Arsacal
button
button
button
button


Kardinaal Semeraro groot prior Constantijnse Orde

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 24 april 2024 - 479 woorden
Kardinaal Semeraro met de Nederlandse delegaat en vice-delegaat en mgr. Arnaldo Morandi
Kardinaal Semeraro met de Nederlandse delegaat en vice-delegaat en mgr. Arnaldo Morandi
met ZKH prins Carlo en prins Francesco Ruspoli, Groot Kanselier van de Orde
met ZKH prins Carlo en prins Francesco Ruspoli, Groot Kanselier van de Orde
Met de Belgische delegatie
Met de Belgische delegatie

Dins­dag 23 april, feest­dag van Sint Joris patroon van de Constan­tijne Orde, waren we met een afvaar­diging vanuit de Neder­landse tak van de Orde aanwe­zig bij de heilige Mis en de fees­te­lij­ke bij­een­komst waarin kar­di­naal Marcello Semeraro bezit nam van zijn ambt als Groot-Prior van de Orde en de investituur plaats vond van 26 nieuwe Ridders en Dames.

Z. Em. Kar­di­naal Semeraro is prefect van het Di­cas­te­rie van de heilig­ver­kla­ringen. De Constan­tijnse Orde heet voluit: Heilige Mili­tai­re Constan­tijnse Orde van Sint Joris en vorig jaar vond de eerste investituur-plech­tig­heid plaats van de Neder­landse dele­ga­tie.
Eregast bij de plechticheid was de Groot­mees­ter van de Souvereine Orde van Malta, Fra’ John T. Dunlap (foto hier­on­der met kape­laan van de Orde, mgr. Wool­derink).

Investituur

De goed ver­zorgde Eucha­ris­tie­vie­ring vond plaats in de Basiliek van het H. Kruis (S. Croce). De kerk was geheel gevuld met Dames en Ridders en enkele geno­dig­den. Aan het begin van de Mis vond de investituur plaats met de ze­ge­ning van de man­tels en cer­ti­fi­ca­ten, de belofte van de kan­di­da­ten en de over­rei­king van het cer­ti­fi­caat en de man­tel. ZKH Prins Carlo di Borbone-Due Sicilie, hertog van Castro was aanwe­zig met zijn echt­ge­note Camilla Crociani en hun beide dochters om de oor­kondes uit te reiken aan de nieuwe rid­ders en dames en de man­tels om te hangen.

Con­ce­le­branten

Mons. Domenico Sigalini (2005-2017) con­ce­le­breerde bij de Mis, hij is emeritus bis­schop van Palestrina en or­ga­ni­sa­tor van ver­schil­lende Wereld­jon­ge­ren­da­gen waar­on­der die van het jaar 2000 in Rome. Daar­naast con­ce­le­breerde een groot aantal pries­ters, onder wie de Neder­landse pries­teraf­ge­vaar­dig­den, mgr. Luigi Mistò, een voor mij bekende des­kun­dige in het canoniek recht die onder meer over de gods­dienst­vrij­heid heeft ge­schre­ven en anderen. De plech­tig­heid stond onder lei­ding van mgr. Arnaldo Morandi, eerste se­cre­ta­ris van het Groot-Prioraat van de Orde.

Ont­moe­ting

In de ont­moe­ting daarna in het Pallazzo Ferajoli aan het Piazza Colonna beves­tigde de Prins me dat hij aanwe­zig zal zijn bij de investituur van de Orde in Neder­land, die voor­zien is voor 14 sep­tem­ber in de Ka­the­draal van Sint Bavo in Haar­lem.
Daar ontmoetten we ook de Belgische afvaar­diging onder lei­ding van de heer Gunnar Riebs, vice-delegaat, en vele andere leden van de Constan­tijnse Orde uit Italië, de Verenigde Staten, Frank­rijk en andere lan­den. Er waren mensen van allerlei ach­ter­gron­den: uit de ker­ke­lijke wereld, de diplo­ma­tieke wereld, het leger, de adel, politici, burge­mees­ters en andere over­heidsdienaren. Vanuit de Neder­landse tak was de Delegaat H.E. Amb. Paulus van Hanswijck de Jonge met zijn echt­ge­note aanwe­zig, evenals de vice-delegaat Otte Strouken, Veronica Grillo, past. Jacques Quadvlieg en ik. Mgr. Alphons Wool­derink, kape­laan van de Maltezer Orde, nam even­eens deel (zie foto's).

Armeens kruis

De plech­tige vie­ring was tevens op de voor­avond van de her­den­king van de Armeense genocide die op 24 april 1915 begon. Bij gelegen­heid van de vie­ring heb ik het Armeens li­tur­gisch kruis gedragen dat ik vanuit de Orde vorig jaar had gekregen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug