Arsacal
button
button
button
button


Ook in Langedijk daalde de Geest neer!

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 21 april 2024 - 268 woorden
Ook in Langedijk daalde de Geest neer!
er hing een grote mooie vurige vlam, teken van de heilige Geest
er hing een grote mooie vurige vlam, teken van de heilige Geest
Ook in Langedijk daalde de Geest neer!

In de H. Joannes de Doper in Lange­dijk (Noord-Scharwoude), ook wel de "ka­the­draal van het noor­den" genoemd, vier­den we zon­dag­mid­dag 21 april het heilig vormsel met 11 vor­me­lin­gen. Een van de leden van de vormsel­werk­groep nam afscheid na 46 jaar! We zijn Geeske zeer veel dank ver­schul­digd!

Goede her­ders

Het was een mooie Eucha­ris­tie­vie­ring waarbij pastoor Bruno Sestito con­ce­le­breerde en zorgde dat alles goed verliep. Hij kent alle vor­me­lin­gen per­soon­lijk en wist te ver­tellen over hun hobby's, familie­si­tua­tie enzo­voorts. Een goed beeld van een goede her­der, waar deze zon­dag het evan­ge­lie over ging. Ook in de homilie ston­den we bij de goede her­der stil: dat is een her­der met hart voor de schapen, niet een functiona­ris. Als we leven vanuit de Geest zullen we spreken en han­de­len met het hart en zullen we goede her­ders kunnen zijn voorelkaar.

Pries­ter­wij­ding, doopsel, vormsel, huwe­lijk: de kerk gaat door!

Diaken Josue Enmanuel Mejía Sanchez die bin­nen­kort de heilige pries­ter­wij­ding zal ont­van­gen, assis­teerde. De vor­me­lin­gen waren meest jon­ge­ren van rond de twaalf jaar maar er waren ook twee vor­me­lin­gen die bin­nen­kort gaan trouwen. In de kerk zaten nog enkele jon­ge­ren die bin­nen­kort het heilig doopsel hopen te ont­van­gen. van harte wens ik hen Gods zegen over de voor­be­rei­ding op die mooie dag! Het was een Eucha­ris­tie­vie­ring buiten en naast het gewone rooster van de pa­ro­chie maar toch waren er aar­dig wat mensen geko­men om het mee te maken waar­on­der broe­ders en zusters van een ge­meen­schap van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg omdat ook een van hen bij de vor­me­lin­gen was.

Van harte felici­teer ik alle vor­me­lin­gen en bid dat de heilige Geest hen mag lei­den!

Terug