Arsacal
button
button
button
button


Hoe kunnen we migrantenparochies beter integreren in de bisdomgemeenschap?

Ontmoeting met bestuur Franstalige parochie

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 maart 2024 - 302 woorden

In de Begijnhof­ka­pel kerkt de Frans­ta­lige ge­meen­schap. Die bestaat uit pa­ro­chi­anen afkoms­tig uit ver­schil­lende Afrikaanse lan­den, uit Frank­rijk en andere Frans­ta­lige gebie­den. Onder hen ook veel expats die maar voor een paar jaar in onze hoofd­stad ver­blij­ven. Zo zijn er in Am­ster­dam veel anders­ta­lige ge­meen­schappen. Hoe kunnen we de band met de bisdom­ge­meen­schap ver­ster­ken?

De Franse ge­meen­schap

Zater­dag 16 maart was de pastoor P. Valentin Fadegnon SMA met het dage­lijks bestuur van de Frans­ta­lige pa­ro­chie ‘Nôtre Dame de tous les peuples’ op bezoek. Guillemette Vital Durand, Romain Brosset en Elise Girardeau zijn in het bestuur actief betrokken. Het was goed hen te ont­moe­ten en van gedachten te kunnen wisselen.

Op 29 sep­tem­ber zal ik bij hen het heilig vormsel toedienen en de bis­schop­pe­lijk vica­ris voor de mi­gran­ten­ge­meen­schap, vica­ris Gerard Bruggink, zal hen volgende maand bezoeken.

Betrokken bij de bisdom­ge­meen­schap

Bij deze ont­moe­ting hebben we het een en ander uitgewisseld over de actieve ge­meen­schap - met veel kin­de­ren en jon­ge­ren - en over de manier waarop die meer betrokken kan zijn bij de dio­ce­sane ge­meen­schap. Daarbij is te denken aan de Chrisma­mis, de gebeds­dag van de Vrouwe van alle volkeren op 8 juni in Heiloo, de Stille Omgang en andere dio­ce­sane ont­moe­tingen. Be­lang­rijke punten zijn ook de evangeli­sa­tie en gelegen­heid bie­den om kennis te maken met het katho­lie­ke geloof, bij­voor­beeld door de Alpha-cursus en de Familie­da­gen, die nu al op een tiental plaatsen wor­den geor­ga­ni­seerd, maar nog niet in de anders­ta­lige ge­meen­schappen.

In­ter­net

De Frans­ta­ligen vin­den de pa­ro­chie ge­woon­lijk door in­ter­net, met de feest­da­gen keren velen terug naar hun vaderland om die dagen met hun familie thuis te vieren. De gelo­vi­gen van Afrikaanse afkomst zijn ge­woon­lijk meer stabiel in Am­ster­dam geves­tigd.

In Am­ster­dam zijn veel mi­gran­ten­ge­meen­schappen die de li­tur­gie vieren in allerlei talen. Zij zijn een teken dat we uni­ver­se­le Kerk zijn.

Terug