Arsacal
button
button
button
button


Geslaagde oriëntatiedag in het seminarie

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 maart 2024 - 270 woorden
kapel van het seminarie
kapel van het seminarie
het seminarie in Heiloo bij het heiligdom van O.L. Vrouw ter Nood
het seminarie in Heiloo bij het heiligdom van O.L. Vrouw ter Nood

In het weekend van 8-9 maart is er in het st. Wil­li­brord­semi­narie in Heiloo een ori­ën­ta­tie­dag voor mannen die pries­ter willen wor­den. Zater­dag 8 maart ging ik in gesprek met de vijf jonge mannen die aan het weekend deel­ne­men.

De digitale weg

Het was mooi om iets te horen over de weg waarlangs deze jon­ge­ren tot het katho­liek geloof en de roe­ping tot het pries­ter­schap geko­men zijn of tot het verlangen daarover na te denken en te bid­den. Som­mi­gen had­den een katho­lie­ke ach­ter­grond, maar ver­schil­lende waren tot geloof en de katho­lie­ke kerk geko­men, soms langs digitale weg: "In 2021 zag ik in eerste live-stream van een Mis in de St. Nicolaas­basi­liek", zei één van hen. De volgende stap was gesprekken met twee pries­ters en pas daarna een fuysiek bezoek aan een kerk. Dat is inder­daad wat we vaker zien: de H. Missen via live-stream zijn voor velen een eerste kennis­ma­king en veel mensen zijn ermee verbon­den, bij­voor­beeld via ka­the­draal tv, zon­der dat ze al in een kerk geweest zijn.

Gesprek

Het gesprek dat ik met hen had ging over roe­ping en het on­der­schei­den van je roe­ping. Hoe weet je of je roe­ping hebt, hoe kun je on­der­schei­den wat goed is en wat God van je wil? Het begint allemaal met een grote open­heid en een verlangen om de wil van God te doen. Ook over de ont­wik­ke­ling van mijn eigen roe­ping heb ik ver­teld.

Het was mooi om met deze jon­ge­ren kennis te maken en met hen in gesprek te zijn. Ik hoop en bid dat de heilige Geest hen ver­der mag be­ge­lei­den en hun weg zal verlichten!

Terug