Arsacal
button
button
button
button


Proficiat! Mgr. Van Burgsteden zestig jaar priester!

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 maart 2024 - 354 woorden
Proficiat! Mgr. Van Burgsteden zestig jaar priester!
P. Wijers geeft uitleg over de monstrans en kard. Van Rossum
P. Wijers geeft uitleg over de monstrans en kard. Van Rossum
Proficiat! Mgr. Van Burgsteden zestig jaar priester!

 Van harte fe­li­ci­te­ren we mgr. Jan van Burg­ste­den SSS, emeritus-hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, met de zes­tigste ver­jaar­dag van zijn pries­ter­wij­ding! In dank­baar­heid voor alles wat biis­schop van Burg­ste­den nog steeds doet voor Christus en de Kerk waren vica­ris-generaal Bart Putter en ik de avond van 15 maart in het Begijnhof in Am­ster­dam om met de jubilerende bis­schop deze zes­tig jaar te gedenken en te vieren.

Monstrans

Afgelopen woens­dag had mgr. Hans van den Hende bij gelegen­heid van dit 60 jarig jubileum aan mgr. Van Burg­ste­den al de monstrans overhan­digd die kar­di­naal Van Rossum vlak voor zijn dood aan het Neder­lands college in Rome had gegeven (zie daarover het vorige bericht). Die monstrans was op deze dag in gebruik voor de aanbid­ding en werd na afloop getoond aan de aanwe­zigen (zie foto). Op het Begijnhof staat al een borst­beeld van deze kar­di­naal.

Mirakel

Op de eigen­lijke dag, 15 maart, was er aanbid­ding en vierde de bis­schop de Eucha­ris­tie in de kapel van het Begijnhof b.g.v. de Mirakelweek, de week van de Am­ster­damse ver­ering van het H. Sacra­ment en de Stille Omgang die zater­dag 16 maart wordt gehou­den. Die ver­ering gaat terug op het mirakel dat in 1345 plaatsvond en op de schil­dering op het nieuwe altaar van het Begijnhof is vereeuwigd (zie onder dit bericht).

Samen­zijn

Na de Mis was er een gezellig samen­zijn met de paters van het heilig Sacra­ment en de Associé's (gelo­vi­gen verbon­den met de Con­gre­ga­tie van de paters van het H. Sacra­ment) waarbij pater Gerard Wijers de her­komst van de monstrans en de bij­zon­dere verbin­ding met Am­ster­dam toelichtte (zie foto) en zongen we een lied ter ere van de jubila­ris.

Wijding

Mgr. Van Burg­ste­den is op 15 maart 1964 in Nijmegen pries­ter gewijd door mgr. W. Bekkers, samen met twee mede­broe­ders die intussen al zijn overle­den.

Actief

Mgr. Van Burg­ste­den is nog steeds actief binnen de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie als contact­persoon en referent voor de nieuwe bewe­gingen en in de com­missio mixta, de gemengde com­mis­sie van bis­schop­pen en reli­gi­euzen. Ook binnen ons bisdom vervult hij nog ver­schil­lende taken, onder meer in het Begijnhof, voor de H. Thomas­paro­chie en in de staf van het bisdom.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug