Arsacal
button
button
button
button


Diocesane bedevaart en afsluiting meimaand in Heiloo

Concert, Mis en processie...

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 28 mei 2013 - 562 woorden
Het Volendams Vocaal Ensemble wordt bedankt !
Het Volendams Vocaal Ensemble wordt bedankt !

Op de laatste zon­dag van de mei­maand, daags na het feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood, vindt ieder jaar in Heiloo de dio­ce­sane bede­vaart plaats. Dit jaar had de gehele dag een bij­zon­der tintje: 's mid­dags werd in Het juliana­kloos­ter naast het hei­lig­dom (dio­ce­saan centrum voor evangeli­sa­tie) een ten­toon­stel­ling geopend over de ge­schie­de­nis van de bede­vaart­plaats, die dit jaar tenminste iedere zon­dag­mid­dag te bezoeken is.

In de grote kapel vond ver­der een mooi concert plaats in twee delen door het Volen­dams Vocaal Ensemble, dat prach­tig in de Volen­damse kle­der­dracht is gestoken (zie foto). Er was veel belang­stel­ling voor het concert, vooral voor het eerste deel, maar degenen die alleen naar Heiloo kwamen voor de heilige Mis en de pro­ces­sie die daarna om 19.00 uur plaats von­den, had­den toch nog een kans om dit Ensemble te be­luis­te­ren want ook aan deze bij­zon­dere vie­ring verleende het koor mede­wer­king.

Na de fees­te­lij­ke Mis vond de licht­pro­ces­sie plaats door het park van het hei­lig­dom en die ein­digde bij de kleine kapel waar een opdracht aan Maria werd gedaan en de plech­tig­heid werd af­ge­slo­ten met de zegen. Honder­den mensen namen aan deze bede­vaart deel.

Diezelfde dag werd in het Juliana­kloos­ter een - ook weer volge­boekte - Maria­re­traite af­ge­slo­ten in de geest van de heilige Grignion de Montfort.

Tijdens de heilige Eucha­ris­tie heb ik in de homilie na­tuur­lijk ook verwezen naar het mysterie dat die dag werd gevierd: de heilige Drieëenheid, Vader, Zoon en heilige Geest. De naam van de Drieëne God is over ons leven afge­roe­pen bij ons doopsel en daar­mee wer­den we als kind van God aan­ge­no­men en onder Gods bescher­ming gesteld. Het geheim van de Drieëenheid drukt Gods groot­heid en nabij­heid uit: de naam Vader drukt Gods liefde­volle zorg voor ons uit, de Zoon heeft ons leven gedeeld tot het uiterste toe, de heilige Geest woont in ons hart.

In de hele wereld wordt Maria geëerd. De grootste bede­vaart­plaatsen zijn aan haar toegewijd. Iedere gelo­vi­ge heeft bijna wel zijn eigen band met Maria en dat is ook vaak een heel per­soon­lijke en emo­tio­nele band. Waarom wor­den mensen door Maria aange­trok­ken? En mag dat eigen­lijk wel dat we naar Maria gaan? Waarom niet direct tot Jezus? Maria heeft zelf in zekere zin het ant­woord gegeven in haar lofzang, het Mag­ni­fi­cat: "Alle geslachten zullen mij zalig prijzen", niet omdat Maria in zich­zelf zo groot en bij­zon­der is, maar om dat de Heer "heeft neergezien op de klein­heid van zijn dienst­maagd" Kleine, een­vou­dige , open mensen trekken aan, met hen krijg je een band. We zien dat ook weer bij onze nieuwe paus Fran­cis­cus. Toen hij sprak over de liefde en barm­har­tig­heid van God zijn vele mensen weer gaan biechten.

Maria is een een­vou­dige gelo­vi­ge vrouw. Zij leert ons te geloven en te ver­trouwen. In dit kader heb ik nog ver­teld van een vrouw die ik heb gekend en die vier zonen verloor - allen in de leef­tijd van rond de 45 jaar - door een erfe­lijke ziekte. Ieder ochtend was zij in de Mis, iedere ochtend zag je haar een kaarsje opsteken bij Maria. Zij had kunnen zeggen: Wie is die lelijke God die mij zoiets aandoet? Maar je kunt dan ook zeggen en beleven: Als ik nu mijn geloof niet had gehad... en ook al begrijp je het "waarom?" helemaal niet, proberen te ver­trouwen dat er wel een ant­woord is....

Terug