Arsacal
button
button
button
button


Felicitaties voor eerste Koptisch Orthodoxe bisschop van Nederland

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 28 juni 2013 - 225 woorden
tijdens de intronisatie
tijdens de intronisatie

Donder­dag­avond 27 juni werd in Am­ster­dam de eerste bis­schop van het nieuw opgerichte Koptisch Orthodoxe bisdom van Neder­land in een fees­te­lij­ke plech­tig­heid geïntroniseerd: Z.E. bis­schop anba Arseny.

Namens het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en de bis­schop, mgr. dr. J.M. Punt, was ik hierbij aanwe­zig, maar er was daar­naast nog een goed aantal andere ver­te­gen­woor­digers vanuit de katho­lie­ke kerk: Vader Abt. G. Mathijsen, de pastoor van Am­ster­dam-Noord N. van der Peet, pater Th. van Adrichem van de Fran­cis­ca­nen, H. van Hout van de Raad van Kerken en ver­schil­lende anderen.

Uit heel Europa en Egypte waren mede-bis­schopen van de Koptische Kerk geko­men om hun mede­broe­der te introniseren, die in de grote Sint Marcus­kathe­draal in Caïro tot bis­schop was geconsa­creerd. De jon­ge­ren van de Koptische ge­meen­schap besloten de vie­ring met een fees­te­lijk lied.

Het katho­lie­ke bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft altijd een goede band en samen­wer­king gehad met de Koptische chris­te­nen. Zo stelde bis­schop, mgr. Punt, zijn ka­the­draal ter beschik­king toen paus Shenouda, hoofd van de Koptische kerk, zijn gelo­vi­gen kwam bezoeken. De Koptische gees­te­lij­ke en gelo­vi­gen nemen jaar­lijks deel aan de Am­ster­damse sacra­ments­pro­ces­sie, wat zeer ge­waar­deerd wordt door de katho­lie­ken.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de eerste, nieuwe bis­schop van het Koptische Orthodoxe bisdom, Z.E. bis­schop anba Arseny met de heuge­lijke dagen van zijn consecratie en introni­sa­tie en wensen hem een gezegend en vrucht­baar her­der­schap toe!

Terug