Arsacal
button
button
button
button


Verklaring ‘Dignitas infinita’ onderstreept de waardigheid van ieder mens

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 8 april 2024 - 372 woorden

Iedere mens, onaf­han­ke­lijk van zijn afkomst, ras, beper­king, geslacht, bezit een onvervreemd­ba­re waar­dig­heid, want die mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Deze centrale bood­schap van de chris­te­lijke antropo­lo­gie wordt herhaald, uit­ge­werkt en onder­streept door de nieuwe Ver­kla­ring van het Di­cas­te­rie voor de ge­loofs­leer.

Voor­be­rei­ding

Vijf jaar is het Di­cas­te­rie bezig geweest met de voor­be­rei­ding. Paus Fran­cis­cus heeft in de laatste fase nog een nieuwe dimensie laten toe­voe­gen op basis van de En­cy­cliek Fratelli tutti. Volgens een mede­de­ling van de paus zelf tij­dens een congres in Rome heeft ook kar­di­naal Eijk eraan mee­ge­werkt.

Intrinsieke waar­dig­heid

De waar­dig­heid van de mens is een gave van God en intrinsiek aan de persoon, het is een waar­dig­heid die niet kan wor­den geclaimd en die onver­diend is, zo betoogt de Ver­kla­ring in een deel over de Bijbelse ach­ter­gron­den. Die waar­dig­heid omvat ziel en lichaam en berust vooral op het feit dat de mens bekwaam is tot en is ge­roe­pen tot ge­meen­schap met God. De rechten van een mens verliezen hun kracht als die niet zijn gefun­deerd op de onto­lo­gische wer­ke­lijk­heid, het wezen van de mens. Rechten van de mens gel­den in alle omstan­dig­he­den en kunnen niet door een oor­deel van een persoon of de situatie terzijde wor­den geschoven. Ze zijn objec­tief en niet af­han­ke­lijk van een per­soon­lijk oor­deel of sociale accep­ta­tie. Vrij­heid is niet genoeg om te kunnen leven volgens onze men­se­lijke waar­dig­heid, want vaak moet onze vrij­heid wor­den bevrijd, omdat die nogal eens de voor­keur geeft aan kwaad boven goed.

Schen­dingen

Onder de schen­dingen van de men­se­lijke waar­dig­heid noemt de Ver­kla­ring de extreme armoede van zoveel mensen, oorlog, verne­de­rende arbeids­om­stan­dig­heden van mi­gran­ten, mensen­handel, seksueel mis­bruik en geweld tegen vrouwen, abortus - de Ver­kla­ring noemt in dit ver­band het mislei­dend gebruik van ver­zachtende termen als zwan­ger­schapson­derbre­king die het kwaad van abortus moeten verhullen -, draag­moe­der­schap, eutha­na­sie en hulp bij zelfdo­ding, het margi­na­li­seren van mensen met een beper­king, de op­ge­ko­men gen­dertheorieen, geslachts­ver­an­de­ring (trans­sek­sua­li­teit) en grens­over­schrij­dend geweld op in­ter­net. Op elk van deze thema' s gaat de ver­kla­ring meer uit­ge­breid in.

De Ver­kla­ring is gedag­te­kend op 2 april, ver­jaar­dag van het sterven van paus Johannes Paulus II.

Terug