tekort wordt gedaan
en niet alleen maar kwaad te wor­den
als je zelf tekort komt.
Franz Jägerstätter was daarin een voor­beeld;
ik hoop dat we nooit zoiets ergs
zullen meemaken, zoals hij.
Maar ik hoop wel
dat we allemaal steeds zullen kiezen met moed
voor het goede en het ware,
voor de eer van God.

De heilige Geest zal ons lei­den
en ik wens ons allemaal toe
dat we ons door die Geest zullen laten lei­den.
Dan wordt ons leven goed
en ook de wereld wordt een stukje beter!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug