Arsacal
button
button
button
button


Bavopenning voor Leo Feijen en regisseur Ria Teuwen-Carpentier

Wat liefde is.... het voorbeeld van de familie Ulma

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 10 maart 2024 - 1220 woorden

Zondag 10 maart was de TV Mis in de Sint Nicolaas­basi­liek. Voor regisseur Ria Teuwen-Carpen­tier was het de laatste keer. Ook van Leo Fijen namen we afscheid. Beiden ont­vingen de Bavopen­ning, de onder­schei­ding van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. We hoor­den in het evan­ge­lie een geliefd bijbelvers: "Zozeer heeft God de wereld liefgehad...". Hij liet in Jezus zien wat liefde is. Dat voor­beeld heeft de familie Ulma nage­volgd. Een bij­zon­der verhaal.

Holo­caust

We ston­den in de homilie (zie onder) stil bij die ge­schie­de­nis van de familie Ulma op de dag dat het Natio­naal Holo­caust Museum werd geopend, tach­tig jaar nadat hun leven en dat van hun Joodse onderduikers ten einde kwam...

De Eucha­ris­tie

De Eucha­ris­tie­vie­ring is via deze link nog te bekijken:

Eucha­ris­tie­vie­ring | NPO Start

De kerk was goed gevuld. Dat is altijd even afwachten in de basiliek, omdat de normale aan­vangs­tijd van de H. Mis om 10.30 is en die voor de TV-uitzen­ding een half uur eer­der moet beginnen. De capella Nicolai zong onder lei­ding van Christiaan de Winter. Bij het klaarmaken van het altaar kwamen een twin­tigtal kin­de­ren uit de kin­der­woord­dienst met lichtjes naar voren die zij op het altaar plaatsten.

Bedankt Leo Fijen, bedankt Ria Teeuwen!

Aan het einde van de prach­tig gezongen Eucha­ris­tie­vie­ring heb ik de mede­wer­kers van KRO-NCRV, de camera­mensen en van de pas­to­rale onder­steu­ning na afloop van de vie­ring (Ria Casalod en diaken Ingo Mole­naar, de eerste had "dienst", de tweede was aanwe­zig) harte­lijk bedankt. Voor Leo Fijen deed ik dat met een speciaal woordje dat hier­on­der na te lezen is (na de homilie). Ria Teuwen-Carpen­tier deed de regie voor de laatste keer, haar sprak ik tij­dens een in­for­mele bij­een­komst in de pastorie van de Sint Nicolaas­basi­liek toe. Pastoor-deken Eric Fennis had een woordje voor hen bei­den aan het begin van de Eucha­ris­tie­vie­ring. Beiden ont­vingen op dat moment de Bavopen­ning. Van bei­den was familie aanwe­zig. Ik felici­teer hen zeer harte­lijk met deze ver­diende onder­schei­ding!

Homilie

God leert ons liefde en Barm­har­tig­heid

VIERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD B

TV MIS ST. NICOLAASBASILIEK


Geloof, hoop en liefde zijn de grootste drie,
maar de liefde is de grootste,
heeft de apostel Paulus gezegd.
Dat beant­woordt precies
aan wat we zelf allemaal wel ervaren:
het mooiste, het grootste is de liefde!
Maar niet alles wat mensen “liefde” noemen
is die naam ook wer­ke­lijk waard.

Liefde en seks

De liefde waar Paulus over schrijft
heeft bij­voor­beeld weinig met seks te maken.
Je kunt seks hebben zon­der liefde
en daarbij leegte en een­zaam­heid ervaren.
Je kunt liefde hebben zon­der seks
en je vervuld en gelukkig voelen,
want de liefde gaat erover
dat een ander er voor je is
en jij er bent voor de ander,
liefde gaat meer over geven,
meer over offers dan over genot;
liefde is jezelf geven;
we ervaren de liefde
door wat iemand voor ons over heeft,
zon­der eigen belang
en zon­der dat je die liefde moet verdienen.
Die be­lan­ge­loze liefde
maakt ons leven en de samen­le­ving
mooi en waarde­vol.

De liefde die we van God leren

Die liefde leren we van God zelf;
de lezingen van deze zon­dag gaan erover:
“Zozeer heeft God de wereld lief gehad,
dat Hij Zijn enig­ge­bo­ren Zoon heeft gegeven” (evan­ge­lie).
En: “God, die rijk is aan erbar­ming,
heeft wegens de grote liefde
waar­mee Hij ons heeft liefgehad,
ons met Christus ten leven gewekt” (tweede lezing).
Dit is de kern van wat we
op weg naar Pasen gedenken:
God heeft ons lief,
Hij heeft uit liefde ons leven gedeeld
en een kruis voor ons gedragen,
zich voor ons gegeven
en Hij heeft ons uit­ge­no­digd
Hem na te volgen.

De familie Ulma

Ruim een jaar gele­den
wer­den Józef en Wiktoria Ulma en hun gezin
zalig verklaard.
Eerder al kregen ze de titel:
“Recht­vaar­digen onder de naties”.
Zij had­den acht Joden
op de zol­der van hun boer­derij verborgen,
in de tweede wereld­oor­log.
Ze had­den onbaat­zuch­tig gehandeld,
uit liefde, hoewel ze wisten
dat ze een risico liepen.
Ook bij andere mensen in hun dorp
waren Joden onder­ge­bracht.
Maar deze familie werd verra­den
door een politieman
die zich de boer­derij
van een op die zol­der ondergedoken Joodse familie
wilde toeeigenen.
Het is deze maand precies tach­tig jaar gele­den
dat het huis van de familie Ulma werd omsin­geld;
heel het gezin én de Joodse onderduikers
wer­den ter plaatse geëxecu­teerd,
de ouders en de Joodse mensen het eerst,
daarna de kin­de­ren.
Gruwe­lijk was het!
Veel dorps­ge­no­ten waren er getuige van,
maar zij zijn door­ge­gaan
met het laten onderduiken van Joden
en ze hebben er uit­ein­delijk 21 in hun dorp kunnen red­den.

Offers

Zo hebben deze mensen de liefde van Jezus
en de barm­har­tig­heid van God,
han­den en voeten willen geven
in hun tijd.
Zo zou ik gelukkig vele verhalen kunnen ver­tellen
van mensen die door hun goede inzet
Jezus hebben nage­volgd.
Wij zijn uit­ge­no­digd om dat ook te doen
en we doen dat door liefde­volle offers te brengen,
iets over te hebben liefst voor iemand
die het ons niet kan vergel­den,
ons leven te sieren met goede daden
en be­lan­ge­loze liefde.

“Zozeer heeft God de wereld liefgehad”.

Barm­har­tig­heid en ge­rech­tig­heid 

Als je gelooft in Gods liefde­volle barm­har­tig­heid,
zul je God niet ont­moe­ten in zijn straffende ge­rech­tig­heid;
geloven in Gods barm­har­tig­heid voor ieder mens,
wil zeggen dat je eigen fouten wel ziet:
zon­der zon­den - zon­der tekort­ko­mingen -
zou je geen barm­har­tig­heid nodig hebben.
Wie geen zon­den heeft, heeft rechten:
die heeft immers toch niets fout gedaan?
Maar dat je je eigen min­pun­ten onderkent
is niet iets om triest van te wor­den;
dat helpt ons om te kunnen zien
dat we leven van Gods liefde­volle barm­har­tig­heid.

Niet autonoom

Je redt je niet zelf;
we willen vaak wel graag autonoom zijn,
maar de waar­heid is
dat we af­han­ke­lijk zijn
en alles maar gekregen hebben,
in bruikleen...
en dat het maar voor een tijdje is
dat we hier relaties hebben en spullen bezitten.
“Aan Zijn genade - aan Gods genade -
 dank je je red­ding”,
zei Paulus in de tweede lezing.

De glans van de liefde

Uit­ein­de­lijk moet ons dat alleen maar sti­mu­leren
om door een mooie inzet
ons jaren op deze aarde
de glans te geven van de liefde,
door de liefde van Jezus te weer­spie­gelen.

Woord voor Leo Fijen

 Beste Leo,

Na ruim 14 jaar heb je afscheid geno­men als presentator van de geloofs­ge­sprekken op zon­dag­mor­gen. Meer dan 700 heb je er gevoerd met bis­schop­pen, pries­ters, diakens, pas­to­rale werkers en de vele vrij­wil­li­gers die onze kerk rijk is.

Je hebt dat altijd op een heel per­soon­lijke wijze gedaan, vaak inspelend op de actuali­teit van dat moment in de Wereld­kerk, een bisdom of een pa­ro­chie. Je per­soon­lijke geloof en be­trok­ken­heid bleek uit de vragen die je stelde en de band die je iedere keer zocht met de Eucha­ris­tie­vie­ring die daarop volgde.

Je hebt daardoor in al die jaren velen weten te bin­den aan deze kost­ba­re momenten op zon­dag­mor­gen en veel betekent voor hen die troost en bemoe­diging zochten. De kijker ervaarde daar­mee onder­deel te zijn van een ge­meen­schap van mensen die elkaar ook op afstand wisten te dragen.

Ook voor ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heb je daardoor veel betekend en daar zijn we je zeer dank­baar voor.

Daarbij wil ik ook je vrouw Monique noemen en je kin­de­ren die jou daarin altijd gesteund hebben.

Om onze dank­baar­heid te onder­stre­pen wil ik je daarom van harte de Bavo onder­schei­ding van ons bisdom overhan­digen en je alle goeds en zegen toewensen voor het vele andere werk dat je hope­lijk nog lang zult blijven doen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug