Arsacal
button
button
button
button


Reliek van Bernadette bij O.L. Vrouw ter Nood in heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 6 april 2024 - 682 woorden
Reliek van Bernadette bij O.L. Vrouw ter Nood in heiloo
Nachtwake met uitstelling
Nachtwake met uitstelling

Vrij­dag­avond 5 april, laat in de avond, kwam de reliek van Ber­na­dette naar Heiloo, waar die werd opgewacht door een veer­tigtal jon­ge­ren met kaarsen. Het moet een mooie aan­komst geweest zijn. Daarna begon een nacht­wake met uit­stel­ling tot de volgende ochtend. Rond 7.30 uur was ik er en om 8.00 uur heb ik er de Mis gevierd.

Ook op dat vroege uur was er toch al een vijf­tigtal pelgrims voor de gezongen Mis rond het beeld van O.L. Vrouw van Lourdes, de reliek van Ber­na­dette en de steen uit de Grot.

Homilie

Emoties

Het evan­ge­lie van de dag was het slot van het Marcuse­van­ge­lie met een soort over­zicht van de ver­schij­ningen van de verrezen Heer. We kennen allemaal onze eigen emoties: som­mi­ge gebeur­te­nissen doen pijn, som­mi­ge maken ons verdrie­tig, angs­tig, of... In de Paase­van­ge­lies horen we na­tuur­lijk over de ver­rij­ze­nis maar ook over deze gevoelens en emoties van de leer­lin­gen: droef­heid, teleur­stel­ling, angst, onrust, schrik, verba­zing, al die gevoelens en emoties komen we wel tegen in de Paas­ver­halen.

Mariaver­schij­ningen en de opgestane Heer

Die ver­schij­ningen van de Heer zijn na­tuur­lijk niet te ver­ge­lij­ken met een Mariaver­schij­ning want bij de ver­schij­ningen van de Heer gaat het om een opgestaan, verheer­lijkt lichaam dat je aan kunt raken (Thomas wordt ertoe uit­ge­no­digd), dat zelfs voe­ding tot zich kan nemen (ook dat doet de verrezen Heer voor de ogen van Zijn leer­lin­gen).

Wees niet bang!

Maar er is ook iets het­zelfde: de verrezen Heer wenst Zijn leer­lin­gen vrede, Hij stelt hen gerust, zegt hen niet bang te zijn, te ver­trouwen en hij rust hen toe voor een zen­ding. Hij leert hen niet te blijven bij hun eigen emoties, maar met bovenna­tuur­lijke blik te kijken, meer de hand van God te zien en tot overgave te komen.

Niet de emoties...

Als Maria verschijnt is dat bijna altijd aan een­vou­dige, vaak arme mensen, die een nood hebben. Zo was het ook bij Ber­na­dette: zij was een veer­tien­ja­rige uit een arm gezin, dat niet in aanzien stond (op een gegeven moment werd haar vader zelfs onte­recht van diefstal beschul­digd), zij werd bespot, er werd op haar neergekeken en zij voelde zich vaak gekwetst. Haar leerweg was het om daar­mee om te gaan in ver­trouwen en overgave, in gebed en boete om zo afstand te kunnen nemen van wat haar raakte en pijn deed en haar missie tot eer van God en Zijn moe­der te kunnen vervullen met een meer bovenna­tuur­lijke blik.

Pro­gram­ma

In Heiloo is dezer dagen een mooi pro­gram­ma, dins­dag­mor­gen vertrekt de reliek uit het Hei­lig­dom. Voor het gemak heb ik het pro­gram­ma op het Hei­lig­dom aan de kapellaan in Heiloo hier­on­der weerge­ge­ven:

Zater­dag 6 april (ook Eerste Zater­dag­bede­vaart)

8.00 uur afslui­ting nacht­wake met Heilige Mis, hoofd­cele­brant Mgr. J. Hendriks
11.25 uur Biecht­gele­gen­heid en bid­den van de rozen­krans
12.00 uur Heilige Mis
13.00 uur moge­lijk­heid tot het vereren van de relieken
14.00 uur Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding
14.30 uur Gezongen rozen­hoedje
15.15 uur pro­ces­sie met het beeld van OLV van Lourdes naar de vijver
15.45 uur einde

Zondag 7 april

8.30 uur bid­den van de rozen­krans
9.00 uur Heilige Mis
11.30 uur Pontificale Heilige Mis met Z. Exc. Mgr.dr. Jozef M. Punt, emeritus­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam
12.30 uur picknick met soep (broodjes zelf mee­ne­men of aanschaffen in het Oesdom)
13.30 uur catechese voor vol­was­se­nen, aparte catechese voor kin­de­ren en tieners
14.00 uur pro­ces­sie met de relieken van Ber­na­dette van de Bede­vaart­ka­pel naar het Buitenaltaar en weer terug
15.30 uur Rozen­krans van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid
16.00 uur Heilige Mis

Pro­gram­ma 7 april voor kin­de­ren en tieners:

13.30 uur catechese voor kin­de­ren van 4 t/m 11 jaar
13.30 uur catechese voor tieners van 12 t/m 16 jaar
14.45 uur knutsel­acti­vi­teit voor kin­de­ren en spel­acti­vi­teit voor tieners

Maan­dag 8 april, Hoog­feest van de aan­kon­di­ging van de Heer (Maria bood­schap)

9.00 uur speciaal pro­gram­ma voor scholen en een pro­gram­ma voor ouderen en zieken
10.30 uur Rozen­krans­ge­bed
11.00 uur Heilige Mis
12.00 uur Gebaar van het water van Lourdes
19.30 uur Pontificale Heilige Mis, in de Engelse taal, met Z. Exc. Aarts­bis­schop Mgr. Paul Tschang In-Nam, Apos­to­lisch Nuntius bij het Ko­nink­rijk der Neder­lan­den
20.15 uur Mariale licht­pro­ces­sie

Dins­dag 9 april

7.00 uur Lauden (Morgen­ge­bed) in de Bede­vaart­ka­pel, ter afslui­ting
Afscheid van de Reliek van Ber­na­dette, de steen van de grot, het Lourdes­wa­ter en de replica van het Maria­beeld uit Lourdes
Terug