Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek bij zusters en studenten...

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 8 mei 2024 - 358 woorden
In Leidenhoven College
In Leidenhoven College

Woens­dag 8 mei bracht ik ’s morgens een bezoek aan de zusters Au­gus­ti­nessen van Heem­ste­de, die zo'n tien jaar gele­den naar Egmond zijn verhuist. Tegen de avond was ik in Leidenhoven, stu­den­tenhuis van Opus Dei voor een ont­moe­ting met de stu­den­ten.

De zuster­con­gre­ga­ties van het bisdom

De zusters Au­gus­ti­nessen van Heem­ste­de zijn te­gen­woor­dig de grootste van de vijf dio­ce­sane zuster­con­gre­ga­ties met 34 zusters. De zusters van de Voor­zienig­heid, de Juliaantjes, de Ursulinen van Bergen en de Vrouwen van Bethanië zijn even­eens zuster­con­gre­ga­ties die tot het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam behoren, zij hebben intussen alle min­der dan 25 zusters. Alleen de zusters van de Voor­zienig­heid hebben nog eigen zusters die het bestuur kunnen vormen. Al deze zuster­con­gre­ga­ties hebben veel mooi en goed werk gedaan in onder­wijs, zieken­zorg, gezins­zorg, de pas­to­raal en catechese. Deze con­gre­ga­ties hebben intussen hun missie voltooid.

Au­gus­ti­nessen

Bij de zusters Au­gus­ti­nessen was de stem­ming goed. Samen hebben we de heilige Mis gevierd en daarna koffie gedronken met een gezellige ont­moe­ting. De oudste zuster is 104 jaar maar scherp van geest en er ook fysiek best goed aan toe! Br. Cees van Dam begon zijn nieuwe, tweede termijn als alge­meen admini­strator (com­mis­sa­ris) van de Con­gre­ga­tie. De zusters en ook ik zijn hem dank­baar voor zijn inzet.

Leidenhoven

Tegen de avond was ik in Leidenhoven College om samen met de stu­den­ten de maal­tijd te gebruiken en te praten. Zelf was ik benieuwd naar hun erva­ringen met mede­stu­denten, naar de sfeer en de open­heid voor geloof. Dat bleek best wel wisselend te zijn: in de set­ting van een zake­lijke, business-ach­tige studie werd niet over geloof en spiri­tua­li­teit ge­spro­ken, in andere omge­vingen juist wel en was er open­heid voor. Wat is be­lang­rijk? Een goede pro­fes­sio­nal zijn, een goede vor­ming in het geloof en het aan­gaan van vriend­schappen (naast na­tuur­lijk gebed, gees­te­lij­ke lei­ding en sacra­menten). Het was goed om met de stu­den­ten te kunnen spreken.

Zaadjes

Het gaat vaak om zaadjes die we zaaien; hoe die opkomen, weten we lang niet altijd; soms heeft iets jaren later pas gevolgen. Hoe lang was bij­voor­beeld de weg die Au­gus­ti­nus is gegaan voordat hij tot geloof kwam. Gebeur­te­nissen in het leven kunnen daarin soms een grote rol spelen.

Terug