Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek bij RK Centrum La Vie in Zeewolde

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 10 maart 2024 - 696 woorden

Zondag­mid­dag 10 maart was ik in Zeewolde om de Ge­meen­schap van RK Centrum van La Vie te bezoeken en met hen de Eucha­ris­tie te vieren. Deze ge­meen­schap van "Het huis­ge­zin van God" geeft mensen gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding om hen te helpen inner­lijk heel te wor­den.

Veel mensen hebben er hulp en steun gevon­den bij de ge­meen­schap die vanuit een katho­lie­ke geest werk­zaam is maar open staat voor mensen van allerlei ach­ter­gron­den.

Meer over La Vie kunt U vin­den op de web­si­te: RK Centrum La Vie (lavie­zeewolde.nl) of:
RK Centrum La Vie (ikzoekchris­te­lijke­hulp.nl)

Homilie

Het fun­dament van je leven

VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD B. La Vie

Niet gelovig

We ont­moe­ten allemaal regel­ma­tig mensen
die zeggen niet gelovig te zijn.
Hoe kijken zij tegen het leven aan?

Ik las deze week in een dag­blad
en dat horen we mensen ook weleens zeggen:
“Het leven is zinloos,
daar moet je maar aan wennen:
je komt op aarde en je gaat dood.
Daarna is er niks”.

Harmonie in de natuur

Maar, zou ik zo iemand dan willen vragen:
hoe komt het dan
dat alles in de natuur
zo op elkaar is afgestemd
en zelfs de kleinste vogel
en heel de natuur
zo mooi is gemaakt ?
Hoe komt het dat mensen
zo mooi zijn gemaakt
met allerlei ver­schil­lende talenten?
En als alles zo is geëvolueerd,
hoe kon dan iets
uit niets ontstaan?

En als je kennis maakt
met een mens
en diens ziel leert kennen,
het mooie geheim
van diens mens-zijn leert kennen,
zou je je dan niet afvragen
hoe zoiets moois en bij­zon­ders
kon ontstaan?

Toeval?

Mis­schien zal die persoon dan zeggen
dat het toeval is,
dat het toevallige processen zijn geweest
waardoor het leven kon ontstaan
de prach­tigste eco-systemen,
het genie van de mens en alles.

Iemand zei me eens:
Als je een prach­tig schil­derij ziet,
zou je dan ooit kunnen geloven
dat het toevallig was ontstaan,
bij­voor­beeld omdat iemand een paar potten verf
om ver stootte?

Maar het ant­woord van een gelovig mens
zal dan toch zijn:
Als ik een kunst­werk zie,
geloof ik dat er een Kunste­naar is,
een Schepper van dat moois.

De mooiste tekst

Het evan­ge­lie van deze Mis
- het was uit het Johannes evan­ge­lie
wat U hebt gehoord -
geeft ons de basis, het fun­dament
van ons christen-zijn,
in het vers uit de bijbel
dat voor veel chris­te­nen
- zeker in de Verenigde Staten
waar er ver­schil­lende onder­zoeken naar zijn geweest -
de meest beroemde en meest geliefde
bijbel­tekst is Johannes 3, 16:
“Zozeer heeft God de wereld liefgehad,
dat hij Zijn enig­ge­bo­ren Zoon heeft gezon­den
opdat al wie in Hem gelooft,
niet verloren zal gaan,
maar eeuwig leven zal hebben”.

God houdt van je!

Vier fun­da­men­ten voor ons leven
staan hierin:
Het eerste is: God houdt van je!
“Zozeer heeft God de wereld liefgehad...”.
Vergeet het nooit!
Zit je in de put?
Heb je het moei­lijk?
Vergeet nooit
- niet in voorspoed en niet in te­gen­spoed -
dat God van je houdt en je ver­der zal helpen
met wat licht om een volgende stap te zetten.

Jezus Christus

Het tweede fun­dament is: Jezus Christus!
“” God heeft Zijn enig­ge­bo­ren Zoon gegeven”.
Jezus is je voor­beeld en je Weg,
laten we onze blik
op Hem gericht hou­den.
Laten we mens-zijn naar het beeld
van Jezus Christus!

Geloof

Het derde fun­dament is ons geloof:
“Wie in Hem gelooft, zal niet verloren gaan
Het geloof is een grote kracht
in ons leven;
door het geloof kunnen we bergen ver­zet­ten,
raken we niet in de put
als het tegen zit,
hou­den we ver­trouwen
als het moei­lijk gaat.
Geloven is ver­trouwen.

Eeuwig leven

En het vierde fun­dament is
het geloof in het eeuwig leven:
je zult niet verloren gaan,
maar eeuwig leven hebben.
Dat uit­zicht op het geluk dat komt,
op het moois waar we naar toe op weg zijn
en waar we ons eigen­lijk nog geen voor­stel­ling
van kunnen maken,
dat maakt ons leven compleet anders
en zeker niet zinloos.

Één zin!

Die vier fun­da­men­ten zijn eigen­lijk één,
als je jezelf met Gods hulp
het ene fun­dament eigen maakt,
voed je het geheel
en het één volgt uit het ander.

Dat staat vandaag allemaal in één zin
in het evan­ge­lie.
God houdt van je,
geloof in Jezus Zijn Zoon
en volg Hem na
en je zult eeuwig leven hebben.
Amen!

Terug