Arsacal
button
button
button
button


Pelgrims van hoop - De Stille Omgang

Vijfde zondag in de veertigdagentijd B

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 17 maart 2024 - 1421 woorden
Tijdens het getuigenis van Chantal Wouters
Tijdens het getuigenis van Chantal Wouters
Pelgrims van hoop - De Stille Omgang
Pelgrims van hoop - De Stille Omgang

Het jon­ge­ren­pro­gramma van de Stille Omgang was dit jaar in de O.L. Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht in Am­ster­dam. De kerk heeft aanpalend een mooie, grote zaal en is groot genoeg om alle jon­ge­ren te kunnen bevatten. En gelukkig waren er velen geko­men...

Op weg naar vrede...

Chantal Wouters, aal­moe­ze­nier en lid van de Ge­meen­schap van Emmanuel sprak over haar erva­ringen in de marine op zee in Corona-tijd en ter land in Irak. Zij ver­telde over wat haar geloof in die omstan­dig­he­den betekende, soms stond ze daarin heel alleen, dan weer kon ze anderen steunen en sterken in moei­lijke tij­den. Binnen de Krijgs­macht wil zij pelgrim van hoop, op weg naar de vrede zijn. Terwijl zij haar ge­tui­ge­nis in het Neder­lands gaf in de kerk zelf, was er in de zaal ernaast een Engels­ta­lig pro­gram­ma voor de bui­ten­landse jon­ge­ren, velen van hen stu­den­ten in Am­ster­dam of Delft of nog elders.

Aanbid­ding

Na de woor­den van Chantal Wouters was er uit­stel­ling van het heilig Sacra­ment en biecht­gele­gen­heid. De Engels­ta­lige jon­ge­ren kwamen nu ook naar de kerk voor de aanbid­ding. Jon­ge­ren kon­den de straat opgaan om mensen uit te nodigen een lichtje aan te steken bij het Sacra­ment of zelf een lichtje aansteken en een intentie bij de Heer brengen. Er werd druk gebruik gemaakt van de biecht­gele­gen­heid. Ik heb zelf geen moment zon­der biech­teling gehad. Ik ben er dank­baar voor dat zoveel jon­ge­ren Gods ver­ge­vende liefde in dit sacra­ment ont­van­gen.

H. Mis

Daarna volgde de heilige Mis in con­ce­le­bra­tie met alle aanwe­zige pries­ters, uit ver­schil­lende delen van het land: Nijmegen, Eindhoven, Den Bosch, ver­schil­lende plaatsen uit ons bisdom... Tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring heb ik de homilie gehou­den die hier­on­der is te lezen. Nicholas Papadimitriou bespeelde het orgel en Cristina Petcu was de soliste.

Stille Omgang

Ver­schil­lende groepen jon­ge­ren had­den er al een tocht te voet opzitten. Zo was er een groep komen lopen vanuit het Jozefhuis in Haar­lem en een groep uit Brabant had er ook al een aar­dige wandel­tocht opzitten. Aan­slui­tend aan de H. Mis hebben de jon­ge­ren de Stille Omgang gelopen. Dat heb ik ook gedaan nadat ik alle beno­digd­he­den voor de li­tur­gie naar mijn auto had gebracht. Zo liep ik een groot deel van de Omgang zon­der groep, dat gaf me gelegen­heid om de vele vrij­wil­li­gers van de Stille Omgang langs de route even te groeten. Want ik ben bij­zon­der dank­baar voor hun inzet voor het mooie gebeuren dat de Stille Omgang is. Vele vrij­wil­li­gers langs de route vervullen die taak al vele jaren!

Bis­schop­pen

De meeste bis­schop­pen hebben even­eens aan de Stille Omgang deel­ge­no­men en vier­den een H. Mis met hun pelgrims. Mgr. Mutsaerts was weer uit Utrecht komen lopen met een groep.

STILLE OMGANG JONGERENPROGRAMMA OL VROUWEKERK

Pelgrims van hoop


Dear young people,

This homily will be in Dutch,
but at the end I will summarize it
 and I will add a few words in English.

Een paar Grieken...

Beste jon­ge­ren,

Een paar Grieken
- geen Joden, maar hei­denen dus -
klampen de apostel Filippus aan:
zij willen Jezus spreken.
Zij waren bij gelegen­heid van het Paas­feest
naar de heilige stad Jeru­za­lem geko­men
en naar de schit­te­rende tempel
die zich daar bevond.
Zij kwamen als pelgrims
en wil­den Jezus de Heer ont­moe­ten,
wat had­den ze beter kunnen doen!?

De reactie van Jezus

Maar kwamen ze van een koude ker­mis thuis?
Mis­schien zou je denken
dat die Grieken door Jezus wor­den afgewezen,
omdat ze geen direct ant­woord krijgen
en de Heer meteen over “Zijn uur” begint
- dat is het uur van Zijn lij­den, sterven en verrijzen -
en over de graan­kor­rel die in de aarde valt en sterft
en zo veel vruchten voort­brengt.

Voor jou, voor mij

Maar dit is geen afwij­zing van die Grieken.
Het ant­woord wil juist zeggen
dat Jezus wel als een graan­kor­rel moet sterven,
maar dat Hij dan juist veel vruchten voort­brengt,
want door Zijn lij­den, sterven en verrijzen
is Jezus er voor alle mensen,
Joden of Grieken, wie je ook bent.
Dit ant­woord aan die Grieken
en eigen­lijk ook aan ons,
wil zeggen: de Heer is er ook voor hen,
Ik zal er zijn, zegt Jezus tot jou,
Ik ben er ook voor jou.
Jezus is er ook voor jou!

Mirakel

Ook jullie zijn hier van­avond geko­men als pelgrims,
pelgrims van de Stille Omgang,
geko­men naar de stad waar het won­der is gebeurd,
het mirakel van het heilig sacra­ment,
de hostie die onge­deerd bleef in het vuur
en daar terug­keerde
totdat de mensen begrepen
dat er een pro­ces­sie moest komen,
een open­ba­re pelgrims­tocht.

Tijd nodig

Het had even tijd nodig voordat ze dat begrepen,
want zo gaat het nu eenmaal, ook bij ons:
soms hebben we tijd nodig
om Gods plan met de mensen
en met ons leven,
te begrijpen.

Pelgrim

Jullie zijn dus geko­men als pelgrims.
Een pelgrim is op weg
en staat open voor nieuwe erva­ringen,
een pelgrim wil met Jezus spreken.
Wees dus een pelgrim!

Als je als pelgrim komt
en als pelgrim door het leven loopt,
kun je een won­der ervaren;
als je niet als pelgrim komt,
maar als je met weinig liefde
en te zake­lijk, te veel
in je eigen wer­ke­lijk­heid op­ge­slo­ten,
door het leven loopt,
dan draai je in een cirkeltje rond
en zul je vermoe­de­lijk geen won­der ervaren.
Open up!
Een pelgrim,
een echte pelgrim zal won­de­ren ervaren!

Sterke momenten

Je hebt daar mis­schien al iets van mee­ge­maakt
als je naar de WJD bent geweest,
of op een jon­ge­ren- of tiener­kamp
of als je op een bepaald moment
door God bent aan­geraakt.
Dat zijn na­tuur­lijk sterke momenten,
die je geloof een boost kunnen geven;
maar pelgrim kun je altijd zijn,
je hele leven lang,
ook op een heel gewone, door­de­weekse dag,
want dat gaat om een levensin­stel­ling.

Zo moet je gaan!

Hoe sta je in het leven?
Als een zombie? Altijd in je eigen wereldje op­ge­slo­ten?
Of als een pelgrim?
Dat laatste is wel de beste en de mooiste manier
om door het leven te gaan.
Want een pelgrim gaat met God
en is iemand
die een mooie bestem­ming als doel heeft,
waar hij de Heer zal ont­moe­ten
en Zijn moe­der Maria.
Zo moet je gaan, eigen­lijk altijd,
iedere dag moet een pelgrims­tocht zijn,
omdat je gaat met God
en een prach­tig einddoel voor ogen hebt.
Dan leef je hoop­vol,
dan ben je een “pelgrim van hoop”;
dat is het thema dat de paus heeft gegeven
voor het heilig jaar
dat we in 2025 gaan vieren.

Spring­pro­ces­sie

Een pelgrim is in bewe­ging,
óók heel be­lang­rijk.
Een pelgrim is in bewe­ging en gaat vooruit,
al is het soms weleens een beetje
een spring­pro­ces­sie.
Ik weet niet of je die pro­ces­sie kent,
die is in Ech­ter­nacht voor de heilige Wil­li­brord;
in die pro­ces­sie ga je steeds twee stappen vooruit
en één achteruit.

Terug gevallen

Als je leven mis­schien ook wel vaak zo is,
dat je alweer een stapje terug hebt gedaan,
je gaat vooruit, dan val je terug,
gaat het wat min­der, krijg je een terug­slag,
dan moet je niet moedeloos wor­den,
denk eraan dat de Heer
als een graan­kor­rel voor jou gestorven is,
Hij is er voor jou, Hij houdt van jou,
zoals je bent, zelfs met je zon­den!
En leef als een pelgrim, met hoop;
OK, je deed een stapje terug,
je bent mis­schien gevallen,
maar het moment zal komen
dat je weer twee stappen vooruit kunt doen.

Als de graan­kor­rel

Jezus werd dus voor jou
als een graan­kor­rel die sterft,
Hij zal er voor jou zijn;
geef jij ook jezelf, zoals Jezus,
wees een­vou­dig en nederig,
wees een pelgrim van hoop!

English text:

Dear young people,
You have come to Am­ster­dam as a pilgrim,
like the Greek in today’s Gospel.
They came to Jesus
because they wanted to be with Him
and talk to Him.

Pilgrims of hope

I hope this desire is in your heart as well.
In fact, if it is, you are a pilgrim of hope.
“Pilgrims of hope”
is the motto for the Jubilee, the holy year,
we are going to celebrate in 2025.

The logo

 Maybe you have seen already
the Logo of this Jubilee-year.
The Logo shows four figures in different colours
to indicate all of humanity.
They embrace one another
and the Cross of Jesus Christ.
Under these figures there are waves,
which means that your pilgrimage through life
is not alway over calm waters.
This invites you to live every day of your life
- the difficult ones as well as the beautiful days -
as a pilgrim.
Jesus loves you, whoever you are.

Walking as a pilgrim

Open up!
Start your day by connec­ting with Jesus
Walk with the Lord, open to Him.
Then you’ll be a pilgrim of hope!

Terug