Arsacal
button
button
button
button


Vrede en rechtvaardigheid gevierd in prachtig concert

Permanent Hof van Arbitrage bestaat 125 jaar

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 6 juni 2024 - 393 woorden
Het universiteitskoor
Het universiteitskoor
met de ambassadeur
met de ambassadeur
toespraak van de secretaris generaal van het PHA
toespraak van de secretaris generaal van het PHA

Donder­dag 6 juni werd in het Diligentia theater in Den Haag een prach­tig concert gehou­den door het University of Philippines Concert Chorus ter ere van het 125 jarig bestaan van het Per­ma­nent Hof van Arbitrage (Vredespaleis). Een goede gelegen­heid om even stil te staan bij dit Hof. Tevens was het concert van­wege de 126e ver­jaar­dag van de onaf­han­ke­lijk­heid van de Philippijnen.

Het Hof speelt een rol - en het zou te wensen zijn dat die rol nog enorm zou gaan groeien - in de vreedzame beslech­ting van con­flic­ten in de wereld, bij­voor­beeld tussen lan­den.

Concertreis

De am­bas­sa­deur van de Philippijnen, Z. Exc. J. Eduardo Malaya is voor de termijn 2023-2024 voor­zit­ter van de Bestuursraad van het Per­ma­nent Hof. Toen het Uni­ver­si­teits­koor van de Uni­ver­si­teit van de Philippijnen een concertreis naar Europa wilde maken, was dat een goede gelegen­heid om dit voor­tref­fe­lijk koor voor deze avond uit te nodigen.
Na het welkom door de am­bas­sa­deur, volg­den korte toe­spra­ken van Dr. Marcin Czepelak, se­cre­ta­ris generaal van het Hof en am­bas­sa­deur Paul van den IJssel, am­bas­sa­deur voor de Inter­na­tio­nale organi­sa­ties. Ook de Apos­to­lisch Nuntius was aanwe­zig en talrijke am­bas­sa­deurs en personen die een band hebben met het Hof of de Philippijnse ge­meen­schap.

Het Per­ma­nent Hof van Arbitrage

Naast het inter­na­tio­naal gerechtshof is in het Vredespaleis ook het Per­ma­nent Hof van Arbitrage geves­tigd. Dit Hof is in 1899 opgericht naar aan­lei­ding van de vredes­con­fe­ren­tie van Den Haag. Na de ope­ning van het Vredespaleis werd het daar in 1913 geves­tigd. Partijen, in veel gevallen staten, die op vreedzame wijze een conflict willen beslechten kunnen dat doen door middel van het Per­ma­nent Hof van Arbitrage (PHA). Ook geschillen met inter­na­tio­nale organi­sa­ties, bedrijven en zelfs in­di­vi­duen kunnen wor­den voor­ge­legd. Elke partij benoemt een arbiter die kiezen samen een presi­dent. Het aldus gevormde Hof beslist over de zaak. De partijen stellen ook samen vast welke regels voor de pro­ce­dure zullen gel­den qua ver­trouwe­lijk­heid en on­der­wer­pen. De beslis­sing van de arbiters is in alle gevallen bin­dend voor de partijen. Het PHA biedt ook niet-bin­dende vormen van geschillenbeslech­ting aan, zoals bemid­de­ling, en onder­zoeks­com­mis­sies voor feiten­on­der­zoek.

Het concert

Het was, zoals gezegd, een prach­tig concert met een aantal reli­gi­euze lie­de­ren, ook van moderne com­po­nisten en andere lie­de­ren, waar­on­der een Abba-medley en Let it be van Paul McCartney. Solisten en een gevarieerde performance gaven extra cachet. Een van de nummers werd door de am­bas­sa­deur zelf op de piano begeleid!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug