Arsacal
button
button
button
button


Vicaris André van den Hout 25 jaar priester

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 29 mei 2024 - 335 woorden

Op 29 mei was het vijfen­twin­tig jaar gele­den dat vica­ris dr. André van den Hout de pries­ter­wij­ding ont­ving in de Ka­the­drale basiliek van Sint Bavo, uit han­den van mgr. Jozef M. Punt. Dat heuge­lijke feit werd op deze dag gevierd met een Eucha­ris­tie­vie­ring en maal­tijd in Casa Carmeli in Vo­ge­len­zang.

Vo­ge­len­zang

Daar was ruim 25 jaar gele­den ook de directe voor­be­rei­ding op de pries­ter­wij­ding be­gon­nen. Na zijn studies in Rolduc en Rome, bereidde dr. André van den Hout zich op de wij­ding voor in Vo­ge­len­zang, waar toen het semi­na­rie van het bisdom was geves­tigd. Ver­schil­lende van de con­cele­branten waren in die tijd se­mi­na­rist, andere pries­ters en aanwe­zige gelo­vi­gen zijn met hem verbon­den in de werk­zaam­he­den. Ook collega-officiaal mgr. Ted Hoogen­boom woonde de vie­ring bij en de Bis­schop die Vica­ris van den Hout 25 jaar gele­den had gewijd, mgr. Punt, was bij de receptie en het diner. ook de pries­ter-broer van de jubila­ris con­ce­le­breerde.

Een centrale persoon

Vica­ris van den Hout is in ons bisdom een bekende en centrale persoon: als kanselier onder­te­kent hij mede de be­lang­rijk­ste offi­cië­le do­cu­menten, als officiaal (gerechtsvica­ris) geeft hij lei­ding aan het offi­cia­laat en behandelt onder meer nie­tig­ver­kla­ringsverzoeken van hu­we­lij­ken. Wanneer die nie­tig­heid vast staat, zijn de betrokken personen vrij een huwe­lijk aan te gaan. Daar­naast is hij bis­schop­pe­lijk vica­ris voor juri­dische aan­ge­le­gen­he­den, admini­strator van de pa­ro­chies van Meer­liede (Spaarn­dam, Haar­lem­mer­liede, Halfweg en Vijf­hui­zen, waarbij Bad­hoe­ve­dorp zal gaan aan­slui­ten) en docent aan het Groot­semi­narie en het Sint Boni­fa­tiusinstuut. Ook is hij lid (Kanun­nik) van het ka­the­draal kapit­tel. Voor­waar een veelzij­dig en stevig takenpakket!

Dank­baar

We zijn Vica­ris Van den Hout dank­baar voor zijn inzet voor ons bisdom, met hoofd en hart. Want naast een grote kennis van dog­ma­tiek, canoniek recht en klassieke talen, bezit hij ook een pas­to­raal hart dat vele mensen hebben leren kennen die een beroep deden op de diensten van het offi­cia­laat en in de pa­ro­chie.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de vica­ris - kanun­nik met dit zilveren jubileum en wensen hem veel zegen toe voor de toe­komst!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug