Arsacal
button
button
button
button


Op audiëntie bij de paus

Tulpen uit Amsterdam!

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 mei 2024 - 1211 woorden
De paus spreekt de pelgrims toe
De paus spreekt de pelgrims toe
Op audiëntie bij de paus
Met de ambassadeur en dhr Ed Nijpels
Met de ambassadeur en dhr Ed Nijpels

In de ochtend van 4 mei wer­den het koor van de Sint Nicolaas­basi­liek en een afvaar­diging uit Am­ster­dam in au­diën­tie ont­van­gen door paus Fran­cis­cus. Verslag van een mooie erva­ring!

 

De toe­spraak van paus Fran­cis­cus tot de Am­ster­damse pelgrims vindt U hier (Neder­landse vertaling: zie onder):

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam - Nieuws

Drukte in Rome

Het is momenteel niet zo ge­mak­ke­lijk bij de bronzen poort te komen die vanaf het Sint Pieters­plein toegang geeft tot het ‘Apos­to­lisch paleis’ zoals de offi­cië­le pau­se­lijke gebouwen wor­den aangeduid. Al vanaf ’s morgens heel vroeg stond er een lange rij van mensen om de Sint Pieter binnen te kunnen gaan. De tijd na Pasen is wel de drukste periode in Rome en die rij van wachten­den groeit in de loop van de dag aan tot een dikke rij van vele tien­tal­len meters! Wat zal het wor­den in het heilig jaar dat we volgend jaar gaan vieren, waarin vele pelgrims wor­den verwacht? Nu al zijn er overal werken bezig om de ver­keers- en pelgrims­stroom beter te kanaliseren, dus hope­lijk zal er ook voor de drukte rond de Sint Pieter een oplos­sing komen.

Op weg naar de paus

We waren gelukkig goed op tijd en over vele trappen en door allerlei gangen bereikten we de zaal van het Comsistorie waar onze au­diën­tie werd gehou­den. Voor een zwan­gere vrouw (haar kindje werd door de paus later speciaal gezegend) en een oudere heer werd de lift be­schik­baar gesteld. Op een binnen­plein stond de Zwitserse garde al in het gelid en ston­den ver­schil­lende hoog­waar­dig­heidsbekle­ders klaar. Dat was niet voor ons, ook de bonds­pre­si­dent van Zwitserland kwam op bezoek.In de zaal aan­ge­ko­men moesten we nog geruime tijd wachten, de paus was door de andere au­diën­ties wat vertraagd. Maar dat was geen probleem: het koor Diga Maris zong nog iets en de zaal zelf was al prach­tig om te bekijken.

Aanwe­zigen

Onder de aanwe­zigen bevon­den zich na­tuur­lijk de leden van het koor van de Sint Nicolaas­basi­liek, het bestuur van de Katho­lie­ke Stich­ting tot Be­vor­de­ring van Welzijns­werk ( KSBW), leden van de familie Russell, Z.M. Am­bas­sa­deur bij de Heilige Stoel Z.Exc. mw. Anne­mieke Ruigrok, de heer Ed Nijpels en mw Maria Martens, bei­den met de Friezen­kerk verbon­den, de heer Nijpels is ook inwoner van Am­ster­dam en dio­ce­saan; mgr. Karel Kasteel was er en na­tuur­lijk de deken van Am­ster­dam, Eric Fennis, de deken van Meerlan­den, Eugene Jonger­den, de pastoor van de Obrecht­kerk, Jacques Quadvlieg en be­stuurs­le­den en past. Eric van Teijlingen, hoofd­re­dac­teur van Samen Kerk.

Vanuit de staf van ons bisdom was vica­ris generaal mgr. Bart Putter aanwe­zig, de alge­meen econoom de heer Thom van der Steen en ik.

Paus Fran­cis­cus

De paus kwam lopend binnen, al is dui­de­lijk dat hem dit moeite kostte. Ver­vol­gens hield hij de toe­spraak die intussen op de web­si­te van het Vati­caan is ge­pu­bli­ceerd. Voor alle deel­ne­mers was er een Engelse vertaling. De paus voegde aan zijn voor­be­reide toe­spraak toe dat Am­ster­dam zo' n mooie stad is. Hij is er inder­daad geweest, vroe­ger als jonge Jezuïet. Ver­vol­gens kregen alle aanwe­zigen de gelegen­heid de paus per­soon­lijk te groeten. Hierbij werd ook de nieuwe tulpensoort aan­ge­bo­den die de naam heeft gekregen van de laatste En­cy­cliek van de paus: Fratelli tutti (zie onder). De paus bekrach­tigde deze naam­ge­ving met zijn hand­te­kening op het cer­ti­fi­caat. Terzijde stond een kopie van een Delfstblauwe tulpenvaas opge­steld met enkele andere tulpen.

De paus begroette ie­der­een zeer vrien­de­lijk. Ik heb hem hierbij het boek ‘Am­ster­dam’ aan­ge­bo­den met voorin iets ge­schre­ven. Dat kunt u zien op de foto... Ver­schil­lende andere geschenken wer­den aan de paus aan­ge­bo­den.

Aan het eind van de au­diën­tie werd een groeps­foto gemaakt. De foto's zullen op de web­si­te photo.vaticanmedia.va te bewon­de­ren en te be­stel­len zijn.

De tulpen

Tijdens de au­diën­tie werd dus de Fratelli Tutti tulp ge­pre­sen­teerd. Deze tulpen, wit van kleur met een geel hart, willen ons verlangen uitdrukken dat inder­daad de waar­den waar deze En­cy­cliek voor strijdt, meer en meer tot uiting zullen komen. Hier ligt een band van onze au­diën­tie met de dagen van 4 en 5 mei (dodenher­den­king en Be­vrij­dings­dag) en met het ko­men­de jubileum van Am­ster­dam dat een zeer inter­na­tio­nale stad is gewor­den. De tulp is een uitdruk­king van ons verlangen dat alle mensen als broe­ders en zusters zullen leven in vrede en vrij­heid, met de hoop en het gebed dat de lei­ders van de volkeren zullen werken aan de afbouwen van span­ningen, gericht op vrede door vredeson­derhan­de­lin­gen waardoor een recht­vaar­dige vrede hope­lijk moge­lijk wordt. Die kan niet bereikt wor­den zon­der een beter verstaan van alle belangen en ver­wach­tingen. Laten we bid­den om vrede en broe­der­schap! Juist in deze dagen!

Te vroeg?

Zijn we niet te vroeg om nu al aan het ko­men­de jubileum van Am­ster­dam te denken? Daarop zou ik willen zeggen: wat Am­ster­dam gaat vieren is het moment waarop de naam van de stad voor het eerst vermeld is, voorzover wij weten. Daarvoor was het de kerk die land gaf waarop de neder­zet­ting kon ontstaan, de stads­rechten wer­den weer wat later door de bis­schop gegeven. Als katho­lie­ke kerk willen we er graag bij betrokken zijn en als we nu aan het begin, voor de vie­ring van het jubileum deze geste stellen, past dat gezien de historie wel goed. Zo is het ook be­gon­nen...

 

TOESPRAAK

GROET VAN PAUS FRANCISCUS AAN HET KOOR VAN DE BASILIEK VAN AMSTERDAM

Dier­ba­re broe­ders en zusters,


Een harte­lijk welkom aan jullie, pelgrims uit Am­ster­dam: aan de bis­schop mgr. Jan Hendriks, en aan Zijn Excellentie de heer Ed Nijpels, aan de be­stuurs­le­den van de Katho­lie­ke Stich­ting ter be­vor­de­ring van Welzijns­werk van Am­ster­dam, aan de familie Russell, de rector en het koor van de basiliek van de H. Nicolaas en aan U allen.

De aan­lei­ding van uw bezoek is de 750e ver­jaar­dag van de stad Am­ster­dam, waar­van de vie­rin­gen dit jaar zullen beginnen.

De wor­tels en de opkomst van de stad zijn verbon­den met het geloof en de katho­lie­ke kerk. Een be­lang­rijk moment in die ge­schie­de­nis wordt gevormd door het Eucha­ris­tisch won­der dat in 1345 plaats vond en nog steeds wordt her­dacht met een Stille Omgang en de aanbid­ding van het heilig Sacra­ment.

Tege­lijker­tijd is Am­ster­dam een stad waar velen zich inzetten voor de armen en de mi­gran­ten, in verbin­ding met het werk van de zusters van Moeder Teresa, het Drugs­pas­to­raat, met de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio en de vele andere ini­tia­tie­ven.

Bovendien is Am­ster­dam een stad met vele natio­na­li­teiten, die ge­roe­pen zijn om als broe­ders en zusters samen te leven. Juist de kerken zijn plaatsen waar mensen van allerlei sociale en culturele ach­ter­gron­den samen­ko­men. Ik dank U, ik dank U zeer voor uw inzet daarvoor.

Ik wens U allen dat U kunt leven en werken in uw mooie stad met Gods zegen, zodat U met vreugde ge­tui­ge­nis kunt geven van het geloof en de concrete liefde voor de naaste, bezield en ge­sterkt door de Eucha­ris­tie. Moge Uw inzet de broe­der­schap en de soli­da­ri­teit onder de bewoners van de stad Am­ster­dam blijven ver­ster­ken.

De maagd Maria, moe­der van alle mensen, moge U bewaren in het geloof, in de hoop en de liefde. Ik zegen U van harte en ik begeleid U met mijn beste wensen. En, alstublieft, ik vraag U om voor mij te bid­den.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug