Arsacal
button
button
button
button


Sint Jozefschool in Amsterdam 150 jaar jong!

De waarden van een katholieke school

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 13 maart 2024 - 265 woorden
met bestuurders en directie
met bestuurders en directie
Sint Jozefschool in Amsterdam 150 jaar jong!
Sint Jozefschool in Amsterdam 150 jaar jong!

Woens­dag 13 maart bezocht ik de Sint Jozef­school aan de Kalfjeslaan in Am­ster­dam. De school viert het 150-jarig bestaan en is daar­mee waar­schijn­lijk de oudste basis­school van Am­ster­dam.

Ont­moe­ting

De Sint Jozef­school maakt deel uit van de ASKO-scholen en voor deze fees­te­lij­ke dag in het kader van een hele feestweek (waarbij het onder­wijs overigens ook door­ging) waren de beide be­stuur­ders Willem Kuijpers en Steven Tan aanwe­zig en ook kon ik de schoollei­ding bestaande uit Harro Rooijen­dijk en Reina Atte­veld begroeten. Naast de hui­dige leraren kwamen ook ge­pen­sio­neerde leerkachten en de oud-driecteur een kijkje nemen.

De Sint Jozef­school

De Sint Jozef­school is één van de 35 ASKO-scholen - de Am­ster­damse stich­ting voor katho­liek, pro­tes­tants en inter-confessioneel onder­wijs - in Am­ster­dam en omge­ving. Het is een grote school met 575 leer­lin­gen en rela­tief weinig leer­lin­gen met een migratie-ach­ter­grond. De school is gelegen aan de Kalfjeslaan, net achter de St. Au­gus­ti­nus­kerk en heeft vanouds een band met die kerk.

Het hele school­ter­rein was met vlaggetjes versierd en binnen draaide op een scherm een leuk foto-over­zicht van be­lang­rijke en mooie momenten in het leven van de school, vroe­ger en nu.

De waar­den van katho­liek onder­wijs

Met de be­stuur­ders sprak ik over de waar­den die in het katho­liek onder­wijs lei­dend zijn. Hoe ga je daar in deze tijd mee om? We hebben allemaal te maken met verhar­ding tussen bevol­kings­groepen en vaak ook in het optre­den van ouders naar de school toe, indi­vi­dua­li­se­ring en seculari­sa­tie. Het Officium Educationis heeft deze week de tweede onder­wijs­brief ge­pu­bli­ceerd om deze vragen bespreek­baar te maken. Ze zijn te lezen en te down­loa­den op www.nksr.nl

Terug