Arsacal
button
button
button
button


Emeritidag in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 21 mei 2013 - 100 woorden
emeriti bijeen in Heiloo
emeriti bijeen in Heiloo

Dins­dag na Pink­ste­ren kwamen de emeriti bijeen in Heiloo: ge­pen­sio­neerde pries­ters, diakens en pas­to­raal werkers. Het was vooral een dag van ont­moe­ting en gezellig samen­zijn, maar aan het begin wer­den de emeriti ook geïn­for­meerd over het jubileum van O.L. Vrouw ter Nood dat die jaar wordt gevierd (door rector B. Beemster) en - door mij­zelf - over de actuele zaken die in het bisdom spelen, zoals het samen­gaan van pa­ro­chies, res­tau­ra­tie van de ka­the­draal en het muziekinstituuut van de ka­the­draal, de ont­wik­ke­ling van het dio­ce­saan centrum voor evangeli­sa­tie in Heiloo, de bestrij­ding van seksueel mis­bruik, en derge­lijke.

Terug