Arsacal
button
button
button


Inventaris archief kardinaal Willebrands gepresenteerd

tijdens symposium over Wiillebrands' Nederlandse jaren

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 26 april 2013
overhandiging van het eerste exemplaar van de inventaris
overhandiging van het eerste exemplaar van de inventaris

Op donderdag 25 april vond in het autitorium van het Catharijneconvent een door het Cardinal Willebrands Research Centre van de FKT (School of Catholic Theology) geor­ga­ni­seerd symposium over de Neder­landse jaren van kardinaal Willebrands plaats, met name over de jaren voordat deze grote oecumenicus naar Rome vertrok. Aan het einde van dit symposium werd de bij de Leuvense uitgever Peeters verschenen "Inventaire des archives personelles du Cardinal J. Willebrands" ge­pre­sen­teerd door de samensteller Leon Declerck.

Karim Schelkens schreef een inleiding tot de inventaris. Als ver­te­gen­woor­diger van het bisdom Haarlem-Amsterdam mocht ik het eerste exemplaar in ontvangst nemen, omdat de kardinaal priester van ons bisdom was en als kapelaan van het Begijnhof in Amsterdam en later als filosofie­do­cent en directeur van het Philosophicum in Warmond zijn eerste schreden zette op de weg van de oecumene.

In een kort dankwoord schetste ik de weg waarlangs ik het belang van het leven en werk van kardinaal Willebrands had leren kennen; belangrijk daarin waren de verhalen van de oudere priesters van de bisdommen Rotterdam en Haarlem, die vaak blijk gaven Willebrands bijzonder te hebben gewaardeerd; verder: mijn contacten met de katholiek geworden dominee Visser die woo­nachtig was in de Leidse parochie waar ik in het jaar voor mijn priester­wij­ding was aangesteld; tijdens mijn studie in Rome kwam kardinaal Willebrands veel in het Neder­lands college toen hij aarts­bis­schop van Utrecht en president van het secretariaat voor de eenheid van de christenen was; tenslotte mocht ik tijdens een maaltijd in kleine kring ten huize van oecumenisch patriarch Bartholomeus van Constantinopel uit de mond van de patriarch en van diens naaste mede­wer­kers horen wat de kardinaal in de oecumenische contacten met de orthodoxie had betekend. Ik ben er dan ook verheugd over dat deze inventaris van het archief van Willebrands is gepubliceerd en hoop dat die een aanzet mag zijn tot verdere studie van de nalaten­schap van de in 2006 gestorven kardinaal.

Tijdens ditzelfde symposium werd tevens het voor het eerst in druk verschenen proef­schrift van Willebrands over J.H. Newman ge­pre­sen­teerd.

Terug