Arsacal
button
button
button
button


Priesters met elkaar in gesprek

Priesterontmoeting in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 22 juni 2013 - 246 woorden
in de pauze
in de pauze

Vrij­dag 21 juni werd in Heiloo de ont­moe­tings­dag voor de actieve pries­ters gehou­den. Deze dag die een ini­tia­tief is van de pries­ter­raad is, wordt voor de derde keer gehou­den en de bedoeling ervan is de pries­ters gelegen­heid te geven met elkaar in gesprek te gaan rond thema's die hen allen bezig hou­den.

Dit keer lag de nadruk op de regio-vor­ming en de fusies van pa­ro­chies, een proces dat veel energie van de pries­ters vraagt. Het thema werd ingeleid door de heer Paul Donders van Xpand die een traject schetste van be­ge­lei­ding voor de geloofs­ge­meen­schap die een overgang moet maken naar een fusie-situatie. Hij schetste die overgang als het overs­te­ken van een zee en trok ook de vergelij­king van wie in een fusie­pro­ces zit met de verspie­ders van het beloofde land die veel beren op de weg zagen, terwijl anderen juist de voor­de­len van dat beloofde land ver­woord­den.

Wat verdient de aan­dacht van - onder meer - de pries­ter in zo'n proces? Wie ver­an­de­ring wil, maakt zich zel­den populair. Daarna heb ik zelf nog wat in­for­ma­tie gegeven over de voort­gang van de be­han­de­ling van het seksueel mis­bruik en het voor­ko­men ervan. De Neder­landse bis­schop­pen zullen onder meer de ver­plich­ting invoeren - zoals maat­schap­pe­lijk steeds meer gebruik wordt - om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag te vragen voor wie met finan­ciën, af­han­ke­lijke of min­der­ja­rige personen omgaat.

Voorts werd er samen gebe­den (de vespers) en gegeten.... Het was een zin­volle en gezellige mid­dag waaraan zo'n veer­tig pries­ters hebben deel­ge­no­men.

Terug