Arsacal
button
button
button
button


Geslaagd Ziekentriduüm Hilversum dankzij vrijwilligers

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 20 mei 2013 - 192 woorden
veel vrijwilligers helpen mee in de keuken, bij de bediening enzovoorts
veel vrijwilligers helpen mee in de keuken, bij de bediening enzovoorts

Woens­dag 15 mei bracht ik een bezoek aan het ziekentriduüm in Hilversum. Veel zieken en ouderen namen deel aan de tra­di­tio­nele drie dagen met gebed, vie­rin­gen en samen­zijn in het kerk­cen­trum aan de Kerkenlan­den. Veel vrij­wil­li­gers maken dit moge­lijk, want bij de organi­sa­tie van zo'n driedaags gebeuren komt na­tuur­lijk heel wat kijken.

Ver­schil­lende mensen waren er voor de eerste keer en ik kon merken dat deze dagen hen goed deden. Samen met de pries­ters en diakens heb ik de zieken­ze­gen gegeven. In de preek heb ik het vooral over de liefde gehad in aan­slui­ting bij de woor­den van Jezus in de zaal van het laatste avondmaal, die wij in de weken voor het Pinkster­feest horen ter voor­be­rei­ding op de komst van de heilige Geest. God is liefde.

Door de liefde die we ont­van­gen van God en de naaste komen we tot het goed, wor­den we gevende mensen. Liefde is het hart en de kern van alles. Voor veel zieken, ouderen en ge­han­di­capten is dat in onze tijd iets wat niet genoeg gezegd kan wor­den, want juist die men­se­lijk­heid, die aan­dacht en liefde staan onder druk in een maat­schap­pij als de onze....

Terug