Arsacal
button
button
button
button


Hoeveel jongeren en volwassenen worden er gedoopt?

Mooie paascadeaus....

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 26 maart 2024 - 512 woorden
De kannen voor de heilige Oliën: voor ziekenzalving en catechumenenzalving en het chrisma voor doopsel, vormsel en priesterwijding
De kannen voor de heilige Oliën: voor ziekenzalving en catechumenenzalving en het chrisma voor doopsel, vormsel en priesterwijding
De plebaan bij de nieuwe kazuifels
De plebaan bij de nieuwe kazuifels
Jezus voor Pilatus (St. Bonifatiuskerk, Spanbroek)
Jezus voor Pilatus (St. Bonifatiuskerk, Spanbroek)

Op en rond het Paas­feest - vooral in de Paas­wake - wor­den vol­was­se­nen gedoopt op heel wat plaatsen in ons bisdom. Hoeveel zijn dat er eigen­lijk? En we kregen nog een mooi cadeau voor de Chrisma­mis.

(NB ik heb het aantal volwassen dopelingen/toetre­ders/vor­me­lin­gen nog ge­wij­zigd omdat de laatste aan­vra­gen nog niet waren mee­ge­no­men. Bijna 100 zijn het er nu!)

Opname in de kerk

Is iemand die gedoopt wil wor­den veer­tien jaar of ouder dan wordt dit aan het bisdom voor­ge­legd. De pries­ter die iemand van die leef­tijd of ouder opneemt in de kerk heeft dan ook de bevoegd­heid om het vormsel toe te dienen. Is iemand die katho­liek wordt al (gel­dig) gedoopt in een andere ge­meen­schap, dan legt die persoon de ge­loofs­be­lij­de­nis af en ont­vangt het heilig vormsel.

Aantallen in ons bisdom

Hoe vaak gebeurt dit? Zr. Crescentia ver­zorgt de aan­vra­gen en houdt dat precies bij. In ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam was dit aantal van gedoopten en gevorm­den vorig jaar 108. Dit jaar zijn het er tot nu toe 98 en de meeste van hen zullen dus op of rond het Paas­feest toetre­den. In totaal dus 201. Onder hen zijn veel jon­ge­ren. Afgelopen zater­dag bij­voor­beeld kreeg een groepje jon­ge­ren in de ka­the­draal de cate­chu­me­nenzal­ving ter voor­be­rei­ding op het heilig doopsel met Pasen en één jonge man trad door de ge­loofs­be­lij­de­nis toe tot de katho­lie­ke kerk. Hij zal in de Paas­wake het heilig vormsel en de eerste heilige communie ont­van­gen. Ook in allerlei andere kerken van ons bisdom vin­den deze plech­tig­he­den en opnames plaats.

Gebed om Gods zegen voor hen

Na­tuur­lijk zijn we heel blij met dit mooie aantal nieuwe katho­lie­ken. Ik denk aan hen allen in mijn gebed en wens hen een mooie levensweg toe in het voetspoor van Jezus Christus, verbon­den met Zijn Kerk in geloof en sacra­menten.

Gebed voor de dopelingen en vor­me­lin­gen

Verlicht hen allen, Heer, God en Vader, door Uw heilige Geest; help hen om trouw te zijn aan hun beste en mooiste keuzes en te groeien in liefde tot U en tot de naaste. Mogen zij hun christen- en katho­liek-zijn in woord en daad beleven en in de sacra­menten, bij­zon­der in de zon­dagse Eucha­ris­tie een bron van genade en kracht vin­den voor hun leven en van ver­bon­den­heid met uw Zoon en de Kerk. Dat vragen we U door Christus onze Heer. Amen.

Kazuifels

Een bij­zon­der moment in de Goede Week is de Chrisma Mis die we woens­dag­avond 27maart om 19.30 uur vieren in de ka­the­draal. Ie­der­een is daarbij welkom, het is een vie­ring speciaal van en voor het hele bisdom. Er zijn ver­te­gen­woor­digers van de pa­ro­chies, die de heilige Oliën mee zullen nemen naar hun pa­ro­chie, er zijn mis­die­naars en acolieten, vor­me­lin­gen en na­tuur­lijk de pries­ters en diakens die op deze dag hun beloften vernieuwen.
De ka­the­draal was al in het bezit van een flink aantal witte kazuifels, om alle pries­ters een kazuifel te kunnen geven, zijn er door goede gevers der­tig kazuifels bij-ge­schon­ken en een flink aantal dal­ma­tieken, zodat we er genoeg hopen te hebben voor alle pries­ters en diakens. Harte­lijk dank aan de goede gevers!

Terug