Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe Diocesane Pastorale Raad geïnstalleerd

In bisschopshuis te Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 20 mei 2013 - 254 woorden
Het Julianaklooster in Heiloo, diocesaan centrum voor de nieuwe evangelisatie
Het Julianaklooster in Heiloo, diocesaan centrum voor de nieuwe evangelisatie

Woens­dag 15 mei werd de nieuwe Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam geïnstalleerd in een bij­een­komst in het Haar­lemse bis­schops­huis, die werd voor­ge­zeten door de bis­schop, mgr. dr. J.M. Punt. Zo'n Pas­to­rale Raad wordt aan­be­vo­len door het tweede Vati­caans concilie en was er in het verle­den ooit jarenlang geweest in het bisdom. Mede op verzoek van ver­schil­lende zij­den is deze Raad nu her­steld.

In de samen­stel­ling is gezocht naar een goede afspiege­ling van het bisdom en dat lijkt inder­daad goed gelukt: uit ieder van de drie de­ke­na­ten zijn er twee leden van kerk­besturen (ook pa­ro­chie­besturen genoemd); voorts maken twee reli­gi­euzen, twee jon­ge­ren en twee nieuwe katho­lie­ken deel uit van de Raad, die de Bis­schop gaat adviseren over pas­to­rale zaken.

In de Raad kunnen na­tuur­lijk geen concrete aan­ge­le­gen­he­den die een bepaalde pa­ro­chie betreffen wor­den be­spro­ken, de Raad is geen bestuur­lijk orgaan in die zin. Het gaat wel om uitgangs­pun­ten en beleid in het alge­meen, zoals rond de processen van fusie en personele unie die in het bisdom voor het einde van dit jaar tot een afron­ding moeten komen en - nog veel be­lang­rijker - de ver­kon­di­ging van het evan­ge­lie, de nieuwe evangeli­sa­tie in onze tijd. Uit­ge­re­kend aan deze twee thema's werd na de inlei­ding en pre­sen­ta­tie door de Bis­schop geruime tijd van onderling gesprek gewijd.

De eerste bij­een­komst verliep in een bij­zon­der goede en pret­tige sfeer, waarbij de nodige goede sug­ges­ties naar boven kwamen, die wor­den ver­werkt in de notulen en mee­ge­no­men in het beleid. Op 18 sep­tem­ber zal de volgende bij­een­komst plaats­vin­den.

Terug