Arsacal
button
button
button
button


4 en 5 mei in Rome

Bedevaart uit Amsterdam op gedenkwaardige dagen

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 2 mei 2024 - 351 woorden
Paus Franciscus begroet het koor van de kathedraal (vorig jaar)
Paus Franciscus begroet het koor van de kathedraal (vorig jaar)
4 en 5 mei in Rome

Het stond don­der­dag­och­tend 2 mei al in de regionale dag­bla­den: deze dag ver­trek­ken we met een groep uit Am­ster­dam naar Rome, waar we de doden her­denken, de be­vrij­dings­dag vieren en bij­zon­dere aan­dacht vragen voor meer ver­bon­den­heid onder alle mensen: "Fratelli tutti", we zijn allemaal broe­ders en zusters.

Diga maris

Uit de Sint Nicolaas basiliek van Am­ster­dam reist het koor "Diga Maris" mee. Behalve de deken van Am­ster­dam zal ook de deken van Amstelland aanwe­zig zijn. De leden van de zang­groep Diga Maris zullen een concert geven voor gasten in de Friezen­kerk op de voor­avond van 4 mei. De Vati­caanse minister van bui­ten­landse zaken, aarts­bis­schop Paul Gallagher zal er spreken en na­tuur­lijk zal onze am­bas­sa­deur H. Exc. mw. Anne­mieke Ruigrok, aanwe­zig zijn met wier mede­wer­king deze bij­zon­dere avond is geor­ga­ni­seerd.

Fratelli tutti

Op 4 mei is er een bij­zon­dere au­diën­tie bij paus Fran­cis­cus met een groep van ongeveer vijf­tig personen, onder wie oud-minister Ed Nijpels en oud-Europarle­mentariër mw. Maria Martens, die ook bij de Frienzen­kerk betrokken zijn. Bij die gelegen­heid wordt een nieuw tulpenras aan de paus aan­ge­bo­den dat de naam van diens laatste En­cy­cliek "Fratelli tutti" zal dragen. Bloemen en bollen voor de Vati­caanse tuinen zullen wor­den overhan­digd door de heer Paul Russel, voor­zit­ter van de Am­ster­damse stich­ting KSBW. Op deze 4 mei dag waarop er ook weer drei­ging is van haat en geweld, willen we de nood­zaak van de broe­der­schap van alle mensen onder­stre­pen. Die oproep zal op ver­schil­lende momenten van ons bezoek klinken.

Jubileum Am­ster­dam

Het bezoek wil ook een inlei­ding zijn op het 750 jarig bestaan van Am­ster­dam. De ge­schie­de­nis van de stad, nu één van de meest inter­na­tio­nale van de hele wereld, is verbon­den met de katho­lie­ke kerk, die onder meer land en stads­rechten schonk.

Eucha­ris­tie­vie­ringen

Zater­dag­mid­dag om 17.00 uur vier ik de heilige Mis in de Sint Pieters­basi­liek (in het Ita­li­aans) met zang van ons Am­ster­damse koor. De volgende ochtend vieren we de Eucha­ris­tie in de Friezen­kerk opnieuw met zang van Diga Maris. Ook bij die gelegen­he­den zal aan­dacht wor­den besteed aan broe­der­schap en vriend­schap, aan vrede en aan de slacht­of­fers die voor de virj­heid vielen.

Terug